Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vi behöver en politik i linje med vetenskapen och i linje med vad Parisavtalet kräver.

 Foto: MP

KLIMATMÅLET

EU:s lagstiftning sänder fel signaler

Tyvärr är överenskommelsen för svag och sänder helt fel signaler till klimat-toppmötet som pågår just nu i Egypten, COP27, säger Pär Holmgren (MP).

Christian Valtersson: |2022-11-10| En överenskommelse har nåtts om Effort Sharing Regulation, EU:s lagstiftning om nationella utsläppsminsknings mål för bland annat vägtransporter och jordbruk. Tyvärr är överenskommelsen för svag och sänder helt fel signaler till klimattoppmötet som pågår just nu i Egypten, COP27, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker.

Effort Sharing Regulation, eller förordningen om ansvarsfördelning, är EU:s lagstiftning om nationella utsläppsminskningsmål för vägtransporter, uppvärmning av byggnader, jordbruk, små industrianläggningar och avfallshantering.

De här sektorerna står tillsammans för ungefär 60% av EU:s totala utsläpp, vilket gör ESR:en till en hörnsten av EU:s klimatpolitik.

Ett för lågt satt mål med många kryphål

Den överenskommelse som nåddes i går natt innebär 40 procents utsläppsminskningar i dessa sektorer till 2030, ett för lågt satt mål som samtidigt tillåter många kryphål och reserver som skapar genvägar för de medlemsstater som vill komma undan sitt ansvar för utsläppsminskningar under den pågående klimatkrisen.

Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker, kommenterar: – Det är visserligen positivt att en överenskommelse nåtts som höjer ambitionsnivån jämfört med det nuvarande regelverket. Men tyvärr är överenskommelsen alldeles för svag och ambitionshöjningen för liten. Klimatkrisen kräver starkare och hårdare åtgärder. Det här sänder inte den signal till klimattoppmötet i Egypten som pågår just nu som hade behövts.

Det behövs se utsläppsminskning på 55 procent

– Vi miljöpartister hade velat se en riktig ambitionshöjning. Istället för 40 procents utsläppsminskning till 2030 hade vi behövt se en utsläppsminskning på 55 procent även i de här sektorerna, det handlar till exempel om att minska utsläppen i jordbruket mycket mer.

– Kommissionens Timmermans och Moderaternas Polfjärd försöker utmåla detta som ett steg i rätt riktning. Det är det inte. Vi behöver en politik i linje med vetenskapen och i linje med vad Parisavtalet kräver. Den här överenskommelsen är inte det. Tyvärr finns fortfarande alldeles för många kryphål och reserver, till exempel kommer medlems- staterna fortfarande få "låna" för mycket utsläpp från framtida utsläppstilldelningar, som om det inte gör någon skillnad om utsläppen minskar nu eller senare.

Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati.

Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter.

Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.