IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Vertikalt vindkraftverk för hushåll är stabilare byggt och tystare. 

Foto: www.windforce.se

MILJÖENERGI

Vertikala vindkraftverk

Vind, sol och hav är naturkrafter

Vind, sol och havsbaserad teknologi är under stark utveckling i hela världen. Solceller planeras i alltfler bostadsområden runt om. Vertikalkraftverk, mindre vindkraftverk för hushålls-el, har fått ett stort uppsving i stora delar av världen. Vertikalt vindkraftverk skulle passa bra i svenska förhållanden. Småskalig elförsörjning som kan ses som alternativ kompensation till de stora energimonopolens kärnkraft. I och med bruket av naturkrafterna kan vi se framtidens energibehov som den småskaliga lösningen.


 Paul Lindberg: |2013-01-29Vertikalt vindkraftverk, med rotoraxel placerad vertikalt, är anpassad för småskalig hushålls-el. Konstruktionen är stabilare byggt och med större bladyta, utan att ta större utrymme på grund av det vertikala läget. De stora fördelarna är den robustare, enklare och orörliga bärkonstruktionen. Stabiliteten möjliggör att vinden fångas ständigt från alla håll. Konstruktionen kan därför tillgodogöra små vindförhållanden, och stabilitet vid storm. Vertikala vindkraftverk blir alltmer vanligt, exempelvis på Tokyos hustak. Det tar inget stort utrymme i anspråk och ger för många hushållsel för hela årets behov. Den möjligheten kan kanske vara realistiskt på vissa platser även i Sverige. Men fördelen ska ses mer som ett komplement för el-sparande.

Vertikalaxlade turbiner är närmast ljudlösa. Det kan naturligtvis vara skillnad på olika fabrikat, men anses generellt mer tystgående än de horisontalaxlade vindkraftverken. Vertikala vindkraftverk tycks vara billigare än horisontala, beroende på dess enklare konstruktion. Tokyo, som ligger vid havet, har alltid vind i seglen, vilket antagligen gjort att vertikala vindkraftverk blivit populära. De flesta av dessa olika fabriksmärken är tillverkade i Kina, som också är bland de största användarna idag. Även Kalifornien tillhör de stora användarna, med flera hundratusentals nya användare per år. USA har heller inga planer på att bygga ut någon jäkla dyr kärnkraft, eftersom det inte längre behövs.

KÄRNKRAFT OCH FUSIONSKRAFT

Nu när alla vet att kärnkraft inte alls är att lita på, har den andra monsterteknologin kring fusionkraft slagit till. Medan kärnkraft stoppas i de stora industriländerna, försöker marknadskrafter förlita sig på en monopolskapande energisektor som ska ge den totala energiförsörjningen för allas behov. Detta är ingenting mindre än hegemoni- och mastodontsjuka. Ingen forskning i historien har varit mer kostnadskrävande än just fusionsforskningen.

Argumenten för denna vansinnesforskning grundar sig på vetskapen om att kärnkraften har förlorat all trovärdighet, med tanke på alla de incidenter och haverier som visats vara realiteter. De menar att människor har tappat förtroendet för kärnkraft på grund av bland annat faran för radioaktiv strålning, men också för härdsmälta. 

När miljöforskningen argumenterade för naturkrafterna sol, vind och hav, så kontrade fusionsteknologin med att fusion är den ursprungliga energin som driver stjärnorna i solsystemen, så som vår egen sol. Men det argumentet är att ta till i överkant. Då handlar mest om infantil överargumentering. Den energi vi behöver på Jorden räcker gott och väl för de mänskliga behoven, vi behöver inte bygga stjärnor, det finns så det räcker.

Med 10 gram deuterium och 15 gram tritium skulle ge energi för ett hushåll under en människas livsstil. Det låter billigt! Men det skulle bli kolossalt dyrt. Forskningen vet att fusionskraft inte blir billigt, de vet att den blir den dyraste energikraft någonsin. Jämför det med sol, vind och vatten!

faran med fusion

Efter Andra världskriget togs initiativen för en fredlig användning av kärnkraft – atomåldern tog sin början. Visionerna och entusiasmen var åtskilliga kring dess möjligheter. Det gällde atomkraftverk, atombilar, atomflyplan, atomraketer och atombåtar, men också hälsosam atomstrålning inom medicinsk behandling. Idéerna förverkligades till stora delar, men en verklighet med allvarliga konsekvenser – kunskapen på gott och ont. Idag vet vi bättre.

Med erfarenheten av kärnkraft har forskare kritiskt varnat för forskningen med fusionskraft. Från ekonomiskt håll har kritiken gällt den gigantiska omfattningen det handlar om, och dess kostnader. Redan idag räknas forskningen kring fusionskraft som den värsta någonsin. Från teknologiska säkerhetsperspektiv kommer kritiken att denna forskning knappast lärt sig det som kan anses viktigast, det vill säga strävandet efter den slutgiltiga lösningen, det leder alltid till fall.

HÖGRE TEMPERATUR ÄN SOLEN

Det sägs att: "För att återskapa solens fusion här på jorden krävs enorma temperaturer. Ca 100 miljoner grader Kelvin (0K = absoluta nollpunkten = -273,15°C), vilket låter som ett barns överdrift, men man har faktiskt lyckats skapa temperaturer på ca 500 miljoner grader Kelvin. Problemet är inte att uppnå temperaturen, utan att det krävs mer energi för att hålla temperaturen uppe än vad man får ut ur fusionsreaktorn, vilket gör det hela onödigt. I en fungerande fusionsreaktor kommer en del av energin som utvinns användas till att bibehålla plasmans temperatur."

"Ett annat problem är att man måste förvara den heta plasman inom kraftiga magnetfält. Även detta kräver mycket energi. Man har skapat fusionsreaktorer som en test för framtiden, JET (Joint European Torus) i England, fast den lades ner i december 1999. Nya projekt planeras, men det kommer dröja innan man kan börja använda fusionsreaktorer i praktiken. Förmodligen lär vi inte se någon innan 2050."

fusionskraft är inte riskfritt

Är fusionskraft fritt från radioaktivitet? "Nej, de första fusionsreaktorerna kommer inte vara helt fria från radioaktivitet, men i framtida reaktorer kan man använda sig av alternativa material och minimera radioaktiviteten. Dagens kärnreaktorer använder sig av uran, och radioaktiviteten finns kvar i över tio tusen år. Man tvingas därför begrava det under berg och dylikt för att undvika kontakt med omvärlden. Radioaktiviteten man talar om i fusionsreaktorer sönderfaller inom ca 100 år. Dessutom skapas alla radioaktiva ämnen i fusionsreaktorn, så man behöver alltså inte transportera uran till reaktorn. Man slipper också risken för härdsmälta. En fusionsreaktor stänger helt enkelt bara av sig själv om någonting går fel."

Men även denna information om att en fusionsreaktor stängs av automatiskt vid ett olyckstillbud är starkt kritiserat. Samma sak sades nämligen om ett kärnkraftsverks säkerhetskapacitet, vilket visades vara helt taget ur luften. Några garantier kring ett tillbud vid ett fusionskraftverk kan ingen teknologi vara säkra på. Om ett fusionkraftverk skulle fallera och det allra värsta scenariot skulle uppstå, så skulle det rent hypotetiskt kunna leda till en vätebomb av en storleksordning som vi idag inte kan föreställa oss.

Stoppa all forskning kring fusionskraft, och stoppa alla statliga bidrag till detta! Det behövs helt enkelt ingen fusionskraft!

VIND, SOL OCH HAV

Naturkrafterna som vi har till förfogande över hela planeten Jorden kan utan större svårigheter försörja hela mänskligheten energibehov. Men då gäller det att förvalta dessa naturkrafter på bästa sätt så att det inte uppstår negativa konsekvenser. Vi kan se idag att de storskaliga vindkraftsparkerna inte alltid står i paritet med den folkliga viljan då monopolbolagen tränger in i områden där människor får vissa problem, eller då fåglar riskerar att skadas. Det småskalig med hushållsel kan vara ett bidragande komplement till energilösningar, och då gäller det i första han solceller och vindkraft, som grundar sig på naturkrafterna sol, vind och vatten.

Vertikala vindkraftverk