Till framsidan

Tidigare artiklar

Brev till Rikare Liv

Jesus profetia

Sista tiden blir bekymmersam

Profeterna skildrar en rad visioner, vilka i symbolisk form framställer världshistorien fram till vår tidsålder och dess fall. Tidpunkten tolkas till någon gång i mitten av 2000-talet, då Jesus slutgiltigt tar över ledningen över en ny världsordning. Enligt tolkningar av Bibeln.


 Paul Lindberg:  |2008-03-11 johannes uppenbarelse anses vara en nyckelkod för hela bibelns Jesusprofetia, som på ett genialt sätt länkar ihop hela Jesushistorien – från 500-talet före Jesus till fullbordandet av profetian i modern tid.

Profetian har sitt ursprung i babyloniernas förstörelse av Jerusalem omkring år 586 före vår tideräkning. Jesus är själva orsaken till profetian, det vill säga om händelserna som skall utspelas under en tid som tycks ligga i vår närhet.

Jesus säger: ”Jerusalem skall av nationerna trampas under fötterna, tills nationernas fastställda tider blir fullbordade.” Lukas 21:24

Men vad har Jerusalem att göra med vår tid och varför skulle en profetia uppkomma ur detta? 

Det var frågan om en gränsdragning. Hit men inte längre kunde Livsanden sträcka sig. Det som varit ett heligt förbund upplöstes på grund av brister i praktiskt handlande. De som ansågs utvalda visades inte vara mer lämpade till utvaldhet än några andra här på jorden. Enligt samtliga profeter hade de inte kunnat leva upp till någon större föredömlighet. Och här kommer Jesus in i bilden, han skulle istället visa vägen, sanningen och livet, för alla människor – jude som grek. Och Jesus är verkligen sann jude!

Efter Jerusalems fall låter alltså Livsanden människorna under dessa fastställda tider få härska oinskränkt, på människors eget sätt, och att Livsanden under denna period låter regeringarna helt och hållet styra sig själva, enligt vad som tolkas ur Bibeln. Den perioden började alltså med Jerusalems ödeläggelse. Detta var inte fråga om straff mot israeliterna, de var ju själva de besegrade på grund av andra människors ondska.

profeten daniel var den som fick beskriva profetian genom att visa att den skulle vara i ”sju tider”. I Uppenbarelseboken beskrivs att tre och en halv ”tider” motsvarar 1 260 dagar. Enligt Uppenbarelseboken är det två gånger denna period, som då utgör över 2 500 dagar. På den tiden, då Daniel nedtecknade profetian, på 500-talet före vår tideräkning, benämndes år som dagar, alltså en dag för ett år. 

Enligt Daniels sätt att räkna skulle profetian börja uppfyllas omkring 2 500–2600 år efter babyloniernas förstörelse av Jerusalem. Då skulle Livsanden börja upprensningen mot världsmakterna. Destruktiva krafter skulle dessförinnan göra stora attacker mot mänskligheten.

Meningen med profetian var också exemplet på det ohållbara med att människan gör sig själva till sin egen måttstock. Människorna kan inte själva klara livet på jorden genom att utesluta Livsanden. Men Daniels profetia slutar inte här.

Livsandens rike hör framtiden till, enligt Jesus, och som ovillkorligen skall återställas. Men Jesus menade också att människorna inte heller skall spekulera i när denna upprättelse kommer att ske, han säger: 

”Det tillkommer inte er att få kännedom om de tider eller tidsperioder som Livsanden har lagt under sin egen domsrätt.” Livsanden säger till Jesus, enligt David: 

”Sätt dig på min högra sida, tills jag lägger dina fiender som en pall för dina fötter.” Med detta menas att Livsandens rike och Jesus styre inte skulle börja omedelbart efter hans jordiska död. 

Hur länge skulle de otåliga och troende människorna behöva vänta på detta rike? Ja, svaret finns alltså i profetian: någon gång kring mitten av 2000-talet, enligt olika bibelforskare, teologer och en hel del trossamfund.

Många kristna samfund har spekulerat kring denna tidpunkt, trots att Jesus tydligt och på flera ställen förklarat att de inte behöver bry sig kring denna fråga.

Men, å andra sidan har Jesus i sina gärningar visat sin stora kärlek, han vet hurdana människorna är. 

Ofta uppmanade Jesus de personer som blivit hjälpta genom honom, de som kom till insikt genom tro, att de efter att ha blivit helade från blindhet och andra sjukdomar, inte fick berätta detta för några andra. 

Jesus sade till dem att när de kommer till prästerna och människorna, så får de absolut inte berätta vad som hänt för någon. 

Men det var just det Jesus visste att de skulle göra. Han kände människorna väl, och kände till att de inte kunde hålla tätt. Det läckte ut hela tiden, och på detta rörande sätt lät Jesus, genom sina predikningar, utnyttja den ofullkomliga människans oförmåga, men som här fick bli till hennes egen nytta – Jesusintentionen kunde spridas.

varför dessa fantasifulla profetior, och varför dessa symboliska liknelser – varför inte kristallklara raka besked? 

Ja, här formuleras förmodligen människornas fantastiska historia, den på gott och på ont, med människans fria vilja, och som får sin största betydelse vid en uppståndelse. Människan tycks vara delaktig i den ändamålsenliga skapelsen, som de själva får bevittna, men får även lära sig det meningsfulla i livets tillblivelse, och som sedan länkas med hela den kosmiska existensen. 

Men är profetian förutbestämd (deterministisk) och oåterkallelig? Har inte människorna någon fri vilja, och vad kan hon göra? Ja, människorna har verkligen en fri vilja, det är förutsättningen för den personliga tillblivelsen. Den fria viljan i den nuvarande världsordningen däremot är kanske inte så stor. Men hos Livsanden blir den fria människan ett verk av tillblivelsen.

Enligt profetian börjar alltså slutet på denna världsordning omkring 2 500 år efter Jerusalems förstörelse. Alltså, från omkring 600-talets början före vår tidräkning, och inleds med en uppgörelse med vår världsordning, enligt Bibeln.

Det synliga av detta manifesteras genom det allmänna sinnelaget som gjorde 1900-talets massdödande till historiens blodigaste period, precis som profetiornas tidsangivelser faktiskt berättar. 

Händelseutvecklingen mynnade ut i de båda världskrigen, och i de efterföljande krigen (Korea, Vietnam, Irak, Afrika m.m.), som visar hur destruktiviteten tar gestalt genom politiska ledare med stor ansvarslöshet över utvecklingen.

jesus lärjungar frågade: ”Vad blir tecknet på din närvaro och på avslutningen av denna världsordning?” 

Och med Jesus och profeternas svar får vi reda på att den sista tiden blir det bekymmersamma förhållanden. Det blir genom farsoter, klimatförändringar, hungersnöd, etnisk splittring, makthunger, social olydnad, familjeupplösning, empatilöshet, moralupplösning; politisk oförmåga, överbefolkning, allmän våldsutveckling i massomfattning. 

Över allt detta är det människorna själva som råder, inte Livsanden. Människorna själva förintar sin egen världsordning. Jesus säger: 

”Solen kommer att förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken, och stjärnorna skall falla från himlen, och himlarnas krafter skall skakas.” Detta skall tolkas som att denna världsordnings skinande ljus kommer att avslöjas och utplånas. De kosmiska krafterna står inte längre till världsordningens förfogande. 

"Livsanden störtar dem i fördärvet som fördärvar jorden" Uppenbarelseboken 11:18

En ny era inleds emellertid under ledning av Jesus, enligt Jesusintentionen. Jesu profetia berör vår tid och visar sig i mitten av tjugohundratalet. 

Enligt bibeltolkning handlar det inte om någon annan tidsperiod än just vår tid. Dragen i de sammantagna profetiorna sammanstrålar nämligen i en uppgörelse som gäller världens framtid. Man kan inte avläsa Bibelns profetiorna var för sig, då förstår man ingenting, de blir bara sagor eller poesi. 

Tillsammans med Bibelns kronologiska kodnycklar, kan man utläsa det som ser ut som en ofattbar möjlighet, men också som en exakt beskrivning av faktiska världsförhållanden. Detta kan man alltså utläsa av Bibeln.

domsförkunnandet är det som i första hand kännetecknar profetiorna, på grund av avfälligheten från den ursprungliga sanna läran. I lagförbundet med Livsanden, svek israeliterna och korade sig själva till Livsandens egendomsfolk, i stället för att leva upp till ett föredömligt mönsterfolk, som ansågs vara Livsandens rätta avsikt. 

Eftersom de inte levde upp till detta ideal, och inte lydde Livsanden i hans avsikter, bröt Livsanden avtalet med israeliterna, enligt Jesus. Detta ligger också i linje med de tjugofyra profeternas kritik mot det israelitiska levernet, vilket vi kan läsa om i de hebreiska skrifterna. Det är detta som är profeternas huvudsakliga innehåll.  

Israeliterna var inte på något sätt sämre än andra folk, men de var heller inte föredömligare. Det är poängen, och som får Jesus, den föredömlige juden att komma in i världsbilden. Föredömlighet behövs för världens folk, för framkomlighetens skull. Ingen rörelse är speciellt utvalda och har heller inget monopol på vare sig Livsanden eller på den enda sanna Gudsuppfattningen. Det finns bara en Livsande för oss alla, och Jesus är profet, och alla som vill bli Jesus lärjungar blir Livsandens söner och döttrar.

Alla profeterna, varnade för Livsandens vrede och vände sig mot det sätt israeliterna levde på, ett allt annat än mönstergillt samhälle. Och de angrep de sociala missförhållandena och bristerna i fråga om kärlek och rättvisa, eller i vördnaden för det heliga i religionsutövningen. 

Samtliga tjugofyra profeter varnade israeliterna för Livsandens straff eftersom de vanhelgade det fantastiska privilegiet att få stå i förbund med Livsanden. Straffen ska ses som uppbygglig propaganda till förändring.

Profetiorna handlade inte bara om elände utan även om upprättelse och om en lycklig framtid. Det gällde en kommande politisk befriare, en lysande potentat och segrande kung eller messias, till vilken stora förhoppningar knöts.

Jesus roll blev helt annorlunda, han bröt istället det gamla lagförbundet mellan Livsanden och israeliterna, och introducerade det nya kärleksförbundet – som kom att kallas evangelium, och som handlade om kärlek och rättvisa.

Jesus sade: Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen, jag har kommit för att fullborda den.  Matt 5:17 

Och med fullbordan av lagen menas inte bara det som står i dekalogen (tio Livsandens bud), utan hela andemeningen av allt det Jesus predikade och stod för, i hans personliga föredömlighet. Och detta grundar sig på vad de tidigare profeterna predikat, men som nu utformades enligt Jesus lära om Livsandens tolerans, kärlek och rättvisa.

TEMA:  

"Nya himlar och en ny jord”

– Tre beskrivningar av en världsordning i upplösning. Det gäller samsynen från religion, vetenskap och nationalekonomi, vilka sammanfaller i en global omfattning som de flesta har svårt att föreställa sig.

Tema 1 – Jesus profetia, nya himlar och en ny jord, tre beskrivningar av en världsordning i upplösning.

Tema 2 – Immanuel Wallersteins profetia, nya himlar och en ny jord. Immanuel Wallerstein: farligheten av miljökrisen och kapitalismens fall

Läs mer!

Tema 3 – Isaac Newtons profetia, nya himlar och en ny jord. Newton ansåg sig hittat datumet som förändrar världen i sina grundvalar.

Läs mer!