Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Den vetenskapliga forskningen varnar för vår planets framtid. Politiken gör det svårt för framtiden.

Foto: Nasa

SVENSKA KYRKAN OCH KLIMATET

Klimathotet – saklighet, hot och hopp

Mänsklighetens handlingskraft står ännu inte i proportion till den enorma utmaningen. Både vår längtan och vår vrede behöver väckas – längtan efter en hållbar framtid och vreden över att en älskad skapelse är hotad. Vi behöver nå fram till hopp som frigör handlingskraft!

 

Sveriges biskopar: Glappet är stort mellan å ena sidan vad som enligt vetenskaplig forskning måste ske för att undvika farliga klimatförändringar, och å andra sidan vad länderna åtar sig att göra. De nuvarande åtagandena beräknas leda till mellan 2,7 och 3 graders temperaturhöjning, vilket är långt ifrån målet om att begränsa uppvärmningen helst under 1,5 grader.

Ambitionerna hos världens länder behöver alltså höjas kraftigt. Korta mandatperioder gör det inte alltid lätt att uppbåda kraft och mod till sådana förändringar – klimatets sekellånga ”mandatperioder” kräver en långsiktighet som våra politiska och ekonomiska system har svårt för. De nationalistiska och populistiska krafter som de senaste åren fått ökat inflytande i många länder är ytterligare en källa till oro. Dessa politiker prioriterar inte det internationella samarbetet och tenderar att inte ta klimatfrågan på allvar.

Hinder på vägen mot en klimatomställning

Det är både tekniskt och ekonomiskt möjligt att minska klimatpåverkan kraftigt. Många av de viktiga stegen är dessutom ekonomiskt lönsamma redan på kort sikt och forskningen visar att det är dyrare att skjuta upp nödvändiga åtgärder än att agera nu. Detta stöds av en rad studier. Rapporten från den brittiska ekonomen Nicolas Stern kanske är det första och mest kända exemplet. Senare studier bekräftar inte bara Sterns slutsatser, utan visar att klimatåtgärder påverkar ekonomin positivt.

Varför går det ändå så trögt? Vilka krafter – i samhället och inom oss själva – försvårar klimatomställningen? Vad är det som blockerar handlingskraften? Människans närsynthet och kortsiktigheten i all planering är källor till tröghet. Få processer är så globala och långsiktiga som klimatförändringarna: våra politiska och vardagliga val ger klimateffekter långt in i framtiden eller tusentals mil härifrån. Det är ett dilemma att vi människor i regel har svårt att hantera långa avstånd mellan orsak och verkan, i både tid och rum.

Förändringar som förbättrar

Oavsett hur oron ser ut berör klimatfrågan våra innersta känslor och värderingar. Därför är den också existentiell och andlig. ”Klimatångest” har blivit ett vedertaget begrepp. Den kan föra med sig katastroftankar, panikångest, nedstämdhet och en känsla av maktlöshet. Det som gör klimatfrågan existentiellt svårhanterad är att den är diffus och konkret på samma gång. Vårt individuella ansvar drunknar lätt i det kollektiva ansvaret och det långa tidsavståndet mellan handling och konsekvens som kan göra det svårt att känna ett personligt engagemang. Samtidigt gör barnens och barnbarnens frågor om framtiden ansvaret väldigt konkret.

Det är inte alltid insikten om reella risker som leder till ångest, utan känslan av att alldeles för lite görs och att man själv inte kan påverka utvecklingen. Oron för klimatet påverkar vår psykiska hälsa på mycket olika sätt. En studie av svenska ungdomars oro för miljön visar att de som upplever en existentiell mening i sina liv, som är övertygade om att miljöproblemen går att lösa och som själva är engagerade mår bäst. För dem finns ett hopp som föder kreativitet och en förmåga att se nya möjligheter. Att motverka maktlöshet och bryta passivitet genom att verka för politiska förändringar och stödja små- och storskaliga initiativ för en mer hållbar livsstil gynnar såväl den enskilde som samhället.

Svårigheterna överdrivs ofta

Begränsningarna i vår kunskap om exakt vad som är bäst får inte hindra oss från att fatta långsiktigt nödvändiga beslut. ”Jag har del i världens bortvändhet från Gud” heter det i en av syndabekännelserna som vi använder i Svenska kyrkan. Den formuleringen fungerar väl i samband med klimatfrågan. Den bejakar det individuella ansvaret utan att förneka kollektivets roll och den tar den kollektiva dimensionen på allvar utan att omyndigförklara individen. Synd kan beskrivas som att ”missa målet” med livet eller som brustna relationer till Gud och skapelsen.  Att inte erkänna vad vi gjort fel eller att ge upp för att vi missat målet är inget alternativ.

I takt med att klimatfrågan får större betydelse ändras synen på vad som anses vara ett socialt acceptabelt beteende. När vi relaterar klimatförändringen till våra barns och barnbarns framtid blir framtidsperspektivet längre men inte oöverblickbart. Att tala om barnen är att ställa sig själv i ansvarsposition. Just nu förbrukar vi de resurser som kommande generationer skulle ha haft att leva på.

Om vi inte agerar i tid, lämnar vi en springnota som de som är barn idag och i morgon måste betala. Barnperspektivet är därför ofrånkomligt i klimatfrågan. Men hur talar vi med barn om klimatet?

Ungdomens oro är mycket större än vuxnas oro

Det finns goda skäl för att tidigt undervisa barn om miljöfrågor och uppmuntra dem att engagera sig i klimatfrågan, men det är dagens generation vuxna som måste hejda klimatförändringen. Det vore ett svek att vältra över ansvaret på barn och unga. Hopp och framtidstro är en av de starkaste krafter som finns för förändring. Och hoppet är mer än optimism.

Hoppet vill gå hand i hand med saklighet, det bemödar sig om en riktig analys av verkligheten och en realistisk syn på läget. Det intresserar sig för prognoser och antaganden om hur det kommer att gå i framtiden, men till skillnad från prognoserna – som bygger på kunskap om vad som redan hänt – bygger hoppet på vad som ännu är möjligt. Hoppets hjärta slår i tron och kärleken.

Artikeln är ett utdrag av Svenska Kyrkans "Ett biskopsbrev om klimatet" av svenska kyrkans biskopar 2019.

Ladda ned hela biskopsbrevet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIK OCH KLIMATANSVAR

Gud, klimatet och Miljöpartiet

 

Politiken bär hela ansvaret för den globala uppvärmningen. Vetenskapen har i decennier slagit larm om det accelererande klimathotet och som nu både skrämmer och fördärvar vår värld.

 

Paul Lindberg: |2022-07-24| Jesus varnade för "Mammon". Och med det menade han profitmakten över samhälle och politik – som alltid skapat problematik. Politiken vinglar mellan "att vara eller inte vara", vilket i praktiken innebär att inte förverkliga nödvändiga klimatåtgärder och låta den nyliberala politikens maktövertagande operera utan samhällshantering av reglerade åtgärder. Så ser läget ur för närvarande. Det har fått den globala uppvärmningen till en oerhörd farlig planet att leva på. Och det är vad en enig vetenskapsvärld tagit ställning mot.

 

Det nödvändiga måste prioriteras!

Det nödvändiga visar sig dagligen i hela världen. Människan tycks ha nått sin högsta historiska position för närvarande, samtidigt med resulterat av en överbefolkning, och med den största industriella omfattning någonsin. Frihandeln satte fart på en gigantisk världsekonomi under en mycket kort tidsperiod. Framgångarna skapade hybris och ingenting fick stå i vägen för "nyliberalismens" föresatser, vilket fick världen att ytterligare öka farten med kolossala ekonomiframgångar som aldrig tidigare skådats. Priset visade sig med den nu globala uppvärmningen.

 

Miljöpartiet och politiken

Den politiska kampen i världen har främst gällt maktpositioneringen och att hålla sig stadig i den parlamentariska maktordningen för att inte ramla ur sadeln. Klimatfrågan är ett "speciellt märke" tillsammans med annan humanitet inför höstens riksdagsval. Miljöpartiet kommer att vara en kvalitativ hörnsten i arbetet för Sveriges klimatpolitik för framtiden. Låt Miljöpartiet växa och få inflytande i Sveriges Riksdag!

Om Sveriges kyrkor inför valet intensivt talar för vikten av att rädda klimatet i Guds namn, så kan Miljöpartiet bli den mursten som räddar den svenska insatsen för klimatansvaret. Präster prata på inför valet!