IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Toaletten tillhör civilisationens nödvändighet. Om den brukas rätt är det en stor välsignelse.

Foto: RLC

TOALETTEN

Ändstation, eller...

Del av det cirkulära kretsloppet?

Den 19 november var det den internationella Världstoalettdagen – World Toilet Day – som uppmärksammade att miljarder människor saknar något som kallas toalett. Både i Indien och Kina har man börjat reagera på högsta politiska nivå mot dåliga sanitära förhållanden. Bill Gates har engagerat sig och hade för några år sedan en tävling – reinvent the toilet – och på så sätt lyft denna samhällsfråga.


Ulf Svensson: |2018-11-22| Dålig sanitet har nämligen stora sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser av negativ art men också det omvända gäller, om man gör något konstruktivt.

Remisser på statlig utredning. Samma dag som Världstoalettdagen gick av stapeln publicerades remisser på den statliga utredningen ”Vägar till hållbara vattentjänster”. Det är en diger lista på remissinstanser med kommuner, länsstyrelser, myndigheter och intressenter som Svenskt Vatten och VVS Fabrikanternas Råd. 

Det man saknar finns möjligen i högen ”Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga på departementet.” Det vill säga alla dem som drabbas av att myndigheterna inte följer de lagar som redan existerar på området och där kommuner har dömt ut fullt fungerande toalettlösningar, lösningar som dessutom kommunerna tidigare har godkänt, men som vid överklagan visat sig att fastighetsägarna har haft rätten på sin sida, med enstaka undantag. 

Men trots rätt i sak har kommunerna ändå tvingat fastighetsägare att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.

Formas tar äntligen ett initiativ. En stridsfråga i sammanhanget har varit fenomenet markretention – vilket innebär en slags självrening av fosfor och smittämnen efter att avloppsvattnet lämnat reningsanläggningen vid ett enskilt avlopp – som nu forskningsrådet Formas beslutat att göra en systematisk översikt av fenomenet. Formas står för ”Forskningsrådet för miljö-, areella näringar och samhällsbyggande” och det vore en välgärning om forskningsrådet också kunde göra en klimat- och kretsloppsanalys i anslutning till detta initiativ. 

Vi vet att vattenklosetter är vattenkrävande, att dagens system omöjliggör att man tar tillvara den bredspektrade växtnäringen från toalettavfallet och att man missar såväl källsortering och som kretsloppslösningar. Det är detta som är cirkulär ekonomi, ett fenomen som blir allt hetare för varje dag som går. 

Frågan är var våra politiker befinner sig i dessa frågor?

RLC