IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Svensk sjuksköterskeförening vill vara ett starkt stöd för sjuksköterskors professionella utveckling där mod att stå upp för mänskliga värden och rättigheter är en grundpelare.

Foto: RLC

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

Valet 2014

Det här ska valet handla om

Den politiska debatten kommer att bli intensiv och de politiska partiernas vilja att diskutera olika frågor kommer att öka inför höstens val. I valdebatten ska Svensk sjuksköterskeförening delta och påverka utvecklingen. Vi vill att valdebatten även ska handla om: Höj kompetensen i vården av äldre personer; Fler specialistutbildade sjuksköterskor behövs; Öka resurserna till omvårdnadsforskning; Bekämpa främlingsfientlighet och rasism.


  Rolf Månsson: |2014-01-31| Höj kompetensen i vården av äldre personer. De allra sjukaste äldre personerna med stort omvårdnadsbehov bor ofta på särskilda boenden. Trots deras stora vårdbehov är bemanningen av sjuksköterskor och andra legitimerade yrkesgrupper alltför låg och måste höjas. Svensk sjuksköterskeförening kräver att de svårast sjuka äldre ska ha tillgång till personal med hög kompetens dygnet runt som tillgodoser en säker och personcentrerad vård och omsorg.

Fler specialistutbildade sjuksköterskor behövs. För att vården ska vara trygg och säker krävs hög omvårdnadskompetens, förmåga att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och förmåga att tillgodogöra sig och tillämpa kunskapsutvecklingen. Rätt antal specialistutbildade sjuksköterskor skulle medföra högre överlevnad, minskade sjukdomssymtom för patienterna, färre vårdskador och minskade vårdtider. Svensk sjuksköterskeförening föreslår en helt ny specialistutbildning som motsvarar vårdens utveckling samt öronmärkta statsanslag till fler platser på utbildningarna till specialistsjuksköterska.

Öka resurserna till omvårdnadsforskning. Forskningen är i hög grad förbunden med kliniskt arbete och bidrar till att utveckla och förbättra omvårdnaden. Växelverkan mellan vård, forskning och utbildning har en avgörande betydelse för tillämpning av ny kunskap, kompetensutveckling och för utvärdering av omvårdnadsarbetet. Svensk sjuksköterskeförening kräver att staten ska öka anslagen till omvårdnadsforskningen.

Bekämpa främlingsfientlighet och rasism. I december överföll den nazistiska organisationen Svenska motståndsrörelsen en fredlig, antirasistisk demonstration i Kärrtorp. Det blev droppen för många människor. Ett par dagar före julafton demonstrerade 16 000 mot rasism i Kärrtorp och på en rad andra orter i Sverige arrangerades stora demonstrationer. 

Alla som tror på människors lika värde behöver samla sig mot främlingsfientlighet som visar sig i attityder, kulturella föreställningar och handlingar. Arbetet måste börja med den främlingsfientlighet som finns i vardagen. Det är ett ämne vi behöver ta upp på alla arbetsplatser i vården. Papperslösa har sedan 1 juli år 2013 rätt till subventionerad vård för vård som inte kan anstå. Trots det larmade Röda Korset i slutet av förra året att kvinnor nekats att göra abort, barn med tandvärk har nekats tandvård och att misstänkt hivpositiva inte fått testa sig.

Det är fullständigt oacceptabelt och vi måste våga säga ifrån även när det är arbetskamrater som agerar, även om det är av okunskap. Svensk sjuksköterskeförening vill vara ett starkt stöd för sjuksköterskors professionella utveckling där mod att stå upp för mänskliga värden och rättigheter är en grundpelare.

Rolf Månsson är redaktör för Omvårdnadsmagasinet. Urklipp från Artikeln som är publicerad i nr 1, 2014. Tidningen

representerar Svensk Sjuksköterskeförening med cirka 70 000 medlemmar.

www.omvardnadsmagasinet.se