IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

När forskningen förtvinar, forskningsstödet till kulturtidskrifter upphör, skatt på solelsproduktion införs, med flera vansinnigheter från vår nuvarande regering, är frågan om framtiden har någon framtid.

Foto: Skyltdockan

KRÖNIKA

Bara modet?

Vad mera är dött?

I en utmärkt artikel i SvD Perfect Guide handlar det om modet – ”Därför är modet dött”. Journalisten Sofia Hedström refererar till en tungviktare inom modebranschen, trendoraklet Li Edelkoort, som tydligen är ett orakel utöver det vanliga och mycket respekterad analytiker. Och det handlar om samtiden.  


 Ulf Svensson |2015-04-26Det var under ett seminarium i Kapstaden som Li Edelkoort karaktäriserade modet och dess nuvarande tillstånd som ”dött”. Uttalandet som ”En patetisk parodi på vad det en gång var” och en beskrivning av kändisskap där bloggare ersatt seriös modejournalistik. Sofia Hedström sammanfattar Edelkoorts budskap enligt följande; ”Edelkoort motiverar sin dödförklaring med att modet slutat säga något om samtiden, och att designjobbet numera handlar mer om kändisskap än välgjorda kläder.”

Det slår mig när jag läser denna initierade text, att denna analys också kan sägas gälla flera andra områden i samhället än bara modet. Tron på framtiden sviktar nämligen inte bara där utan vi ser det runt om i vår vardag. Ett för mig näraliggande exempel är Svenska kyrkan. För mig är kyrkan mer avlägsen nu än innan jag träffade min äkta maka, som ändå är präst. Detta kan tyckas underligt men ju mer insikter jag fått om kyrkans inre liv desto mindre lockande är denna gemenskap. Inte så att församlingsborna där min hustru verkade som kyrkoherde är trista eller ointressanta människor, tvärtom var församlingsborna där väldigt medvetna, reflekterande och intressanta medmänniskor. Det är snarare den verkanskraft kyrkan har i samhället som punkterats och där våra kyrkopolitiker lagt en död hand över verksamheten.        

Samhällsekonomisk kalkyl

När vi i samhället gör samhällsekonomiska kalkyler över exploateringsprojekt, företrädesvis utförda av nationalekonomer, brukar dessa ofta halta betydligt. Kortsiktiga intressen brukar ofta ges företräde trots talet om långsiktig hållbar samhällsutveckling. Ojnarskogen på Gotland är bara ett av många exempel på denna problematik bland många. Ja, det är lönsamt att exploatera utifrån företaget Nordkalks horisont men utifrån samhällets långsiktiga intressen är det ett projekt som både för med sig stora risker för skador på dricksvattnet (saltvattenintrånget är överhängande) och påverkar negativt den expansiva turismens möjligheter att vidareutvecklats inom området. Naturvårdsverket har t.ex. till och med föreslagit att Ojnarskogen och Bästeträsk borde bli en ny nationalpark.     

Kalk behöver vi till olika industriintressen och miljövård men det finns alternativa exploateringsmöjligheter även på Gotland. Det intressanta med detta fall är att det saknas en samhällsekonomisk analys som kan avgöra om gruvexploateringen är förenlig med hållbar tillväxt. Faktum är att det ofta saknas denna typ av djuplodande analyser när större exploateringar genomförs i vår natur- och kulturmiljö. Ett annat exempel här är alla vindkraftsparker som byggs i dag och som också borde analyseras utifrån en mera allsidig bedömningsgrund än de som görs i dag. Resultatet skulle bli att vi måste göra projekten mer miljöanpassade och följden skulle sannolikt bli att större exploateringarna i våra känsligaste miljöer antingen inte tillåts eller lokaliseras till områden där de stör minimalt.  

Kunskapen hotad

Professionalismens död är kunskapens bödel, det är ett citat jag hörde på radio för några år sedan. Tyvärr har detta citat fortfarande relevans och det senaste exemplet på detta är förslaget att lägga ned Nordiskt sommaruniversitet. Det är en anrik men spänstig institution – som funnits i 65 år – för kulturellt och intellektuellt utbyte på akademisk nivå i Norden och för de baltiska lärosätena. Det är knappast pengarna som det gäller eftersom endast 1,4 miljoner kronor rullar runt i budgeten. I denna lista på hotade, men i sent skede räddade institutioner, finns även Medelhavsinstituten och Svenska kulturhuset i Paris.

Att döda intellektuell utveckling är inte bara korkat i största allmänhet utan påverkar vårt samhälles utsikter att utvecklas. Den unga generationen brukar ibland använda uttrycket ”Vem bryr sig” vilket kan tolkas som antingen ett uttryck för den allmänna sorglösheten vi har i 20-års ålder eller en viss insikt att det vi i vuxenvärlden säger och håller högt inte alltid är vår ledstjärna när det kommer till kritan.

Vår framtidsforskning

Våra forskningsråd tillhör problemen när det kommer till att lösa framtidsutmaningarna. Redan i slutet av 1970-talet, när jag var forskningsassisten på Chalmers i Göteborg, insåg jag att styrningen av forskningsfrågorna i samhället, fördelning av forskningsmedel och privilegiet att ha tolkningsföreträde avgör utfallet. All kritisk forskning är mer eller mindre förpassad till forskningens utmarker.

Ett nytt fenomen är när myndigheter, som har främjandeuppgifter, ges en avgörande roll vilka projekt som finansieras, godkänns och publiceras. Tyvärr sitter jag på första parkett och tiden för att lämna denna arena kommer allt närmare för varje dag som går. Och när forskningen förtvinar, forskningsstödet till kulturtidskrifter upphör, skatt på solelsproduktion införs, med flera vansinnigheter från vår nuvarande regering, är frågan om framtiden har någon framtid.