Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Sverige måste vara en stark och pådrivande kraft för biologisk mångfald internationellt.

Foto: RLC

NSF / WWF

Bromsa naturkrisen!

Sverige når inte målen

Krisen för den biologiska mångfalden är akut. Trots det allvarliga läget lyckas inte Sverige nå de 20 mål som sattes upp för tio år sedan av FN. Det visar en ny rapport där Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden granskat Sveriges arbete med att genomföra de så kallade Aichimålen.

Markus Håkansson / Anna Almberg: |2021.05-21| I rapporten konstateras även att det helhetsgrepp som krävs för att bromsa naturkrisen saknas. – Naturens artrikedom är i kris, vilket är ett allvarligt hot mot hela vår existens. Nu måste svenska politiker visa att de tar naturkrisen på allvar och ta fram en samlad nationell plan för biologisk mångfald motsvarande klimathandlingsplanen och samtidigt stärka miljömålssystemet. En nationell funktion för samordning av biologisk mångfald inom regeringen måste också tas fram, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Skyddet för den biologiska mångfalden

 I oktober 2010 enades världens länder om en tioårig strategisk plan för att skydda den biologiska mångfalden och våra ekosystem, inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Planen innefattar 20 mål, de så kallade Aichimålen, som skulle genomföras fram till 2020, i vissa fall till 2015. 

Naturskyddsföreningens och Världsnaturfondens WWFs granskning visar att det svenska genomförandet av målen brister. Visserligen har konkreta insatser genomförts för att rädda den biologiska mångfalden i Sverige, men det räcker inte för att nå de 20 målen. 

Nu pågår förhandlingarna om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald med nya mål som ska ersätta Aichimålen. Förhandlingarna har försenats med anledning av pandemin och det avslutande partsmötet planeras ske i oktober i kinesiska Kunming.

Nationell plan för biologisk mångfald

För att stärka förutsättningarna för genomförande krävs enligt Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF en samlad nationell plan för biologisk mångfald, liknande klimathandlingsplanen. Förutom att skydda och restaurera värdefull natur måste även drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald åtgärdas, inte minst krävs en omställning till hållbar produktion och konsumtion.  

– Sverige måste vara en stark och pådrivande kraft för biologisk mångfald internationellt. Vi vill särskilt att Sverige driver på för att det nya ramverket inkluderar ett mål om att minska vårt fotavtryck från produktion och konsumtion. Men det behövs inte bara skarpa och tydliga målformuleringar. Lika viktigt är att säkerställa finansiella resurser så att målen faktiskt kan nås, både i Sverige och globalt, säger Peter Westman, tf generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.

Förutsättning för allt liv på planeten

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Klimatförändringarna är nära sammanlänkade med utarmningen av den biologiska mångfalden. 

– Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för djur, människor och hela ekosystem. En minskad biologisk mångfald förvärrar dessutom effekterna av klimatförändringarna. Det går alltså inte att lösa den ena krisen utan att ta hänsyn till den andra, därför är det viktigt att Sverige driver på för tydliga mål för att hantera drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald, såsom ohållbara produktions- och konsumtionsmönster, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Läs hela rapporten