Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Den som har utsatts är oftast i början av sin yrkesbana och händelserna sätter djupa spår som finns kvar länge.

Foto: SMK Köpemhamn

SVENSKA KYRKAN

Ny forskningsrapport

Sexuella trakasserier

En ny forskningsrapport, #Vardeljus-uppropet, visar på vikten av det arbete som Svenska kyrkan gjort under 20 år för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp. Samtidigt synliggörs strukturella problem kring gränssättning, till exempel för vad som anses vara tillåtet. Rapporten är en kvalitativ analys av #metoo-uppropet inom Svenska kyrkan.


Ewa Almqvist: |2020-05-28| Fil. dr.Gunilla Carstenssen vid Stockholms universitet har i studien analyserat nära 400 berättelser som delades av anställda kvinnor inom Svenska kyrkan under metoo-uppropet 2017, med hashtaggen #vardeljus.

– Det är glädjande att rapporten visar att 20 års arbete inom Svenska kyrkan för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp har gett resultat. Samtidigt visar den på brister och att det inte är tillräckligt, säger Erik Gyll, handläggare för rättighetsfrågor och genus, kyrkokansliet i Uppsala.

Analysen av berättelserna lyfter några övergripande perspektiv:

» Tidsperspektivet – den som har utsatts är oftast i början av sin yrkesbana och händelserna sätter djupa spår som finns kvar länge.

» Den som kränker är oftast en överordnad och väletablerad person i kyrkan. Personlig anknytning och beroendeställning är tydliga faktorer för den som utsatts.

» Formerna spänner över hela fältet, från subtila och diffusa verbala kränkningar till våldtäkt eller försök till våldtäkt.

» En omgivning som tonar ner, tystar ner eller agerar passivt. Vissa utsatta blir inte trodda av chefer, och inga åtgärder vidtas för att följa upp anmälan.

– Rapporten tydliggör också att kyrkans kram- och förlåtelsekultur kan göra det svårt att dra gränsen mellan professionellt och privat/personligt. Gråzoner och jargong gör att gränserna för vad som anses vara tillåtet flyttas, säger Erik Gyll.

Arbetsmiljöarbete

Forskningsrapporten ger förslag på åtgärder och rekommendationer för Svenska kyrkans fortsatta arbete för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp. Carstensen påpekar bland annat att ett ”förebyggande fysiskt och psykiskt arbetsmiljöarbete kan motverka och förebygga sexuella trakasserier och övergrepp”.

Det kan exempelvis handla om utbildning kring jämställdhet och normkritik både för blivande kyrkoarbetare, anställda i Svenska kyrkan och ideella medarbetare.

Carstensen visar även på behovet av fortsatt analys av #vardeljus-berättelserna och att ta ansvar för dem, men också att andra grupper än anställda i Svenska kyrkan behöver synliggöras.

Kyrkomötesuppdrag om #metoo

Utöver den kvalitativa forskningsrapporten har kyrkokansliet i Uppsala verkställt ett uppdrag från kyrkomötet 2018: Uppföljning av #metoo och #vardeljus (KmSkr 2018:6). Även denna rapport ger förslag på åtgärder som Svenska kyrkan bör vidta nationellt i arbetet mot sexuella övergrepp och trakasserier.

Till exempel behöver det goda arbete som redan utförs systematiseras, och nya strategier utvecklas. Ett förslag är att använda Jämställdhetsmyndighetens handbok för ett våldspreventivt arbete. Rapporten pekar även på vikten av att synliggöra ålders- och könsmaktsordning, men även andra diskrimineringsgrunder och hur de samspelar med risker för övergrepp och trakasserier.

Förslagen i båda rapporterna kommer enligt plan att behandlas av kyrkostyrelsens arbetsutskott i ett samlat ärende efter sommaren.

Ta del av Forskningsrapporten #Vardeljus-uppropet här (pdf, 28 sidor):

Forskningsrapporten

Vad gör vi nu? – (pdf, 102 sidor):

Riktlinjer för arbetet mot sexuella övergrepp

I december 2018 arrangerades konferensen När gränser överskrids. En summering av konferensen finns här:

VIMEO