Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Pär Holmgren: På COP27 måste världens ledare leverera

 Foto: MP

                       

 MILJÖPARTIET

Pär Holmgren i EU-parlamentet, Strasbourg

EU-parlamentet tar ställning till en resolution inför klimattoppmötet COP27, som går av stapeln i Egypten i början av november. Pär har, för tredje gången i rad, fått äran att vara den gröna gruppens huvudförhandlare.

Beata Thor: |2022-10-20| Resolutionen, som kan ses som EU-parlamentets uppmaning till EU och världens ledare om vad man bör åstadkomma på mötet, fokuserar särskilt på vikten av klimaträttvisa. Detta är mycket tack vare den gröna gruppens ihärdiga arbete för klimaträttvisa och en jämställd och jämlik omställning i EU-parlamentets samlade klimatarbete.

Pär Holmgren kommenterar

» Katastrofer till följd av klimatförändringarna inträffar redan och det är världens mest utsatta som betalar det högsta priset. I årtionden har de själva tvingats driva frågan om en rättvis omställning och skälig kompensation för de enorma skador och förluster som västvärldens utsläpp orsakat i deras samhällen, säger Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

» Det är vi i väst som bär det tyngsta ansvaret för att begreppet loss and damages - förluster och skador - behövt se dagens ljus. Nu måste vi ta vårt ansvar, säger Pär Holmgren.

» Vid COP27 måste världens ledare leverera. De borde redan ha infriat sina löften om att höja klimatmålen och leverera mer klimatfinansiering. Detta gäller även EU och det är akut, säger Pär Holmgren

» EU måste också ställa sig bakom etableringen av finansieringsfaciliteten för klimatrelaterade förluster och skador vid COP27. Det måste vara tydligt att detta handlar om ytterligare finansiering, som ska utformas som bidrag, så att inte utvecklingsländerna skuldsätts ytterligare. Detta måste också bli en stående punkt på agendan för FN:s framtida klimattoppmöten, säger Pär Holmgren.

Bakgrund

COP27 är FN:s årliga klimatkonferens som i år äger rum, i Sharm-el-Sheik, Egypten den 6 till 18 november. EU-parlamentet tar, i ledning av ENVI-utskottet fram en resolution som fastställer parlamentets gemensamma ståndpunkt kring klimatkonferensen, vilka frågor och vilken förändring som ska prioriteras.  Pär är den gröna gruppens huvudförhandlare för resolutionen, som kommer att fungera som ett mandat för EU-parlamentets delegation, där Bas Eickhout & Michael Bloss kommer att vara våra officiella Greens/EFA-representanter.

Några av resolutionens huvudkrav i korthet:

1. För att vara en trovärdig klimataktör och i solidaritet med kommande generationer måste EU stärka sina klimatåtgärder. EU-länderna måste hålla vad de lovade på COP26 och leverera ett högre klimatmål till 2030 än det vi har nu, innan COP27 inleds.

2. Det är dags att EU ställer sig bakom etableringen av finansieringsfaciliteten för klimatrelaterade förluster och skador. Det måste vara tydligt att detta handlar om ytterligare finansiering, som ska utformas som bidrag, så att inte utvecklingsländerna skuldsätts ytterligare. Detta måste också bli en stående punkt på agendan för FN:s framtida klimattoppmöten.

3. Vi kräver också att utvecklade länder, som EU:s medlemmar och USA, ska ta sitt ansvar genom att redan 2022 uppfylla det årliga klimatfinansieringsmålet på 100 miljarder dollar, samt kompensera för föregående år när målen inte uppfyllts.

4. Det är hög tid att världens ledare enas om att helt sätta stopp för produktionen av olja och gas och ett konkret slutdatum för alla direkta och indirekta fossila subventioner. Vi vill se ett nedrustningsavtal för utvinning och produktion av fossila bränslen och uppmanar alla medlemsstater och andra parter att gå med i Beyond Oil and Gas Alliance.

5. I resolutionen påminner vi också om vikten av respekt för mänskliga rättigheter och uppmanar FN:s klimatkonvention (UNFCCC) och myndigheterna i värdlandet Egypten att säkerställa rättvis tillgång och fullt deltagande för medborgare och det civila samhället på klimattoppmötet.

Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati.

Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

 www.mpeu.se