Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Parkeringsplatser finns det gott om! Bostäder finns det ont om!

Foto: RLC

FRAMTIDEN FÖR PARKERING

Fler bostäder

Med färre parkeringar

20 procent fler bostäder kan byggas till lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras. Det visar rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder med Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen som avsändare.


Alexandra Elias: |2020-10-06| – Det behövs en bättre fungerande marknad för parkering. Det vore bra om p-kravet togs bort så att parkeringsbesluten speglar de lokala behoven och förutsättningarna. Dagens krav innebär dyra investeringar för fastighetsbolagen och är orimliga när en smart teknik och rätt prissättning gör att befintliga parkeringsplatser kan nyttjas mer effektivt och parkeringsbehovet minskar över tid, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.

I rapporten tittar Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen gemensamt på de samhällsekonomiska kostnader och konsekvenser som dagens parkeringsregler har på hållbar stadsutveckling.

Parkering har stor inverkan på trafikmiljön

– Vi har länge känt till att politiken för parkering har stor inverkan på städernas trafikmiljö och framkomlighet. Att vi nu kan visa att dagens lagar och normer även begränsar bostadsbyggandet bör ge politiken kraft att genomföra reformer, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

– Unika beräkningar, framtagna exklusivt för rapporten, visar att kostnaderna för nya parkeringsplatser är höga. Om kraven på parkering halveras kan 20 procent fler bostäder byggas i Stockholms län och åtta procent i Göteborg, med upp till 15 procent lägre kostnader.

Rapporten visar att i hållbara stadsmiljöer, där vi planerar för smarta mobilitetslösningar, sker så mycket som 57 procent lägre klimatpåverkan, än när det byggs utifrån den aktuella parkeringsnormen med fler parkeringsplatser i garage.

Färre parkeringsplatser – billigare bostäder

– Färre parkeringsplatser kan leda till både fler och billigare bostäder. Men en förutsättning för att sänka antalet parkeringsplatser är att minska behovet av parkering. Därför behövs ökade investeringar i en utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik, cykelvägar och delningstjänster såsom bilpool, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

En kombination av investeringar i kollektivtrafiken och smarta mobilitetslösningar stärker förutsättningarna för en attraktiv och hållbar stadsmiljö som genererar billigare och fler bostäder. Samtidigt kan dessa lösningar skapa bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden i urbana miljöer.

Urval av vad rapporten visar:

» Parkeringskravet påverkar bostadsbyggandet. En halvering av p-talen kan öka nyproduktionen av bostäder i Stockholms län med 20 procent och åtta procent i Göteborg.

» Utbud och efterfrågan på parkering går att påverka genom exempelvis mobilitetslösningar, närhet till kollektivtrafiken och samhällsservice.

» Parkeringsnormer påverkar miljö och klimat där stora utsläpp av växthusgaser, hög energiförbrukning och omfattande hårdytor orsakas av dagens parkeringssituation.

» Parkeringskravet kan öka koldioxidutsläppen med hela 50 procent i byggprocessen.

» Uppskattningar visar att det finns 15–25 miljoner parkeringsplatser i Sverige, en hårdgjord yta som motsvarar hela Göteborg (500 kvadratkilometer).

» Parkering skapar inte signifikant högre fastighetsvärden.

» En bilpool minskar behovet av parkeringsplatser med cirka 80 procent.

» Lågt pris på parkering och hög tillgänglighet till parkering ökar efterfrågan.

» Läget i staden, närheten till kollektivtrafiken och samhällsservice påverkar efterfrågan på parkering.

» Parkeringskrav kan öka koldioxidutsläpp med hela 50 procent i byggprocessen.

» Parkeringskrav konkurrerar med ytor för lek och rekreation i boendemiljön.

Här kan du ta del av rapporten: 

Framtiden för parkering och nya bostäder