IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Ayatollah Abdul-Hamid Masoumi-Tehrani om bahá’íernas situation i Iran.

 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Religiös apartheid

Kärlek och försoning

I en mycket modig symbolisk handling har Ayatollah Abdul-Hamid Masoumi-Tehrani, en framstående religiös ledare i Iran, stått upp för religiös respekt och tolerans. Han har skänkt världen en illuminerad kalligraferad vers ur Bahá'u'll´has Heligaste Bok lydande: ”Umgås med alla religioner i vänskap och sämja, så att de från er måtte inandas den ljuva doften av Gud. Akta er så att det inte bland er den dåraktiga okunnighetens flamma övermannar er. Alla ting utgår från Gud och till Honom ska de återvända. Han är källan till alla ting och i Honom får alla ting sitt slut.”  


  Bahá’í: |2014-04-15En framstående religiös ledare i Iran, Ayatollah Abdol-Hamid Masoumi-Tehrani, offentliggjorde för några veckor sedan att han skänkt en illuminerad kalligrafi av en vers ur Bahá’u’lláhs heligaste bok till ”alla världens bahá’íer, särskilt bahá’íerna i Iran som har lidit på mångahanda sätt som resultat av blind religiös fördom.”

Sedan revolutinen 1979 har hundratals bahá’íer dödats, och tusental fängslats, för sin tros skull. För närvarande sitter 115 bahá’íer i fängelse i Iran. Att en så framstående religiös ledare trätt fram offentligt med en sådan gåva till de förföljda bahá’íerna i Iran har aldrig hänt tidigare och är en mycket modig handling.

I det brev som Ayatollah Abdol-Hamid Masoumi-Tehrani publicerat i samband med att han förärat bahá’íerna denna oskattbara symbol för relgiös tolerans och respekt, förklarar han bakgrunden till detta i det moraliska förfall som det iranska samhället sjunkit ned i.

Sammanfattningsvis framhåller han att tidigare i Irans historia har olika religioner och denominationer kunnat existera sida vid sida utan problem. Tvärtom har olika tankesätt och traditioner inte bara tolererat varandra men kunnat ömsesidigt vitalisera och berika varandra. Men idag har denna uråldriga kultur övergivits, känslan av kärlek och gemenskap har blivit släckt i människornas hjärtan. Hur kommer det sig att detta och rätten till liv och egendom, mänsklig heder och värdighet blivit så nedvärderad? I en nyckelparagraf utvecklar han sin ståndpunkt:

”Denna rätt till liv som varje fri mänsklig varelse måste åtnjuta i sitt hemland, så att hon kan dra fördel av sociala möjligheter, kan aldrig bli kränkt eller begränsad genom idéer, trosföreställningar och lagar som undergräver det fundamentala antagandet om mänsklig värdighet, än mindre att i denna moderna tidsålder vidmakthålla religiös apartheid, och tillåta att lögner och svek, förräderi och hat, smutskastning och skymfer förstöra människors heder och ställa broder gentemot broder.”

Vidare säger han att sanningen är att vårt folks traditioner och moral bringades på fall när några bland de lärde och de som hade ansvar för att främja moralen i själva verket har smutsat ned humanitetens, hederns och religionens värden med svek, lögner, tyrrani, omoraliska handlingar, meningslöst prat och tomma löften – allt för att för egen del uppnå världsliga fördelar.

Denne ödmjuke har lärt från det Gamla Testamentet: ”Du skall älska din nästa som dig själv” och från Nya Testamentet har jag också lärt: ”Du skall älska din nästa som dig själv” och ”Älska dina fiender, välsigna dem som förbannar dig, gör gott mot dem som hatar dig, och be för dem”. Från den heliga Koranen har jag lärt: ”Gud förbjuder dig inte att handskas med vänlighet och rättvisa mot dem som inte dragit till krig mot dig för din religions skull”, och, ”Sannerligen, den mest hedervärde i Guds åsyn är den som fruktar Honom mest.”

Så säger Abdol-Hamid Masoumi-Tehrani: ”Då jag därför känner ett behov av ytterligare en praktisk och symbolisk handling att tjäna som påminnelse av vikten av att sätta värde på mänskliga varelser, av fredlig samexistens, av  samarbete och önsesidigt stöd, och av att undvika hat, fiendskap och blind religiös fördom, har jag gjort en illuminerad kalligrafi av en vers från bahá’íernas Kitáb-i-Aqdas (den Heligaste boken). Jag har gjort detta som en bestående symbol för respekt för människans inneboende värdighet oavsett religionstillhörighet. Jag presenterar denna högt skattade symbol till alla världens bahá’íer, särskilt bahá’íerna i Iran som har lidit på mångahanda sätt som resultat av blind religiös fördom.” Han avslutar sitt brev med:

Hälsningar till alla som följer gudomlig vägledning, Tehran. Den enträget bedjande, Abdol-Hamid Masoumi-Tehrani

Den vers från bahá’íernas Heligaste bok som Ayatollah Abdol-Hamid Masoumi-Tehrani använt för sitt kalligrafiska arbete lyder i en provisorisk svensk översättning:

”Umgås med alla religioner i vänskap och sämja, så att de från er måtte inandas den ljuva doften av Gud. Akta er så att det inte bland er den dåraktiga okunnighetens flamma övermannar er. Alla ting utgår från Gud och till Honom ska de återvända. Han är källan till alla ting och i Honom får alla ting sitt slut. ”

 Sann religion är källan till kärlek och försoning mellan människor, orsaken till prisvärda egenskapers utveckling – Bahá’u’lláh.

RLC