Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Med anledning av den senaste veckornas rapportering i media om Skogsstyrelsen och dess ledning skickar Naturskyddsföreningen nu ett brev till näringsminister Ibrahim Baylan.

Foto: RLC

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Skarp kritik mot Skogsstyrelsen

Naturskyddsöreningen riktar skarp kritik mot att det skett en successiv nedmontering av naturvårdsarbetet på Skogsstyrelsen de senaste åren. Nu måste regeringen tillse att Skogsstyrelsens arbete präglas av transparens och integritet, kräver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Anna Havula: |2021-09-23| De senaste veckorna har det varit en intensiv medierapportering om Skogsstyrelsen. Naturskyddsföreningen delar den bild som presenterats: att det har skett en successiv nedmontering av naturvårdsarbetet på Skogsstyrelsen. Startskottet var 2017, då Skogsstyrelsen satte stopp för inventering och registrering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

Ett annat konkret exempel är myndighetens beslut 2020 om att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med tillsyn, vilket har försvårat myndighetens eget uppföljningsarbete av miljömålet Levande skogar, där nyckelbiotoperna utgör en mycket viktig uppföljningsindikator.

Skogsstyrelsen undergräver myndighetens naturvårdsarbete

– Vi har med oro noterat hur myndigheten tagit en rad beslut och presenterat förslag som inte bara undergräver myndighetens naturvårdsarbete, utan som även försvårar för markägare att planera sin skogsförvaltning och skötsel i områden där det kan finnas höga naturvärden och förekomster av skyddade arter, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen riktar också kritik mot att Skogsstyrelsen tycks ha anpassat delar av sitt myndighetsutövande för att till viss del lösa skogsnäringens utmaningar att leva upp till den frivilliga certifieringen, något som ligger utanför Skogsstyrelsens mandat.

Skogsstyrelsens arbetsuppgifter kan läggas på länsstyrelserna

– Regeringen måste omgående tillse att Skogsstyrelsens ledning utför sina arbetsuppgifter med en hög grad av transparens, integritet och etik. Vi anser också att regeringen har mycket goda skäl att föra över en rad av Skogsstyrelsens arbetsuppgifter på länsstyrelserna, säger Johanna Sandahl.

Bilaga: Naturskyddsföreningen brev till näringsminister Ibrahim Baylan.

SKRIVELSE TILL IBRAHIM BAYLAN