IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Representativ demokrati är otillräckligt.

Foto: RLC

LEDARE

Till människans förfogande

Demokratins nödvändighet 

Nyliberalism kom inte mycket längre än till friare alkoholtillgång och längre öppettider på krogarna. Och på resan fram till idag, hann de förskingra det solidariska välfärdssamhällets tillgångar. Europa efterlämnar rånade ekonomier och en ocean av skulder. Konsumtions- och produktionssamhället blev i nyliberalismens tappning mycket andefattigt. Kring drömmen om det demokratiskt möjliga, står vägen ännu öppen till förverkligandet av demokratins nödvändighet – om bara viljan infinner sig.


 Paul Lindberg: |2013-02-01Sveriges invånare upplever säkert demokrati som en självklarhet. Men, om vilket främlingsfientligt parti som helst kan kalla sig demokratiskt så är självbilden mycket skev och bedräglig. Bedömningen av den demokratiska självbilden i Sverige har mycket mer att önska. Vad är då demokrati, innerst inne? Ja, den frågan behöver verkligen ta plats i debatten.

Hela världen skulle nyliberaliseras, i enlighet med Riksbankens ekonomipristagare Milton Friedman, trots hans öppna människofientlighet, som helt grundades på republikansk högerpopulism. Egoism blev den härskande ideologin.

I den andan gjorde sig vilka högerextrema partier som helst till exempelvis "demokratiska arbetarpartier", eller till "nationaldemokrater", "nationalliberaler" eller "sverigedemokrater", fast de mer liknade fascistiska partier. De tog makt i parlament och olika samhällsforum – det kom att likna 30-talet.

Den förste extrempolitiker som använde den taktiken var Benito Mussolini, och han lyckades, och som senare kopierades av Adolf Hitler. Detta är historia och ett ovedersägligt faktum. Det gemensamma målet för dem alla var i första hand bekämpandet av demokrati, fackföreningar, socialism, socialliberalism och mångfald. Det var den autokratiska hegemonin i sig som hägrade och utgjorde den bisarra drivkraften. 

Dessa partier har ofta haft den så kallade ledarprincipen som högsta ideal, där partiet är allt, och som den enskilde medlemmen har att underställa sig – i raka led och med okritiskt bifall till ledningen. Samma sak med de kommunistiska diktaturerna – "jag tycker som partiet". Det fanns givetvis kvalitativa skillnader mellan diktaturerna, men resultaten blev detsamma: miljoner människor mördades. Idag är det inte Hitler eller Stalin som är demokratins sabotörer, nej, det är sådana som Silvio Berlusconi och andra reaktionära nyliberaler som förstör och demolerar demokratins premisser. För dem gäller egoism som enda tänkbara ideologi – "arternas kamp". De spelar bland annat ut den ena folk- eller samhällsgruppen mot den andra. Och medelklassen inordnas under plutokratins intressesfär (ekonomins maktvälde, eller Mammon om ni så vill).  

DRÖMMEN OM DEMOKRATI – OCH DEMONTERINGENS FASA

Det talas allmänt om demokrati, men med svepande ordalag, när man egentligen avser parlamentsmakten. Det talas även om parlamentarism när det många gånger handlar om odemokratiska samhällsformer eller diktaturfasoner och hegemonisträvanden. Ett stort dilemma för demokratin har alltid varit när fel slags människor sökt den hägrande makten. De har låtit personliga särintressen ta för sig av tilltvingade fördelar genom giriga excesser av olika slag.

Anders Mellbourn, redaktör för Missionskyrkans tidning Sändaren och tidigare chefredaktör och ansvarig utgivare på DN, har tagit upp demokratins problem med en artikel i Förbundet Kristen humanisms årsbok 2012. Han inleder med konstaterandet att "Politiska beslut av folkflertalet, politikens primat som statsvetarna i Uppsala säger, är det som gäller. Det är fortfarande en grundsyn värd att försvara. Men som vi inte minst sett under 2012 på olika håll är det mer komplicerat än så".

Maktutredaren Olof Petersson skrev i sin uppsats Den försenade demokratin (1990) att alla förutsättningar för demokratin var uppfyllda redan under 1900-talets början, men att 1900-talet ändå blev världskrigens, folkmordens och koncentrationslägrens tid. Om detta refererar Mellbourn i sin artikel. Artikeln beskriver kärnpunkten i demokratikomplexet, så som det kan se ut. Och från Olof Petersson går Mellbourn direkt över till tiden efter 1945, och kampen för demokratin och tiden därefter.

Kring den ofullständiga demokratin är det många samhällsforskare som lagt ned stor forskarmöda för att kunna ge förklaringar, men också förslag till förändringar för det goda samhället. Och mycket blev bättre.

Människorna har alltid, genom alla tider och över allt, sökt det goda samhället. Den drömmen utvecklades som i en självbevarelsedrift, i förhoppningar om en rättvis samhällsledning, eller Gud, för ett kommande välfärdssamhälle. Förverkligandet skulle möjliggöras genom en karismatisk övermänniska, en "paraklet", när inte de egna krafterna räckte till. Drömmen om den kärleksfulla rättvisan blev emellertid en kraftkälla för en inspirerande och ett alltmer uttalat och formulerat krav på en nödvändig demokrati, som giltighet och laglighet för alla människor. Men denna föredömliga drivkraft kom att väcka till liv maktmänniskornas reaktion och vrede. Religioner har därför ofta tagits över av maktmänniskor vilka haft andra avsikter än det goda samhället.

DEMOKRATI OCH MARKNADSEKONOMIN

Mellbourn håller sig till demokratins problem i efterkrigstidens Europa och han skriver: "när Jean Monnet och Robert Shumann tog initiativet till den kol- och stålunion som nu är europeiska unionen, EU, såg de mest ett behov av samarbete mellan eliter än folkstyre." "EU:s så uppmärksammade demokratiska underskott är faktiskt ingen slump utan har en avsiktlig bakgrund".

EU:s konstruktörer argumenterade för en mycket stark, eller orubblig byråkrati, som skulle stå pall i de parlamentariska stormarna. Och så ser EU:s organ ut idag. Öppenheten är inte speciellt stor och besluten tas ofta genom muntliga överenskommelser i korridorerna eller i de slutna rummen. Byråkratin slår alla rekord – ja, till och med över Sovjetsamhällets byråkrati – effektivare kanske, det är möjligt, men inte så säkert. Och detta på grund av en otillräcklig demokratisk öppenhet.

EU-parlamentarism garanterar inte fred och säkerhet, som många vill tro, inte heller den nationella parlamentarismens frihet – vilket kan ses som både gott och ont, med tanke på hur illa vissa länder sköter sina fögderier. Men, EU skulle egentligen kunna bli den demokratiska dynamo som istället helt och fullt står till människornas förfogande. Istället borde EU utvecklas till en konfederation, för att låta demokratin växa till sig, istället för en förhastad och panikslagen federation, som lamslår en demokratisk parlamentarism – enligt min mening.

Mellbourn skriver angående marknaden: "Den samtida marknadsekonomin synes kräva en enda vägens politik som kör över demokratin i Europa." "När marknaden ska fungera, kläms välfärd och offentlig sektor åt enligt ett återkommande mönster." 

Trots alla tvivel kring EU:s tillkortakommanden, så skulle Europas gemenskap kunna vara hur bra som helst, om grunden var byggd på någonting annat än nyliberalism. EU skapades som en ensidig plutokrati med makten hos magnater och maktpolitiker, (se Davos), som försvararna av egoismens ideologi, och där krämarmarknaden gjordes till den enda ekonomiska drivkraften. Liknande samhällen har vi sett komma och gå i historien. Men idag när den rika världen aldrig varit rikare, samtidigt som vi vet att denna världsordning skapar djupa och globala problem som hopar sig framför oss, måste en kvalitativ demokrati snabbt, kraftfullt och med total öppenhet komma till stånd.

EU behöver en i grunden planerad och öppen rekonstruktion med nationalekonomier i harmonisk demokrati och mångfald. Jag har ingen övertro på folkmakt eller ledarmakt, där finns inga garantier för det goda samhället, men nog borde det kunna bli bättre än rådande förhållanden av idag.

Bland många nationalekonomer och samhällsanalytiker kommer ett allt kraftfullare tvivel på marknadsekonomins inflytande och förmåga över den demokratiska processen, vilket kritiskt anses vara oförenligt med ett fungerande och hållbart samhälle. Europas ekonomiska kris beror inte på att det råder för mycket demokrati, tvärtom, det beror på en förtvivlad brist på öppenhet och demokrati. Marknaden måste ställas till demokratins och människornas förfogande, inte som det nu är, då människorna ensidigt står till marknadens förfogande.

Jag tror att demokratin i vår samtid måste försvaras på ett kraftfullare och mer målinriktat tillvägagångssätt. Men också en kvalitativ uppgradering av värderingarna för de humanitära idealen. Och även, allmänt och parlamentariskt, söka urskilja och avslöja vad som tycks utvecklas till ett hot mot medmänniskor och demokrati. 

Nyliberalism tycks ha möjliggjort för parlamentens aktörer att se sin egen upphöjda betydelse och agerande som något liknande legalism, med vakthållningen av en trångsynt representativ demokrati. Ett sådant parlamentsförhållande har gjort insynen och öppenheten alltför ogenomtränglig. Exempelvis blir det svårt att avslöja den laglösa vapenexporten, ja, det finns tyvärr allt för många exempel med en otillräcklig demokrati och parlamentarism.

Endast det goda, rättvisa och ansvarsfulla samhället bör eftersträvas. Annars är det inte demokrati, och utan en väl fungerande demokrati rämnar samhället.

 

Vad är demokrati?

Är Gud demokratisk?

Biskopen i Lund Antje Jackelén ställde den retoriska frågan om Gud är demokratisk? Och hon svarade att Gud är mer än demokratisk. Jag tror att Jackeléns svar är en principiell och viktig ståndpunkt.

  Paul Lindberg:  Begreppet demokrati är för människan livsviktigt. Människan har en fullständig erfarenhet av demokratins motsats – diktaturen. Världsordningen pendlar mycket mellan demokrati och diktatur. Även definitionen av demokrati pendlar mellan maktsökarna och rättssökarna. Och ordet demokrati används många gånger för att utnyttjas till något annat än dess innebörd.

 I uppslagsböckerna kan vi finna definitionen av begreppet demokrati, men där finns inte en helgjuten förklaring. Och det kan bero på att människors olika intressen vill påverka det värdeladdade ordet demokrati till förmån för sin egen intressesfär. 

Demokrati har i pragmatiken många gånger fått en mångfacetterad betydelse, med tolkningar för olika särintressen. Det finns naturligtvis lingvister och filosofer som gör allt för att upprätthålla ordet demokratis betydelse, medan verkligheten ser annorlunda ut i ordets utnyttjande.

ORDETS BETYDELSE

Jackeléns ståndpunkt att Gud är mer än demokratisk innehåller en antydan av att dess innehåll och brukande är ofullständigt – att demokratin är otillräcklig och måste fyllas med en innerligare och entydigare innebörd. Demokratin måste vara mer än demokratisk! Och det innebär att den nuvarande världsordningens demokrati inte är tillräckligt för människornas behov i världen, vilket skulle befrämja alla människornas gemenskap.

Personligen ser jag Jesus goda exempel när han i sin Bergspredikan visar vad en fullständig och tillräcklig demokrati kan innebära: Jesus samlar in livsmedlen för att sedan fördela dem rättvist, för att alla ska mättas, och då blir det över.

Jesus handling är enligt min mening det goda exemplet – en principiell världsmåttstock med den bästa fördelningsdemokratin för världens alla människor.

 ** * * *