IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Människans förmåga till helsyn eller hennes personliga helsynsförmåga, kan vara 

avgörande för vår planet och för dess liv.

Foto: NASA

VERKLIGHET OCH OMSORG

Omsorgen om planeten

Hållbarheten för människan

Om meningen och betydelsen av begreppet hållbar utveckling. I essän, Helsynsdialog – Omsorg om planeten och människan, skriver arkitekten och tidigare stadsarkitekten Göran Åberg om begreppet hållbar utveckling. Ingen kan undgå begreppet oberoende av var vi arbetar. Industri, forskning, offentlig förvaltning är alla arenor där vi dagligen möter detta begrepp.


Ulf Svensson |2017-05-04| Det Göran Åberg gör är att problematisera hela begreppsapparaten kring det hållbara samhället och landa i en delvis annan begreppsvärld; omsorg om planeten och människan, där dialogen spelar en huvudroll.

Blir världen mer hållbar, mer hel? I små korta paragrafstycken prövas olika meningar om vad vi kan mena när vi talar om hållbarhet. Många stycken är konkreta och handfasta medan andra är mer filosofiska och problematiserande. Eftersom Göran Åberg lett en grupp om planering i ByggaBoDialogen, ett initiativ från 44 aktörer i bygg- och fastighetssektorn samt regeringen i syfte att nå en hållbar bygg- och fastighetssektor inom områdena hälsosam innemiljö, effektiv energianvändning och effektiv resursanvändning, har han mer än de flesta av oss fördjupat sig i Brundtlandkommissionens berömda definition om hållbar utveckling. Två förhållanden som Göran Åberg lyfter fram är att det hållbara samhället måste vara attraktivt för medborgarna respektive att stuprörstänkandet måste upphöra inom samhällsplaneringen. Det sistnämnda betyder att gapet mellan helheter och delar måste slutas.

Där någonstans tror jag att inriktningen i Göran Åbergs erfarenheter från praktisk samhällsplanering leder honom till formulering av nya begrepp och nya insikter. Dessa bygger på den yttre, ekofysiska verkligheten, och på den mänskliga, människans inre verklighet. Hållbar utveckling blir i denna kontext istället ”omsorg om planeten och människan”. Det vill säga en utgångspunkt som snarare är underifrån och inifrån istället för utifrån och ovanifrån. 

Växer människan, växer samhället. I syfte att tränga in i den hållbara utvecklingens kärna utvecklar och föreslår Göran Åberg nya begrepp i sammanhanget; som helsyn – människans känsla och förståelse både av livet och av verklighetens ramar för liv samt helsynsförmåga – Helsyn ligger i det personliga mästerskapet, dvs det ligger hos varje enskild människa att anpassa sig till verkligheten och lära av den, för det är endast hen, som har förmåga att registrera verkligheten. Detta är människans förmåga till helsyn eller hennes personliga helsynsförmåga.

Även dialogbegreppet är central i framställningen. ”Dialogen mellan verkligheten och idéen om hållbar utveckling” och/eller ”Dialogen mellan verkligheten och omsorg om planeten och människan” är två satser som diskuteras i essän. Jag tänker i sammanhanget på begreppet affärsidé som innan den förverkligas är just bara en idé.  Idén om hållbarhet är också bara en idé.

Varför läsa denna essä? De bästa böckerna är de som vi blir medskapande till när vi läser. En essä av denna kaliber bör därför läsas om och om igen eftersom det är läsarens egna erfarenheter som lockas fram och som gör boken användbar. Tänker på Wittgensteins ord; "Mitt verk består av två delar: det som jag har skrivit och det som jag inte skrivet, och det är det senare som är det viktiga.” För så är det med bra böcker, dessa sätter igång den egna tankeverksamheten som i Göran Åberg får en kunnig ciceron till frågan om vår himlajord blir mer hållbar och hel eller inte.

 

 

RLC