IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

En är ledaren, och det är Jesus Kristus!

Foto: RLC

PÅMINNELSE

Förändringsbar kyrka

Trosbekännelse eller Jesu ord?

Jesus värdeord är vägen för sanningen och livet. Jesus säger till dig personligen, att det viktiga är att ”älska din nästa som dig själv, och älska Gud av hela din själ”. I dessa minimikrav ligger en stor vidsynthet för en rimligare ståndpunkt för var och en, vilket borde kunna efterlevas av alla. Genom Jesus egna ord får kyrkan ny kraft, till att vara förändringens kyrka, i Jesu efterföljd.


 Paul Lindberg  |2010–04–07| I värdeorden, som Jesus summerade ur dekalogen, finns så mycket innebörd, att det täcker det mesta av den troende människans behov för en bekännelse av både Gud, Jesus och för relationerna medmänniskor emellan.

Jesus är Guds son, och Guds uppenbarelse i världen. Gud uppenbarar Jesus genom att Jesus blev född ur Guds medvetna vilja, i allt det som Jesus sedan lärde ut – men även det vi ännu inte riktigt förstått. Av det Jesus lärde ut till människorna, gjordes lärjungarna till Jesu systrar och bröder. Alla tillsammans utgör Ordets görare och Guds barn, och de görs till arvtagarna av Guds medvetna vilja och avsikter.

TROSBEKÄNNELSE ELLER JESU ORD?

Det Heliga Grundfundamentet: Förutsättningen för bekännelsen till Jesus och Gud är först och främst kärleken till människan, livet och Gud.

Gyllene regeln: Vishetsregeln belagd i olika former, bland annat ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” (Matt. 7:12). Tanken finns hos Konfucius, men också i den grekiskhellenistiska antiken och inom judendomen, där den används som en omskrivning för det vittfamnande budet ”Du skall älska din nästa som dig själv.” (3 Mos. 19:18). I linje härmed ligger Jesu användning av regeln i Matt. 7:12

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig." (Matteus 25:40)  I enlighet med Gyllene regeln visar Gud att alla tillhör Guds gemenskap!

Kärleksbuden: Det dubbla kärleksbudet, den kristna etikens grundnorm. Enligt evangelierna ser Jesus de två gammaltestamentliga buden om kärlek till Gud (5 Mos. 6:5) och kärlek till nästan (3 Mos. 19:18) som de två största buden i Guds lag; alla andra bud är avhängiga av dessa och skall tolkas som uttryck för dem (Matt. 22:34–40; jfr Mark. 12:28–34, Luk. 10:25–28). 

Detta sätt att summera människans otaliga förpliktelser kan indirekt vara påverkat av sammanställningen ”fromhet och rättfärdighet” – eller "kärlek och rättvisa" – som vi också möter hos grekiska filosofer, men som i stort finns med i samtliga världsreligioner.

Med ”älska” menas inte bara en känsloinställning utan en helhetsattityd som också inbegriper tänkande och handlande. Älska är grunden för rättfärdighet och rättvisa. Uttrycket ”din nästa” innefattar enligt Jesus alla människor, även fienden (Matt. 5:43–48).

I kristet etiskt tänkande har det dubbla kärleksbudet alltid spelat en ytterst viktig roll, särskilt i formuleringen ”Älska Gud över allting, och din nästa som dig själv”, vilket är den manikeiska formuleringen, som Augustinus tog till sig.

Trosbekännelse med gemensamt ursprung

Den kristna tron har sin uppkomst ur judendomen. Shema är den judiska bekännelsen till Gud, och är från tiden omkring 500 år före vår tidräkning. Denna bekännelse togs över av kristenheten i förklaringen av ”Den ende sanne Guden”. Därefter skapade människorna en mängd bekännelseskrifter fram till modern tid.

Trosbekännelser är i realiteten formler och summeringar av religiösa ståndpunkter, för olika kyrkoorganisationer. 

Trosbekännelser, eller anathema sit, blev många gånger förpliktelser, ofta under tvång, även som förbannelser över dem som inte erkände "den enda rätta läran". Hos Jesus ser vi emellertid någonting helt annat, och kan begripas av dem med öppna ögon. 

Kristendomen grundas först och främst på gemenskapen mellan Jesus och människorna – communio. Denna grundprincip uppstod direkt av hans anhängare i Jesu efterföljd. Därefter har religionens, eller kyrkornas, värdeuppfattning broderats ut i en omfattande komplexitet under lång tid. Och när Jesusrörelsen i begynnelsen växte, blev kyrkan gemenskapen med Kristus, som gav rörelsen sitt namn. Kyrkan sammanhålls med trons betydelse, och av sakramenten och bönen – men framförallt av Ordets görare

Fram mot 80–100-talet kan en tydlig urskiljning av en ny kristenhet skådas, med en avskiljning från den judiska rörelsen.

TRO, ORDETS GÖRARE OCH KYRKAN

Sakramenten som kyrkliga dop och nattvard handlar mer om ställningstagande för gemenskapen med Gud i enlighet med Johannes döparens dop av Jesus. Dopet, om det gäller en vuxen person, är det öppna ställningstagandet för Gud – från död till liv – i exemplet av Jesu efterföljelse.

Nattvarden görs till minne av Jesus med symboliken för Jesu kött och blod. Jesus säger: ät mitt kött, och drick mitt blod. Detta handlar inte om kannibalism, utan symboliserar kunskapen som man stoppar i sig och äter sig mätt och otörstig av. Och den kunskapen kan man stoppa i sig direkt från Jesu ord.

Traditionens betydelse tillhör människans kulturodling, och levandegörs och synliggörs av i första hand ordets görare, men också genom seder och ceremonier. Visserligen kan liturgier stelna till och tappa innebörd, och som ibland bara blir en bländande tomhet. Skönheten, men också ytligheten, kan ibland ta över innerligheten.

Kristenheten, å ena sidan, har värnat mycket om sina egna traditioner – människors verk – mer kanske än av Jesu glädjebudskap. Människors egna verk som  oföränderligt faktum, som värderats högre än de evangeliska värdeorden. Och kyrkans lemmar har under tidens lopp tuktats i den andan. Detta trots det medvetna klarspråket ur evangelietexterna, och den antydan i det kristna språkbruket, vars karaktär helt och hållet pockar på behoven av stora genomgripande förändringar av i stort sätt allt. Jesu levnadsregler definieras bort, och traditioner ersätter det som Jesus gav oss, men som av många anses alltför svårt att leva upp till.

KYRKANS LEDARSKAP 

Den världsvida kyrkans medlemmar har tuktats av mycket konservativa krafter redan vid kyrkans uppkomst. Även små förändringar av exempelvis läroformuleringar har upplevts som hot mot kyrkans erfarenhetsvärld.

Men, kyrkan har å andra sidan och underifrån sina verkande Jesusanhängare och ordets görare, vilka många gånger anonymt verkar för det allmännas bästa på alla frontavsnitt, där behoven av kärlek och rättvisa är stort. Vi kan se dem i olika sammanhang, som insamlingar, samvets- och solidaritetsrörelser för yttrandefrihet, jämställdhet, demokrati, vilket alltså handlar om värnandet för medmänniskan och den fria viljan. 

Tyvärr står många kyrkor i världen under ledning av olika maktintressen. I Sverige har den tidigare statskyrkan övertagits av partipolitiska fögderier, på gott och på ont. Maktens intressen kolliderar ofta i synen på ett ledarskap grundat på Jesus ord.

Traditioner ska relatera och interagera i handlingar genom orden. Och orden ska låtas växa in i kulturen, som den livgivande innerlighetens hågkomst. Traditionens substans kan på så sätt få kraft för en större varaktighet. Men om traditionens kraft är alltför ihärdig och tung, kan kortslutning uppstå då sanningshalten i traditionen väger alltför lätt. Världsreligionerna och samtliga profeter varnar för innehållslösa bländverk. Så, om kyrkan ska vara kyrka, så borde den växa i en innehållsrik och fruktsam förändring. 

TRADITIONER UTAN INNEHÅLL

Att kunna bryta traditioner med ohållbara innehåll tillhör Jesu andemening – eftersom traditionerna är ett skapelseverk av människan. Om människan är evig, så blir det betydelsefullt med förmågan att kunna förändra sig, annars blir ett evigt liv ganska raspigt och långtråkigt.

Traditionerna kring Guduppfattningarna är i en stor omfattning. Uppdraget som gavs Jesus anhängare var att sprida orden, som Jesus uttalat, och som lagts i hans mun av Gud. Kyrkan är summan av dess medlemmar, med kulturtraditioner och ordets görare. Kyrkan är förändringsbar, på gott och på ont, vilket har visat sig i historien. Jesus varnade nämligen att han skulle förrådas efter sin död. Vilket också visades vara sant!

Låt kyrkan ledas av den människan vars namn gavs åt kristendomen – för kärlek och rättvisa! 

En är ledaren, och det är Jesus Kristus!