IHS

RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Framväxten av en tolerant religiositet var kännetecknande för al-Andalus.

Foto från Alhambra

 

Religionsdialog

Islamiska riket al-Andalus

En av profeten Muhammeds närmaste män lär ha sagt att Koranen är en utmärkt skrift mellan två bokpärmar. Det är människorna som får den att tala. Och på samma sätt kan islam inte beskrivas på ett enda sätt, bilden av religionen påverkas och skiftar med dess uttolkare. I boken Vems Islam visar författaren Mohammad Fazlhashemi hur synen på islam förändrats genom historien, och ger samtidigt insyn i debatten inom islam av i dag. Det finns enligt författaren ett brett stöd bland muslimer för ett modernt islam. Och där en traditionell och okritisk hållning får lämna plats för kritiskt tänkande, jämställdhet och demokrati. Utdrag ur kapitlet Det andalusiska fenomenet publiceras här nedan. 


  Mohammad Fazlhashemi: |2011-08-01|  Det islamska riket al-Andalus utbredning under perioden 711–1492 innebar inte enbart kontakter med andra kulturers bildningsarv och vetenskapliga traditioner. Det utvecklades även till ett multietniskt, mångreligiöst och mångkulturellt rike. Periodvis präglades stora delar av upplysning och tolerans, men det fanns också rätt oroliga perioder.

Den islamiska lärans anspråk på att vara den sanna, kompletta och ursprungliga religionen ställer förhållandet till människor som bekänner sig till andra religioner på sin spets. Islam framträdde  också under en tid då den religiösa tillhörigheten var den viktigaste grunden för människans identitet och hennes möjlighet att åtnjuta olika former av grundläggande rättigheter. Vi såg tidigare att islams förhållande till den polyteistiska religionsuppfattningen var kompromisslös, men mot andra religioner framkommer en annan attityd. Trots den åtskillnad som görs mellan muslimer och 

 

Mohammad Fazlhashemi

icke-muslimer erkänner islam en rad långtgående juridiska rättigheter för icke-muslimer som lever under muslimsk överhöghet. Det handlar om bestämmelser om bokens folk, de s.k. dhimmi, det vill säga människor som lever under muslimskt herravälde och officiellt har erkänts trots att de tillhörde en icke-muslimsk religion. Dessa bestämmelser kom redan under Muhammeds egen livstid och blev en ledstjärna i förhållandet till judar och kristna på Arabiska halvön, och senare även i kontakterna med andra religiösa grupper. Bokens folk skulle garanteras en sorts religionsfrihet. De skulle få sin tro och utöva sin religion och inte utsättas för påtryckningar om att omvända sig till islam. Bestämmelserna skulle också fungera som en garanti för fredlig samexistens mellan muslimer och icke-muslimer. Tolkningen av dessa bestämmelser har emellertid inte varit entydig, delvis beroende på att Koranens utsagor i denna fråga är något vaga.

Ett annat exempel är den periodvis gynnsamma utvecklingen i det muslimska Spanien, al-Andalus, som under närmare 800 år var under muslimskt herravälde. Muslimerna lyckades utveckla en kulturellt och materiellt framgångsrik civilisation i al-Andalus där judar, kristna och muslimer under långa perioder levde i fredlig samexistens. Det omtalade andalusiska fenomenet utgår från många samverkande faktorer.

Under långa perioder dominerades regionen av politisk stabilitet, ekonomisk tillväxt och civilisatorisk utveckling. Det gäller främst perioden som kommit att benämnas som al-Andalus guldålder, under kalifatet i Córdoba 912–1031. Under perioden från 750-talet fram till mitten av 1000-talet kännetecknas utvecklingen i al-Andalus av materiellt välstånd, kulturell blomstring, framgångsrik handel, förbättrat jordbruk, stadsmiljöer med storslagna palats, bibliotek med hundratusentals böcker, upplysta gator, offentliga badinrättningar, kanalsystem för avlopp, akvedukter med rinnande vatten etc.

Hovet bedrev generös mecenatverksamhet för forskare för forskare, poeter och lärde inom olika discipliner. Under denna era gjordes stora framsteg inom skönlitteraturens, poesins, den naturvetenskapliga forskningens och filosofins område. En rad framstående lärocentra och andra vetenskapliga institutioner som observatorier, bibliotek och liknande etablerades till exempel i Córdoba, Toledo och andra orter på al-Andalus. Dessa fungerade som en brygga för att vidarebefordra lärdomar från den muslimska världen till Europa.

DEN GYNNSAMMA UTVECKLINGEN tar sin början med att den siste kvarvarande prinsen ur den umayadiska dynastin, Abd ar-Rahman, flyr hals över huvud till al-Andalus för att undkomma den rivaliserande abbasiddynastins bödlar. Han bildade emiratet i Córdoba och klippte banden med det abbasidiska kalifatet och därmed också det övriga islamiska riket. Detta hade inte bara betydelse för den politiska och ekonomiska utvecklingen, utan förändrade även förhållandet till islam i en pragmatisk riktning.

Vid sidan av den materiella och kulturella blomstringen var det framväxten av en tolerant religiositet som var kännetecknande för al-Andalus. Sammantaget ledde utvecklingen i al-Andalus till ett inkluderande samhällsklimat som välkomnade alla andalusier oavsett religiös tillhörighet, och det blev möjligt för människor med olika bakgrund att känna sig delaktiga i den andalusiska kulturen.

Författaren Nathan Shachar, som har god inblick i Spaniens och den spansktalande världens utveckling, skriver i sin bok Den gåtfulla passionen. Essäer om den spanska världen att när man tar sig an de litterära verken från al-andalus under perioden mellan 750 och 1000 finner man inte minsta fläkt av irredentism eller exilpatos. Muslimerna såg på al-Andalus som sitt hem. Muslimska hovpoeter prisade al-Andalus växter, vattendrag, dofter och dagrar med samma inlevelse som deras föregångare i olika delar av det islamska riket spelade på ökengeografins eller andra former av närliggande miljöers strängar.

Det andalusiska fenomenet naggades i kanten mot slutet av 1000-talet, samtidigt som den kristna återerövringen, la Reconquista, tryckte tillbaka muslimerna i olika omgångar. Utvecklingen berodde också på sammanbrottet i kalifatet i Córdoba som innebar att den politiska sammanhållningen inom det muslimska lägret upphörde och ersattes av en destruktiv rivalitet som pågick mellan olika statsstäder runt om i al-Andalus.

Intressant att notera är att även under den här perioden gick lojaliteterna kors och tvärs över religionsgränserna. Det hände t.ex. att muslimska och kristna furstar ingick allians mot en tredje muslimsk eller kristen furste. Ytterligare en faktor som bidrog till att den andalusiska modellen nedmonterades var att bokstavstrogna och ortodoxa grupper från Nordafrika, som exempelvis almoraviderna (1089–1145) och almohaderna (1147–1212), tog över styret i delar av al-Andalus. Dessa var inte bara restrektiva och intoleranta mot icke-muslimer utan motarbetade i ännu högre grad den toleranta och pragmatiska form av islam som hade utvecklats i al-Andalus fram till mitten av 1000-talet. 

Det definitiva slutet för det andalusiska fenomenet kom när de sista muslimska makthavarna besegrades av los reyes católicos –  de katolska monarkerna – Ferdinand och Isabellas arméer.

Boken Vems islam av Mohammad Fazlhashemi är en kunskapspärla för alla dem som vill veta mer om den islamiska civilisationen. Världen som den ser ut är i stort behov av försoning, och det är någonting man får ta lärdom kring i denna högaktuella bok som utgavs 2010.

Månpocket/Norstedts

Mohammad Fazlhashemi

Född 1961 i Iran, professor i idéhistoria vid Umeå universitet och författare till en rad böcker om persisk och muslimsk idéhistoria.

  Mohammad Fazlhashemi flyttade till Sverige och Umeå för studier 1977, och doktorerade vid Umeå universitet 1994 med Förändring och kontinuitet: Al-Ghazâlîs politiska omsvängning. 

Fazlhashemi har därefter främst gjort jämförande studier av Irans och Europas föreställningar om varandra i historien och samtiden, han har också studerat synen på muslimer och muslimska länder i väst samt konstruktionen av bilden av Europa/väst bland muslimska tänkare. 

Han har även forskat på ämnet etnisk mångfald i Sverige, samt islamisk modernitet och muslimskt nytänkande.

Fazlhashemi har också forskat om synen på förhållandet mellan stat och religion inom (tolvimamitisk) shi‘aislam och den shi‘itiska politiska idétraditionens framväxt. 

I boken Tro eller förnuft i politisk islam (2011) undersöker han om den politiska idétraditionen inom shi'a har varit en oförändrad metahistorisk diskurs som har präglat allt politiskt tänkande under shi‘as 1400-åriga historia eller om den skall ses som en produkt av den historiska utvecklingen.

En central fråga i hans studie är på vilket sätt de shi‘itiska rättslärdas syn på politiken har utformats och förändrats genom deras interaktion med de faktiska sociala och politiska förhållandena i de shi‘adominerade regionerna i framför allt Mellanöstern.

Vid Umeå universitet har Fazlhashemi även gjort sig bemärkt som mångfaldsansvarig vid universitetet, och på rektorns initiativ arbetade han i den egenskapen fram en ny rekryteringspolicy och deltog ofta i debatter i integrationsfrågor. 

Under perioden mellan 2003 och 2010 var han ordförande i Likabehandlingsrådet vid Umeå universitet.

2006 var Fazlhashemi sommarpratare i SR P1. 2009 tilldelades han Umeå universitets nyinrättade pris, Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning.

Mohammad Fazlhashemi är sedan 2009 ledamot i styrelsen för Svenska institutet i Alexandria.

I januari 2011 blev Mohammad Fazlhashemi invald som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen i Kungliga Vitterhetsakademien.

Ovanstående text från Vikipedia