Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Nuvarande VA-filosofi innebär att vi blandar rent dricksvatten som är ett viktigt livsmedel och en allt knappare resurs, med toalettinnehållet som är en värdefull växtnäringsresurs för jordbruket.

 Foto: RLC

 OBEFOGADE PRISHÖJNINGAR

VA-skandalen fördjupas

Risker att förlora fastigheten

VA-industrins branschorganisationer kampanjar för närvarande för en total privatisering av VA-sektorn. Detta kommer speciellt att drabba låginkomsthushåll mycket hårt när taxorna fördubblas och anslutningsavgifterna till VA-näten stiger i höjden över hela landet. 


Ulf Svensson: |2019-04-02| Nu dras även myndigheter in i denna skandal efter att Havs- och vattenmyndigheten vägrar publicera en rapport från två forskare kring miljö- och hälsofrågor vid små avlopp. En forskning som skulle kunna skydda konsumenterna mot obefogade prishöjningar och onödiga åtgärder. Förutom att människor felaktigt riskerar bli av med sina fastigheter på fel grund kan viljan delta i den nuvarande samhällsomställningen helt gå om intet om inget görs.

Koldioxidutsläppen

Just nu skärskådas alla verksamheter i samhället utifrån deras bidrag till koldioxidutsläppen, senast påtalat av Klimatpolitiska rådet i deras första rapport till regeringen. En bransch där denna genomlysning ännu inte utförts är inom VA-området, dvs. vår hantering av Vatten och Avlopp. VA-branschen tillhör således inte heller någon av de tretton industribranscher som formerat en färdplan för att bli fossilfria till 2030 och klimatneutrala till 2045 inom regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige”. Det är dessutom en sektor i samhället som helt negligerar genuina kretslopp och cirkulära ekonomiska modeller samt skydd liknande det som elkonsumenterna har via nuvarande elnätsregleringen. 

Denna sistnämnda reglering skyddar konsumenterna mot kraftiga prishöjningar och öppnar för affärsmodeller som ger ökad flexibilitet i elnäten. Någon motsvarande reglering finns överhuvudtaget inte inom VA-området.

Dricksvatten blandas med avloppsvatten

Nuvarande VA-filosofi innebär dessutom att vi blandar rent dricksvatten som är ett viktigt livsmedel och en allt knappare resurs, med toalettinnehållet som är en värdefull växtnäringsresurs för jordbruket och skapar flera problem. Alla avlopp blandas nämligen i våra reningsverk vilket kraftigt försvårar för ett genuint kretslopp. 

Och för att genomföra denna samhällsbyggnadsåtgärd gräver vi dessutom upp hela Sverige, spränger, dra ledningar, använder enorma materielmängder, transporterar, bygger pumpstationer samt uppför reningsverk som släpper igenom eutrofierande ämnen samt där bräddningar – att avloppsvattnet släpps ut helt orenat – är legio.

Kritisk rapport stoppas

Forskarna Lars Hylander, docent SLU och Peter Ridderstolpe, forskare och praktiker, har genomfört en pionjärinsats om små avlopp och deras påverkan på miljö och hälsa. Det visar sig nämligen att tiotusentals utdömda, enskilda och småskaliga små avloppsanläggningar inte alls behöver vara ett hot mot hälsan eller miljön. I deras rapport, ”Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor”, framtagen för Havs- och vattenmyndigheten, framgår att själva mätmetoderna som i dag används av kommuner vid tillsynen av dessa avlopp inte är tillförlitliga.

Tjänligt dricksvatten underkändes

I en Rapportsändning den 8 juni 2018 beskrevs ett fall där en kommuns inspektörer underkänt en anläggning, men där fastighetsägares visat sig ha en perfekt fungerande anläggning. Pensionären Sven-Olof Jansson i Graninge intervjuades om sitt enskilda avlopp, som blivit underkänt av kommunens inspektörer, men som visade sig vara tjänligt som dricksvatten. Men det var först efter att han själv skickat in prover på avloppsvattnet, som mynnade ut i ett dike intill Graningesjön, efter att avloppsvattnet passerat markbädden som detta uppdagades. 

Det är om detta rapporten som Havs- och vattenmyndigheten stoppat handlar om. Markens förmåga till självrening och upptag av fosfor gör hela skillnaden. Detta ska ställas mot våra stora reningsverk som både släpper igenom värdefull växtnäring och oönskade ämnen som förstör vår havsmiljö. Sällan har uttrycket sila mygg och svälja kameler varit mer passande än är det kommer till VA-sektorn.

Svensk, permanenta världsutställningen

När övriga branscher i Sverige presenterat färdplaner mot fossilfrihet lyser VA-sektorn således med sin frånvaro. Frågan är hur länge denna sektor kan backa in i framtiden? När övrig industri- och näringslivsbranscher satsar på fossilfritt, nu senast sjöfart, bergmaterial, uppvärmning och digitaliseringskonsulter, gör VA- branschen vadå. Jo, man kontaktar två AP-fonder för att finansiera gammal teknologi och kör på i gamla hjulspår. Istället för att vara med i den rörelse som nu satts igång – en permanent, svenska världsutställningen – med ny teknologi, nytt tänkande och näringar som arbetar tillsammans, siktar VA-industrin på en teknik som redan var omodern när den introducerades för 200 år sedan.

Kunskapsbaserad samhällsplanering

Samhällsplaneringens tidigare grand old man, generaldirektören för Statens Planverk, Lennart Holm brukade säga, att en modern samhällsplanering ska ha två komponenter; för det första ska den vara kunskapsbaserad och för det andra ska medborgarna ha insyn och inflytande. Jag kan konstatera att inget av dessa båda kriterier gäller för VA-frågans hantering i det svenska samhället. 

Konsekvenserna av detta handlar inte bara om miljön, hälsan eller medborgarnas möjligheter att ha kvar sina hus och fritidshus. Det handlar också om viljan att överhuvudtaget delta och vara med i den omställningen av vårt nuvarande samhälle som genomförs just nu. Det är helt avgörande för framtida generationers levnadsvillkor.

 

 

 

RLC