IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Rädda barnen undrar varför inte frågan tas upp kring barnspecifika skäl för asyl.

FOTO: PhotoDisc

RÄDDA BARNEN

Särskild barnbudget

Saknas av Rädda barnen

Regeringen ska fokusera på att arbeta strategiskt och långsiktigt med barnkonventionen – den ska genomsyra allt arbete inom regeringen. Mycket bra och välkommet. Regeringen lyfter också tydligt att barn och unga måste bli lyssnade till. Också mycket bra. Men det finns också brister i budgeten enligt Rädda Barnen.


Anders Maxson: |2014-10-23| – Hur ska regeringen komma tillrätta med de kommunala skillnaderna för barn i utsatthet? Vi ser många bra punktinsatser men det räcker inte. Postnumret får inte ha avgörande betydelse för barns hälsa, skolresultat och livschanser, säger generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

En av Rädda Barnens stora invändningar mot budgeten är att inte heller i år går det att få en överblick över hur mycket resurser som faktiskt satsas på barns rättigheter och genomförandet av barnkonventionen, eftersom dessa satsningar är utspridda i många olika utgiftsområden. Rädda Barnen vill se en särskild barnbudget nästa år.

ett socialt skyddsnät – en slags garantinivå

Budgetpropositionen innehåller väldigt lite när det gäller stöd och skydd för barn i utsatta situationer. Vi vill se ett socialt skyddsnät – en slags garantinivå – för barn i alla åldrar och i hela landet. Det förebyggande arbetet och tidiga stödet får inte vara ett postnummerlotteri.

 Vi välkomnar ett tydligt fokus på barnfattigdom; höjt underhållsstöd, avgiftsfri medicin, höjd grundnivå i föräldraförsäkringen, satsningar på förskola på obekväm arbetstid. Men vi tycker att det är för tidigt att avskaffa fritidspengen; det är viktigt att först säkerställa att den höjda barndelen i det ekonomiska biståndet verkligen kommer barnen till del, fortsätter Elisabeth Dahlin.

större fokus på ensamkommande

Rädda Barnen menar att det är klokt att regeringen låter överenskommelsen från 2011 fortfarande gälla. Det är också bra att boendeformer för ensamkommande barn ska ses över. 

– Vi hade dock önskat att det fanns större fokus på ensamkommande och deras situation; även här är de kommunala skillnaderna alltför stora när det gäller tillgång till god man, inflytande i boendeplacering, hur mottagandet fungerar, tillgång till och kvalitet på utbildning. Vi undrar också varför inte heller frågan tas upp kring barnspecifika skäl för asyl, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med

Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

RLC