IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Inför klimatmötet i Paris i december.

Foto: UNFCCC

SEI/KLIMATAVTAL I PARIS

Förbättra ambitionen

Ansvara för ett klimatavtal

Världens ledare arbetar mot ett stort nytt avtal enligt Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), som skall ingås vid FN:s klimatkonferens i Paris i december 2015 (COP21). En ny rapport undersöker alternativ för bedömning och översyn av parternas bidrag för att säkerställa att de är i linje med ömsesidigt överenskomna mål och principer, garantera insyn och höja ambitionen med tiden.


  Marion Davis: |2015-03-24NOAK-AandR-2015 är ett klimatavtal som bygger på löften från vardera parten, så kallad "Avsedd nationellt fastställda Bidrag" (INDC:s). Schweiz och EU lämnade sina INDC:s förra månaden, och andra utvecklade länder väntas följa inom kort, även om vissa länder inte får lämna INDC:s förrän efter Paris.

Men hur ska parterna och observatörerna veta om de kollektiva bidragen är tillräckligt för att hålla världen från uppvärmningen med mer än 2° C över den förindustriella nivån? Hur kommer de att veta vilka länder som gör avsevärda ansträngningar, och de som släpar efter? Och hur kommer parterna att hållas ansvariga för att uppfylla sina åtaganden, och att puffade för att höja ambitionsnivån?

En ny Nordisk arbetsgrupp för globala klimatförhandlingar (NOAK) har i en undersökning rapporterat om alternativ för bedömning och översyn (A & R) av bidrag kring Parisavtalet, som bygger på erfarenheterna från befintliga processer inom och utanför UNFCCC. Det tyder på att någon form av förhandsbedömningar och översyn av INDC:s skulle kunna bidra till ökade ambitioner för rättvisa.

En sådan process kan kompletteras med bedömningar av observatörsorganisationer och informella diskussioner mellan parter. Dessutom är en regelbunden översyn av kollektiva ambitioner önskvärt ur perspektivet för miljöeffektivitet, och som kan bygga vidare på befintliga granskningsprocesser.

"Förtroende är nyckeln till ambition", säger NOAK Chair Peer Stiansen. "En bra process för bedömning och översyn av INDC:s kommer att bidra till att bygga förtroende mellan parterna. Detta är avgörande både mot Paris och därefter. Jag litar på att denna rapport, tillsammans med flera andra NOAK sponsrade rapporter om närliggande ämnen, kommer att bistå förhandlarna och andra på ett bra sätt i utmanande arbetsuppgifter framöver."

Bjuda till dialog

Rapporten, Bedömning och granskning under 2015 klimatförändringsavtalet , har utarbetats av SEI, Centrum för internationella klimat- och miljöforskning – Oslo (CICERO) och den tyska Development Institute (DIE). NOAK är en arbetsgrupp under Nordiska ministerrådet.

Den släpptes den 25 mars, vid ett seminarium på SEI i Stockholm som handlade om innehållet och en diskussion med författarna, Stiansen och Elin Kronqvist, från miljö- och energidepartementet; Dr Hanna-Liisa Kangas, Finlands miljöcentral, och Petter Lydén, Diakonia.

I rapporten granskas de viktigaste val och avvägningar som politiker måste göra vid utformningen av A & R process. Till exempel måste de bestämma vad som skall bedömas och bevakas: bara riskreducerande löften, eller även andra element, såsom bidrag till klimatfinansiering och tekniköverföring ("medel för genomförande")? Den fulla omfattningen av INDC skulle öka öppenheten, men kan vara logistiskt svårt och politiskt omöjligt. Tanken är ändå att utvecklingsländernas stora intresse för medel för att kunna klara genomförandet, så kunde någon form av A & R i detta sammanhang bidra till att skapa enighet i Paris.

På samma sätt kan det finnas en viss differentiering mellan parterna: medan inget land bör helt undantas från A & R, menar författarna, så krävs mindre granskning av bidrag från vissa mindre och fattigare parter (t.ex. de minst utvecklade länderna och små östater under utveckling) vilket skulle minska administrativa bördor och kunde framkalla ytterligare deltagande.

behovet av att klargöra rollen för icke-statliga aktörer

Vikten av inrikespolitiken i utvecklings INDC:s belyser också behovet av att klargöra och stärka rollen för icke-statliga aktörer i bedömning och översyn. I rapporten konstateras att engagera sådana aktörer skulle kunna vara särskilt värdefullt i avsaknad av en formell bedömning av enskilda INDC:s, och kan ytterligare förstärka A & R för genomförandet av bidragen.

"Alla dessa frågor kan inte lösas i tid för Paris, och detaljerna för A & R kan komma överens under de kommande åren", sade Harro van Asselt, forskarassistent och rapportens huvudförfattare. "Fortfarande kommer vissa nyckelåtgärder att behövas i Paris, till exempel ett grundläggande beslut om inrättande av en A & R process, både för förhandsrecensioner av bidrag och för deras genomförande, sådant behövs i Paris."

Läs rapporten (extern länk till Nordiska ministerrådet)

Läs en policy brief sammanfattar resultaten (extern länk till Nordiska ministerrådet)

En 290kW solpanelen är installerad på en industriell tak i Picanya, Valencia, Spanien. Flickr / Som Energia Cooperativa

norden.diva-portal.pdf

RLC