IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Där vapnen drar fram, där uppstår flykten. Människor i Irak drivs från sina hem. Runt om i flyktingvärlden finns vapnen som tillverkas i industrivärlden.

Foto: Flyktingar i Irak.

TRO OCH SOLIDARITET

Flyktingmottagandet

Ett välfärdsansvar

Flyktingmottagande är ett välfärdsansvar för hela folket, inte för privata aktörer. Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se att flyktingmottagandet blir en angelägenhet för hela landet – alla kommuner måste dela ansvaret och fördelningen av flyktingmottagande bli bättre över landet.


 Monica Pourshahidi: |2015-02-17| Inför en lagstadgad skyldighet för alla kommuner att ta emot flyktingar samt erbjuda den verksamhet som behövs för detta. Makten över fördelningen av flyktingboenden måste ges till demokratiskt valda. Dialogen om fördelning av tillfälliga boenden måste vara direkt mellan Migrationsverket och kommuner, inte med privata aktörer.

Nationella riktlinjer för flyktingboenden måste ses över och stärkas, lägstanivån höjas och standarden förbättras; vinstjakten i flyktingboendena får ett slut; migrationsverkets beroende av privata aktörer måste minskas. Migrationsverkets möjligheter att kunna äga/förvalta egna boenden måste öka och EBO-lagen ses över. Civilsamhällets aktörer ska erbjudas att ta ett större ansvar för boende och mottagande.

Andelen biståndsmedel till flyktingmottagande måste begränsas. När biståndsmedel används inrikes ska fattigdomsbekämpande insatser, som t.ex. flyktingars rätt till sjukvård och studier direkt vid ankomst prioriteras. Barnkonventionen måste blir styrande och övertrumfar annan lagstiftning vid polisens och ordningsvakters bemötande och ingripande mot alla barn; flyktingbarn som är syskon måste få hålla samman, även med myndiga äldre syskon.

Den senaste tiden har utspelen om migration och flyktingmottagande haglat. Det sägs att ”man inte får tala om” invandring och flyktingmottagande, men frågan har på sistone fått så mycket medial uppmärksamhet att svenskarna nu håller den som näst viktigast samhällsfråga. (Viktigast är fortfarande skolan.) Asylsökande har i media och av politiker kallats för ”en belastning” och det påstås att vi aldrig tagit emot så många. Vissa menar också att flyktingmottagandet urholkar välfärden och talar om ”volymer” och om att ”sätta ett tak”. Talande är att ett uppmärksammat vaktingripande mot ett ensamkommande flyktingbarn i Malmö ledde till en våg av kritik, men också till anstötande, närmast avhumaniserande kommentarer, bl.a. på vår andre vice talmans sida i sociala media.

Sanningen är snarare att Alliansens år av massiva skattesänkningar urholkat välfärden, att migration är en lönsam utvecklingsfaktor och att vi under 90-talets krig på Balkan hade ungefär lika många asylsökande som idag. När Balkankriget var slut sjönk också antalet som behövde söka asyl. Genom internationella åtaganden kan vi heller inte göra inrikespolitik av världens konflikthärdar och tala om önskvärda ”volymer” eller om att ”sätta tak” på flyktingmottagandet.

Samtidigt har åtta år av borgerligt styre skapat möjligheter för företag att tälja guld ur skattefinansierad verksamhet, även i detta sammanhang. Flyktingmottagande har blivit en minst sagt lukrativ bransch. Skattepengar – för övrigt även biståndsmedel – går just nu rakt ner i fickorna på privata aktörer. Bland dem som får skattemedel för att tillhandahålla flyktingboenden hittar vi t.ex. skuldsatta bolag, bolag med i sammanhanget aparta namn som ”Sportbaren” och ”Tofta snickeri”, vinstjaktsökända Attendo – och förre partiledaren för flyktingfientliga Ny Demokrati, Bert Karlsson.

Idag sker fördelningen av flyktingboenden inte med flyktingars bästa som rättesnöre. Inte heller med en jämn fördelning över landet som mål. Eller med kommuners möjligheter till tillräckliga resurser för skolgång, sjukvård, barnomsorg osv. Nej, flyktingboenden direktupphandlas som vilken vara som helst. Migrationsverket vänder sig direkt till enskilda leverantörer – utan föregående kontakt med berörda kommuner och utan djupare insyn i hur boendena fungerar. Det innebär att vissa kommuner knäar under oförberedda tillströmningar av skolbarn, medan andra inte tar emot en enda flykting. Privata aktörer ”dammsuger landet” på tomma lokaler att kunna nyttja. Ibland blir resultatet ett godtagbart boende, ibland inte.

Många vittnar om boenden med stora problem – mögel, ohyra, svår trångboddhet. Vinstmöjligheten för den enskilda entreprenören är då det uppenbart mest intressanta. Att hyra ut innebär i regel goda intäkter. Riktlinjerna från Migrationsverket anger enkel vandrarhemsstandard och betalning sker per sängplats. Vinstutrymmet hämtas därför genom att sänka standarden och placera fler människor på samma yta. För den boende har det kunnat innebära villkor sämre än de Jordbruksverket satt upp som gränsvärden för hundar ( 5,5 kvadratmeter per hund).

I vissa fall har det uppdagats att så mycket som varannan skattekrona går till vinst, till en privat ägares egna fickor.

Skattefinansierad välfärd ska inte vara vinstgenererande för ett fåtal, utan gagna oss alla. En generell välfärd är grundläggande för ett humant och sammanhållet samhälle. Ett värdigt flyktingmottagande är en del av den solidariska välfärden. På sikt bidrar också migration till en stärkt välfärd, för hela samhället.

Sverige ska, ensamt och inom EU, fortsatt stå upp för vår långa tradition av solidaritet med människor i nöd; asylrätt och andra mänskliga rättigheter ska stärkas och internationella åtaganden hållas. Vi ska fortsätta och stärka arbetet för att bidra till fred, stabilitet och säkerhet i oroshärdar och konfliktsituationer, t.ex. i Mellanöstern och på Afrikas horn.

Peter Weiderud, Yusuf Abdow, Anna Ardin, Ulf Bjereld,  Cecilia Dalman Eek, Aurora Pirraku Eriksson, Joe Frans, Eva-Lena Gustavsson, Abebe Hailu, Adrian Kaba, Eva Hedesand Lundqvist, Lilian Lama, Carin Larsson, Mariam Osman, Sherifay, Jonas Magnusson, Thomas Strand.

  

 

RLC