IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Med skogsägarnas äganderätt följer därmed inte ett fritt förfogande över skogen.

Foto: RLC

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Skogsbruket inte hållbart

Politiken  måste ändras

Björn Hägglund (F.d. VD och koncernchef för Stora) frågar sig i SvD den 24 april om människor i allmänhet bryr sig om skogen. Hur skogen sköts och förvaltas berör oss alla. Såväl nuvarande som kommande generationer. Vi använder den för rekreation och friluftsliv. För hundprome- nader och joggingturer. Alla de ekosystemtjänster som skogen ger är ovärderliga för samhället.


Johanna Sandahl|2017-05-02Skogen får oss att må bra. Skogen är också en livsmiljö för många växt- och djurarter. Därför är det helt nödvändigt att nyttjandet av skogsekosystemet sker på ett hållbart sätt, inom de ramar som ekosystemet sätter. Det är inte fallet i skogen idag. Detta skev jag i en replik i skogsdebatten i Svenska Dagbladet, publicerad på webbplatsen den 2 maj.

Skog och naturvård. Naturskyddsföreningen instämmer med Hägglund i att det i ett civiliserat samhälle finns begränsningar i förfoganderätten över det man äger. Med skogsägarnas äganderätt följer därmed inte ett fritt förfogande över skogen. Rätten begränsas av hänsyn till bland annat allmänna intressen som hälsa och miljö. Just denna begränsning behöver nu skyndsamt anpassas till den verklighet vi lever i. Det är ett faktum att vi inte når riksdagens miljökvalitetsmål med nuvarande politik och lagstiftning. Mer än 900 av skogens arter är hotade – främst av avverkningar. Många av skogens sociala- och kulturella värden går årligen förlorade till följd av skogsbruket. Många andra näringsgrenars villkor försämras även i takt med att skogar med lång kontinuitet kalavverkas. Som exempel kan nämnas turist- och rennäringen.

Vi instämmer med Björn Hägglund i att statens skogar har en viktig roll att spela när det gäller miljömålen, såväl som ersättningsmark vid reservatsbildning som för restaurering av kvaliteter för biologisk mångfald. Att staten skulle ha en ovilja att ersätta markägare, som Hägglund påstår, är däremot helt felaktigt. Vid skydd av skog betalar staten snarare ut en överersättning till markägaren med 125 procent av marknadsvärdet. 

Staten ska dock inte ersätta markägare för att de måste följa den lagstiftning som finns. Det marknadsstyrda incitamentet att undanta nyckelbiotoper är ett villkor som skogsbruket själva har förhandlat fram inom ramen för sin certifiering, FSC (Forest Stewardship Council). Nu står vi i en situation där staten genom Skogsstyrelsen har abdikerat från att avgränsa, registrera och förmedla kunskap om dessa, för naturvården, avgörande skogsområden. 

FSC har tydligt offentliggjort att nyckelbiotoper, registrerade eller oregistrerade, fortfarande inte får avverkas inom nordvästra Sverige. Hur det ska gå till nu när kunskapen som behövs för att efterleva detta villkor inte kommer att finnas tillhanda är däremot oklart.

I över 20 år har vi provat dagens skogspolitik med frihet under ansvar och kan konstatera att denna modell inte är särskilt lyckad. Åtminstone inte om Sverige ska kunna nå de demokratiskt beslutade miljökvalitetsmålen som rör skog. Omvärlden har förändrats drastiskt sedan 1992. Dagens skogspolitik är helt enkelt gårdagens. Det är nu hög tid att se över skogspolitiken och anpassa den efter dagens förutsättningar. Naturskyddsföreningen menar att en sådan översyn ska definiera rimliga regelverk för hur skogen ska få brukas och nyttjas av olika intressen, bland annat skogsbruket, samtidigt som äganderätten självklart ska respekteras.

Skogens alla ekosystemtjänster, där virket bara utgör en, och den biologiska mångfalden måste upprätthållas. Det är vi skyldiga våra barn och barnbarn, vilka vi bara lånar naturen av.

Johanna Sandahl är ordförande i Naturskyddsföreningen

 

 

RLC