IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Tilliten för Gud går före ett rasistiskt partis rättigheter.

Foto: RLC

DISKUSSION

Jesus och makten

Tankar kring kyrkan och Ordet

Endast Jesus är vår ledare! Jesus i människornas mitt! Dessa principiella ståndpunkter finns uttalat i Evangelium. De har också ofta citerats genom kristenhetens långa historia. Det är förhoppningen om att i tanken ta ställning för Jesus som det högsta föredömet bland människor. Den tanken genomsyrade under kyrkans historia de troende medlemmarna, mot den påtvingande kejsarmakten och feodalmakten; senare mot diktaturer eller tveksamma parlamentariska ofullkomligheter.


  Paul Lindberg: |2013-10-24|  Ståndpunkterna om Jesus betydelse har egentligen aldrig, bland de troende, varit frågan om en önskan för teokrati eller någon fundamentalistisk totalitet. Det totalitära infördes av dem som erövrade makten över kyrkan, och som ville behålla makten över medlemmarna.

Kyrkan har varit ofullkomlig, men hon har också utnyttjats på ett sataniskt sätt. För mig är det ett beaktansvärt fenomen att trots alla svek mot de troende människorna och deras kyrka, så har var och en alltid lyckats bevara tilliten för Jesus i ljuset av sitt eget inre. Och detta förhållande är faktiskt det som utgör världens största gemenskap.

JESUS OCH MAKTEN

Några av Jesus sista ord under sitt liv, berörde det som skulle hända efter hans död. Han varnade för att han omedelbart efter det han avrättats skulle förrådas. I Evangelium får vi klart för oss att det Jesus uttalat också besannades. Den kristne, men också människan helt generellt, har oftast förråtts av maktens intressenter.

Alltså, under kristenhetens hela historia har kyrkorna gjorts till ett maktens slagfält av dem som önskar flytta fram hegemonins positioner. Jesus varnade om att människas makt över människa fördärvar människan. Allt det, om hur människor ska förhålla sig till varandra, har Jesus beskrivit eftertryckligt i sina predikningar. 

Jesus predikade aldrig att kvinnan skulle tiga i församlingen; att slaven skulle lyda och behaga sin herre eller ägare; eller att de troende skulle underordna sig vare sig kyrkan eller partier. Jesus gjorde även klart att det aldrig var frågan om heliga tempelbyggnader som var helgade. Han sade att han kunde rasera Jerusalems tempel, för att istället visa att templet finner vi i ljuset inom oss.

KYRKAN OCH ORDET

Tendensen i Sverige idag visar på en försiktig övergång från ett parlamentärt inflytandet över kyrkan, till ett mer realistiskt förhållande. Partierna släpper greppet, och på ett civiliserat sätt övergår från partiorganisation till idétänkande folkrörelser till kyrkans stöd och för dess aktiviteter. Det nya förhållandet kan istället ses som församlingsorganisationer i enlighet med föreningslagen, och för viljeinriktning av att framställa handlingsprogram inför exempelvis kyrkovalen.

Den kristna kyrkan är kontinuiteten från urkyrkan. Alla medlemmarna har gemensamt medverkat i seglatsen över stormande hav. Den eftersträvansvärda kyrkan har emellertid under historien ockuperats av makter från olika håll. Många söker makten över Gud, men kommer alltid att misslyckas. Detta beror på den troende som en unik människa, och med sin personliga interaktion med Gud, och i gemenskapen med likasinnade systrar och bröder. Gemenskapen ligger hos var och en i ljusets gemenskap.

Och nu till saken med denna artikel. Kyrkans betydelse som en verklig kraft till försvar av samhälle och alla dem med behoven av försvarare – det om något ligger i Ordets betydelse. Det handlar om en suverän och innerlig kyrka, med självförtroende och utåtriktat ansvarstagande. Det handlar även om ställningstaganden över det reellt existerande samhällsscenariot. Ett sådant ansvar letar alltid efter Ordets görare!

Vad betyder det konkret?

MÄNNISKOR LÄR SIG INTE ALLTID AV HISTORIEN

Hela Europa infiltreras idag av öppet fascistiska rörelser och militanta organisationer – per definition. Bland dessa partier är det vanligt med ordet "demokratisk" i partinamnen. I flera länder är de numera representerade i parlament och med inflytande på höga samhällsnivåer. De utgör ett allvarligt hot mot dem som många gånger bär på den allra svagaste ställningen i samhället. Politiska flyktingar och förföljda människor skuffas undan och drivs ut från samhällen och länder, och de saknar många gånger skydd för överlevnad. De till och med mördas.

Vad kan göras konkret?

LÅT INTE SKAMMEN TA PLATS ÖVER KYRKAN

Svenska kyrkan leds av det värdeinnehåll Jesus lät stoppa i oss. Av den anledningen ska inte ett politiskt parti som står för främlingsfientlighet och rasism kunna tränga in i kyrkan på ofullkomliga parlamentariska grunder. Detta är ett varningens exempel för hur fel det kan gå när det parlamentariska osunda spelet tvingar sig på kyrkan. Det är någonting som inte alls går ihop med kyrkans grundläggande värderingar. Allmänna val med ett parti som analytiskt och per definition betecknas som ett fascistiskt parti, måste nödvändigtvis hindras att tränga sig in i kyrkans församlingsledningar och på andra ledningsnivåer. Ett stort ansvar, och en stor frimodighet vilar på kyrkans fredsförsvar.

Kring detta problem skulle kyrkan kunna intensifiera och tydliggöra ett realistiskt medvetet regelverk som skyddar kyrkan och dess medlemmar i Guds namn. Det vill säga att här går Gud före det ofullkomliga parlamentariska systemet. Tilliten för Gud går före ett rasistiskt partis rättigheter, som bevisligen bedömts vara människofientligt.

Olika politiska värderingar och mångfald är kyrkans grund – i enlighet med Jesus värderingar. Och det är denna självklara ståndpunkt som bör försvaras. Låt därför fred vara vägen till fred!