IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Moské i Stockholmsförorten Fittja. Om den är sunni eller shia ska vara osagt.

Foto: RLC

RELIGIONSDIALOG

Shia-muslimer i Sverige

Sann islam, en fråga för muslimer

När det gäller studiet av islam och muslimer i Europa har merparten av studier varit fokuserade på sunnimuslimska grupperingar och inriktningar. Shia-islam är dock ingen marginell grupp i islams historia. Uppskattningsvis tillhör cirka 40 procent av Mellanösterns och 15 procent av världens muslimska befolkning någon form av shiitisk riktning. Shia-islam utgör också en viktig idéströmning och teologisk riktning redan från islams tidiga historia. Trots detta ägnas alltså merparten av västerländsk islamforskning åt sunnitisk islam och vad gäller shia-muslimer som lever i västvärlden finns ytterst lite forskning.


 Göran Larsson och David Thurfjell: |2013-08-30Förutom att sunni-islam utgör den till antalet anhängare största inriktningen inom islam, kan detta delvis förklaras med det faktum att de flesta shiagrupper i världen länge varit politiskt och socialt marginaliserade i sina egna samhällen. De senaste åren har dock medfört en väsentlig förändring av denna maktbalans. 

I Libanon och Irak har shia-muslimer gått från politiskt utanförskap till regeringsmakt och i Saudiarabien och Bahrain har den så kallade arabiska våren medfört att shiiterna i dessa länder alltmer kunnat göra sina röster hörda gentemot de sunnitiska makthavarna. En konsekvens av detta uppvaknande är också ett visst ökat intresse för denna islaminriktning i den västerländska forskningen. Samtidigt är det tydligt att teologiska skillnader och konflikter mellan sunnitiska och shiitiska muslimer får en allt större betydelse i den regionala politiken i Mellanöstern. 

I vilken omfattning dessa konflikter och spänningar också kommer att spilla över till Sverige är än så länge oklart.

shia-muslimer är en europeisk realitet

Att shia-muslimer har negligerats i forskningen om islam i Europa är anmärkningsvärt enligt bland annat den nederländske forskaren Matthijs van den Bos som betonar att det finns en lång historia av shiitisk närvaro i västvärlden. Han pekar bland annat på Imam Ali-mosken i Hamburg som tillhör Islamisches Zentrum Hamburg och som etablerades och uppfördes av iranska handelsman redan på 1960-talet. 

Arbetet för att bygga en moské startade 1953 och byggnaden invigdes 1963. Sedan dess har den utökats med bland annat ett bibliotek. Även shiitiska rättslärda som Ayatollah Mohammad Baqer as-Sadr (1935-1980) och Ayatollah Lotfollah Golpayegani (f. 1918) var viktiga för etablerandet av de första muslimska organisationerna i Västeuropa. De var med och grundade The Muslim Arab Youth Organization i Storbritannien och Irland samt The World Islamic League. Dessa organisationer upprättades 1967 respektive 1970. Det finns också tecken på att studenter från shiitiska teologiska seminarier i Mellanöstern (sa kallade hawza) inledde mission i Europa på 1970-talet.

SUNNI HAR ETT NORMERINGSFÖRETRÄDE

När det galler den shiitiska närvaron i Europa är Storbritannien en av de viktigaste noderna (van den Bos 2011:561). Sunni-muslimer får också ofta företräde när det galler att i media uttala sig i frågor som rör islam. Detta faktum har ibland lett till att shiitiska tolkningar av islam i media blivit beskrivna som uttryck för marginella särintressen av denna religion. 

Det är problematiskt att medier som gör anspråk på konfessionsneutralitet utgår från sunnitisk islam som norm i sina beskrivningar av islam. Aven svenska myndigheter har ibland bidragit till denna uppdelning och i vissa fall tycks myndigheter mer eller mindre medvetet följa en given muslimsk inriktnings konfessionella uppdelning och rangordning av andra inriktningar. Detta har bland annat resulterat i att minoritetsinriktningar – som till exempel Ahmadiya – har exkluderats från olika myndighetssammanhang. 

I vissa fall tycks svenska staten till och med ha haft som ett mål för sin verksamhet att berätta vad som är ”sann” islam (för en närmare diskussion om detta problem, se Cato 2012). Att avgöra vad som skulle kunna vara sann eller falsk islam är dock inte en uppgift for vare sig religionsvetare, public service-journalister eller myndigheter, utan möjligtvis en teologisk fråga för muslimer. Det är inte sekulära myndigheters uppgift att diktera vad medborgarnas religiösa traditioner skall innehålla.

SST:s SKRIFTSERIE Nr 3

Islam i Sverige

Ny bok. 74 sidor. Beställ från SST!

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning är framförallt inriktad på islam och muslimer i Sverige och Europa. Han har även publicerat arbeten om Koranen, islamisk teologi, ungdomskultur och religion och media.

DAVID THURFJELL, docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola i Stockholm. Hans forskning är främst inriktad kring shia-islam, men han har också bedrivit omfattande studier om romska pingstvänner i Sverige. Utöver dessa områden har han även publicerat arbeten om religionsvetenskapliga teorier och metoder.

ÅKE GÖRANSSON, generalsekreterare för nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST), som är en statlig nämndmyndighet. Syftet med det statliga stödet är att det ska bidra till att trossamfunden (vid sidan av Svenska kyrkan, som får stöd av staten på annat sätt) kan bedriva aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet.