Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Så här säger IPCC: "Det finns nu en ökande akademisk enighet om att klimaträttsfall blivit ett kraftfullt verktyg i klimatpolitiken".

Foto: Greenpeace

GREENPEACE SVERIGE

Nya IPCC-rapporten om

klimatlösningar

Världens främsta klimatforskare har i sin senaste bedömning levererat en räddningsplan till våra regeringar. Det är en omfattande rapport om klimatlösningar som kan och måste omsättas till handling nu.

Kaisa Kosonen: |2022-04-04| Och det är här som du kommer in! Vi måste se till så att den här rapporten inte försvinner i bruset. Vi måste prata om den, och viktigast av allt: Vi måste pressa våra politiker och makthavare att agera på den. Det här har du säkert hört redan: Åtgärderna från våra regeringar och finanssektorn har inte varit tillräckliga. Trots att vi befinner oss i ett kritiskt årtionde, så gör inte ett enda land tillräckligt.

Så vad behöver vi göra just nu? Här kommer de 6 viktigaste lärdomarna från IPCC-rapporten om hur vi kan begränsa utsläppen:

1. Vi har lösningarna som krävs för att begränsa uppvärmningen till 1.5°C

Vi börjar med den bästa nyheten: Lösningarna finns redan och vi kan halvera de globala utsläppen på bara åtta år, vilket krävs för att uppfylla Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till helst 1.5°C, eller åtminstone under 2°C. I det här kritiska årtiondet så kommer de viktigaste bidragen för att minska utsläppen att komma från sol- och vindenergi, skydd och restaurering av skogar och andra viktiga ekosystem, klimatvänligt jordbruk och livsmedel samt energieffektivisering.

Mer än hälften av potentialen ligger i förnybar energi. Och kommer med låga kostnader (under 187 kr/ton) – eller är billigare än energi från fossila bränslen! Investeringar i sol och vind kommer alltså att minska kostnaderna i jämfört med fortsatta satsningar i fossila bränslen.

2. Vi kan leverera mycket mer, med mindre

Det finns en enorm potential att minska utsläppen på efterfrågesidan med 40-70 % till 2050 jämfört med nuvarande policyer.

För att lyckas behöver vi omfördela satsningar och design av infrastruktur, släppa fram ny teknik och förändra faktorer som möjliggör och belönar en hållbarare livsstil. Det berör allt från gång- och cykelvänliga städer, delad elektrisk mobilitet, självförsörjande hem, hälsosamma växtbaserade kostvanor samt minskad konsumtion till följd av ökad återanvändning, reparationer och förbättrad återvinning.

Men istället för att lägga allt ansvar på enskilda individer, så behöver vi ett system som möjliggör och prioriterar klimatvänliga alternativ som gör det lättare för konsumenter att göra bra miljömedvetna val.

3. Resurser finns, men behöver flyttas från problemen till lösningarna

För att minska utsläppen till 2030 så måste vi minst tredubbla investeringarna i ren förnybar energi, energieffektiviseringar, elektrifierade transporter, hållbart jordbruk och skog till 2030. Resurserna finns, men på grund av felaktiga incitament både utanför och inom finanssektorn så går fortfarande mer privata och offentliga medel till fossila bränslen, än till klimatlösningar.

Bara att ta bort subventioner för fossila bränslen skulle minska utsläppen med upp till 10% till 2030. Tillgång till finansiering är fortfarande ett stort hinder i utvecklingsländer som drabbas hårdast av klimatkrisen, trots att de bär minst ansvar för den. Rika regeringar måste börja uppfylla sina löften om klimatfinansiering enligt Parisavtalet.

4. Med nuvarande nationella mål och politik kommer vi misslyckas

Medan många länder har satt mer ambitiösa klimatåtgärdsplaner så har inte ett enda land ännu minskat utsläppen i den hastighet som krävs för att uppnå 1,5°C-målet. Felinriktad politik leder till felaktiga finansiella flöden, in i fossilbränsleekonomin, när det i verkligheten inte finns något utrymme för någon ny fossil infrastruktur.

Alla investeringar i fossila bränslen måste stoppas. Om redan befintliga kolkraftverk och andra fossila industrier tillåts köras till slutet av sin beräknade livslängd, så kommer det ta oss över 1,5°C. Istället måste användandet av fossila bränslen minskas till en tiondel av dagens användning till 2050, eftersom vi inte har råd att satsa alla våra kort på obeprövade metoder som att suga tillbaka koldioxid från atmosfären.

Att inte agera idag, för att istället förlita sig på att någon, någonstans i framtiden, på något sätt kommer att trolla bort våra utsläpp är en riskabel plan.

Koldioxidborttagning är ett outforskat territorium som kommer med många osäkerheter och risker. Någon form kommer att behövas för att kompensera för utsläpp som inte går att undvika, men behovet av det kan begränsas genom brådskande utsläppsminskningar redan nu.

5. De med högst utsläpp, har även högst potential att minska utsläppen

Hushållen som tillhör de 10 % som släpper ut mest per capita, bidrar med ca 34-45% av utsläppen kopplade till konsumtion. Två tredjedelar av dessa hushåll finns i industriländer. De med större utsläpp, har även större potential att minska sina utsläpp, och samtidigt bibehålla en god levnadsstandard.

Solidaritet och rättvisa är avgörande för en effektiv och kraftfull klimatpolitik. Det är en nyckel för nationellt och internationellt stöd som hjälper fattiga länder att minska sina koldioxidutsläpp samt göra dem mindre sårbara och bättre rustade för att hantera konsekvenserna av klimatkrisen. Internationellt samarbete, inklusive på finansområdet, måste snabbas på och förstärkas eftersom det är en avgörande faktor för att bromsa uppvärmningen.

6. Första stegen mot förändring har redan tagits. Nu måste vi fullfölja dem!

Att gå över till en hållbar framtid kommer att kräva systemförändringar som stör ut befintliga trender. Vi behöver konsekventa åtgärder från politiker och andra beslutsfattare som möjliggör tekniska, systemiska och kulturella förändringar, vilket bara kommer att hända om medborgare kräver det och sätter press politiker och andra beslutsfattare.

Sol, vind, och lagringslösningar har fått sitt stora genombrott. De är billigare, bättre och mer tillgängliga – och denna utveckling har gått mycket snabbare än vad experter tidigare förutspått.

Om dessa lösningar aktiveras, så kan vi genom elektrifiering, fasa ut fossila bränslen från energi-, transport-, byggnads- och industrisektorn i en hastighet och skala som för bara några år sedan ansågs otänkbar. Och den positiva utvecklingen skedde inte av en slump – den drevs på av policyer, innovation och medborgare som kräver förändring (tack vare människor som dig!).

Vi står inför en stor utmaning. Att uppfylla målen i Parisavtalet kommer att kosta biljoner dollar i strandade fossila tillgångar. Därför kommer länder, företag och individer som gör enorma vinster på fossila bränslen att motarbeta förändringar.

Men allmänheten har mer kunskap, och stödet för klimatåtgärder ökat. Vad som också har ökat är klimaträttsfall mot stater, företag och finansiella institutioner, när medborgare i högre utsträckning vänder sig till domstolar för sin rätt till en säker och hälsosam miljö.

Sedan 2017 har antalet vunna klimaträttsfall nästan fördubblats, och det har en allt större påverkan. Så här säger IPCC: “Det finns nu en ökande akademisk enighet om att klimaträttsfall blivit ett kraftfullt verktyg i klimatpolitiken”.

www.greenpeace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREENPEACE

Så vad är planen?

Det här var det viktigaste från IPCC-rapporten, men det finns mycket, mycket mer! Och vi rekommenderar alla att läsa Greenpeace sammanfattning.

Vi lever i en unik tid. Både problemen och lösningarna är större än någonsin tidigare. Men det är även den samlade kraften hos människor som kräver förändring.

Vi har 8 år på oss att halvera de globala utsläppen. Och besluten, som antingen möjliggör eller förhindrar minskade utsläpp, kommer att avgöras mycket tidigare.

Vi har redan lyckats med en avgörande milstolpe när det gäller genombrottet för sol- och vindkraft. Nu måste vi bli ännu bättre och fasa ut fossila bränslen, fixa vårt livsmedelssystem, skydda mer skogar och land, och kämpa för en framtid som gynnar alla människor, snarare än ett fåtal.

En bättre värld finns inom räckhåll. Och vi har alla kraften att skapa förändring för oss, våra barn och barnbarn.

Känner du att du vill göra något för klimatet nu? Kräv att världens regeringar slutar investera i det som förstör vår planet – skriv på namninsamlingen nedan och sätt press på världens regeringar att agera!