IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Hur stor tur har Centern haft med sin klöversymbol egentligen?

Foto: RLC

MILJÖPOLITIKEN

Hållningslöshet

Centerns nya giv

Centerpartiet balanseras för närvarande på 4 procentgränsen. Men det är inte den gränsen man tänker på när man läser Centerpartiets valbudskap. Snarare är det politiker på gränsen till sammanbrott som vi nu tycks bevittna, och en svårslagen hållningslöshet. Symbolen för Centern – fyrklövern – som man nu försöker ta som utgångspunkt i kommunikationen av ett nytt miljöbudskap är nämligen det mest märkliga jag läst på många år. Vad menar egentligen Centerpartisterna med att vi behöver mer klöver?


Ulf Svensson |2014-08-20| Man kan på Stockholmscenterns hemsida, eller för den delen på stora affischer på stan, läsa att Stockholm behöver mer "klöver". Och vidare, "Många i politiken vill få dig att tro att du behöver välja mellan god ekonomi och god miljö". Min fundering är när jag läser detta: är det försäljningen av överblivna utsläppsrätter man syftar på när det gäller att tjäna klöver, eller är det slopandet av skatt på handelsgödsel man har i tankarna. Man förtydligar sig i följande meningar, "Så är det inte". "Märkligt nog är det bara vi som pratar om att båda behövs." Så låter C i sina miljöpolitiska uttalanden.

Är det möjligen så att Centern vill blanda bort korten på grund av att det under miljöminister Lena Eks ledning har antalet miljökvalitetsmål, som beräknas uppnås 2020 snart blivit noll, möjligtvis med undantaget av miljökvalitetsmålet ”Skyddande ozonskikt”.

Naturvårdsverket, som är den myndigheten som håller i uppföljningen av miljömålen, verkar ha en nyktrare syn på sakernas tillstånd. Man säger rent ut att det finns en konflikt mellan miljöhänsyn och andra samhällsintressen. Man pekar också på otillräckliga styrmedel och ohållbar konsumtion. Av bland annat denna anledning tänker man göra en fördjupad utvärdering av hållbar konsumtion som nytt fokusområde. Det kan tyckas märkligt att dessa kunskapssammanställningar helt har gått förbi Stockholmscentern. 

Vad säger då Annie Lööf om detta

Jo, att andra länder säljer sina överblivna utsläppsrätter, så varför skulle inte vi göra det? Vi kan inte öka svenska jordbruksföretags kostnader genom att beskatta handelsgödsel, uttalar Annie Lööf trots att detta påverkar övergödningen av Östersjön. Frågan är hur klövern kommer in i denna bild. Klöver verkar vara lika med pengar snarare än kapital. 

Om nu Centerpartiet skall vara Alliansens miljöparti måste man nog förklara lite bättre för väljarna. Förklara varför sålda utsläppsrätter och borttagna skatter på handelsrätter gynnar miljön. För hur ska man tolka dessa rader från Stockholmscenterns kansli:

”I dag är vi ett grönt liberalt parti som finns både i stan och på landet. I Stockholm har vi ökat i varje val sedan 2002. Ändå är vi fortfarande ”lilla centern” som ofta utmanar storpartierna när de blir fega och vägrar tänka nytt.”

Man kan undra vad innebörden är i orden feghet och tänka nytt i centerns värld där närodlat och kretslopp brukar hyllas. På mig verkar det som om man följer alla andra, gör som alla andra och att miljön degraderas som överallt, som hos alla andra.   

Skit i dina grannar – ny närodlad politik

Kanske är svaren på denna gåta att man är ett liberalt parti eller snarare ett ultraliberalt. För den minnesgode vet att Stockholmscentern som nästan lyckades helt utradera partiet med sitt förslag till nytt idéprogram för Centerpartiet och att det var Stockholms stads centerpartistiske miljöborgarråd Per Ankersjö som var ordförande. Själv ställde jag nyligen följande fråga till Centerpartiet centralt angående en ren skitfråga enligt följande:

Hej! I Centerpartiets valmanifest för mandatperioden 2014–2018 finns rubriken ”Världens grönaste städer”. En av punkterna är ”Satsa på bättre luftkvalitet”. Min fråga är: varför tillåter Stockholms stad – som 2010 var Europas första miljöhuvudstad – och dess Miljöförvaltning, med miljöborgarrådet Per Ankersjö som ordförande, förbränningstoaletter i våra koloniområden? Dels luktar det gammal krematorieförbränning, dels får barn, folk med astma och äldre besvär i sin luftrör vid förbränningen.   

Centralt skickade man frågan till den lokala nivån och något svar har ännu inte levererats. Med tanke på att man vill vara miljöns banerförare, inte fega och nytänkande, samt har målet att skapa Världens grönaste städer, så undrar jag om Centerpartiet helt har förlorat sina rötter och sin kompass från fornstora dagar. Kort sagt; vad vill Centerpartiet?

STÄDERNAS FRAMTIDA MILJÖ

Kan man lita på Centerpartiet?

Det kom ett svar!

Min fråga till Centerpartiet blev besvarad – snabbt, bra och ärligt. Den hamnade hos borgarrådssekreteraren vid stadsmiljöroteln, Albin Ring, vars chef är borgarrådet Per Ankersjö. Albin Ring bekräftar att grönare städer och förbättrad luftkvalitet är två centrala politikområden för Centerpartiet men att just förbränningstoaletter inte uppfattats som ett större problem i sammanhanget – eller snarare inte uppfattats alls.    

Ulf Svensson |2014-08-25|  Man måste ge honom rätt i sak. Problemen med denna typ av toalett är relativt ny eftersom denna typ av toalett är ny i Sverige. Få installationer finns men de blir alltfler. Främst har dessa funnits i mer lantlig miljö som på öar och liknande platser med få grannar i närområdet. 

Problemen skulle kunna öka i takt med introduktionen av Attefallshusen som lär etableras i våra tätorter och villaområden, samt alltfler installationer i våra koloniområden.

Man måste uppmärksamma de stora utsläppskällorna i Stockholm, som antyds i svaret från borgarrådssekreteraren, som främst är Bromma flygplats, all vägtrafik samt alla planerade vägsträckor, energi- och värmeproduktion, fartygstrafiken i Stockholms hamnar etc.

Luftföroreningar

Luftkvaliteten i våra allt större storstäder och tätorter är allt annat än bra, har det visat sig. Faktum är att luftföroreningar tillhör en del av människans gissel där speciellt barn och äldre är särskilt utsatta. En rad kostnader uppstår i kölvattnet av luftföroreningarna som exempelvis för astma vilka i Sverige kostar i storleksordningen 5 – 6 miljarder. Även för tidig död kan tillskrivas den sämre luftkvaliteten i våra städer. 

Det är de sammantagna utsläppen som räknas, och att i det läge som nu råder öka den lokala miljöbelastningen med fler utsläppskällor, det känns inte som en politik i enlighet med Centerpartiets miljöprogram. 

Stockholm valdes till Europas första miljöhuvudstad 2010 vilket borde förpliktiga. 

Nyligen har det också uppdagats att många av skolorna i Stockholm har en miljö med alldeles för höga partikel- och bullernivåer. Inte minst har detta problem aktualiserats av att det råder stor brist på skolor efter en planeringsmiss – man bygger bostäder men ”glömmer” skolor – vilket gjort att tillfälliga lösningar tillgripits. 

Tyvärr är många av ovanstående lösningar under all kritik när det kommer till luftföroreningar, vilket gjort att föräldrar i Stockholm nu gått samman i ett nätverk för att få stopp på ”skolkaoset” i staden.   

Gröna städer, kretslopp och närodlat

Ska man skapa världens grönaste städer, som det står i Centerpartiets valmanifest, och där även en satsning på bättre luftkvalitet har fått en egen rubrik, krävs helhetstänkande.

Avloppsslammet från Stockholm, exempelvis, skickas för närvarande norrut i Sverige och ingår i dag som en del av täckmaterial i våra gruvor eller pelleteras och sprids på skogsmark. Hanteringen är kontroversiell och risken för läckage är stor. Finns då några lösningar?

Ja, i det lilla finns lösningar. Exempelvis finns en toalett som inte kräver vatten eller ledningsdragningar överhuvudtaget, som kräver tömning vart 50 (!) år och där man årligen får fram luktfri växtnäring. Här kan man verkligen tala om "närodlad politik"! 

Många menar att dagens storskaliga system har nått vägs ände och att gröna städer kan nås om man lägger om politiken radikalt. Inte ens i det nya prestigeprojektet Norra Djurgårdsstaden har man lyckats integrera kretsloppsfrågorna vad gäller avloppssystemen. 

Min fråga återstår därför: kan man lita på Centerpartiet när det gäller städernas framtida miljö.

 

RLC