IHS

RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

 

Medvetandeera

Atman och västerlandet

Kommer Atman att besegra det västerländska tänkandet? I Indien har västs nya paradigmskifte och medvetandeera varit levande i över 5000 år. Atman torpederar begreppet medvetande, som gör anspråk på ett globaliserat paradigmskifte. Vilket förefaller vara en begränsad västerländsk vision – reserverad uteslutande för västs industriländer!


  Imi Markos: |2010-09-27| I väst är industriepoken döende – på grund av de nya tekniska innovationerna, byggda på kvantfysikens sannolikhetskalkyler, som samtidigt ifrågasätter materialismens dominerande ställning.

I mikro- och makrokosmos framträder nämligen en ny mystisk metavärld, en spirituell tillvaro, som i väst går under begreppet medvetande, men som i öst, i hinduismen har varit känt i snart 5000 år och kallas Atman.

Alltings skapare

I Indien har förmodligen paradigmskiftet en annan betydelse, dvs. industriepokens övergång till informations- och kunskapssamhälle. Se Bangalore, världens IT-centrum, som enligt den indisk-amerikanske kvantfysikern och filosofen Amit Goswami har skapats av Atman, eller medvetandet. Som allting annat här på jorden.

Det är ett kontroversiellt påstående för väst vetenskapliga mainstream, som har fastnat i materialismen. Dock inte i Asien, där hinduismens Veda-skrifter är inspirationskällan för alla religioner och moraliska riktlinjer. Alltså, insikten att Atman (den individuella själen) är identisk med Braham (världssjälen). Det ger en helhetsbild, dvs. allting hänger ihop.

Atman och Brahman är två grundläggande begrepp i hinduismen. Atman betecknar det djupaste inre i alla varelser, vilket anses vara oförändrligt och oförstörbart, till skillnad från kroppen, som är förgänglig.

Atman översätts med självet, jaget, själen eller medvetandet, men kan också behålla detta sanskritord oöversatt och förklara dess innebörd.

Du är ditt inre…

Upanishadernas vise fann att djupt i det innersta, bakom de skiftande intrycken – skilt från dem, ovan dem – finns ständigt ett tyst vittne, och denna inre verklighet kallade de Atman. De förklarade att Atman även finns i djuren och i det som växer, i alltings inre.

Många människor identifierar sig med sin yttre gestalt. De tänker på sin kropp, på sitt utseende och säger - det är jag. Men vedantafilosoferna upprepar: Du är inte din kropp, du är ditt inre, Atman.

Genom meditation kan man få närkontakt med Atman. Och uppnå det högsta stadium, där man upplever den absoluta enheten med Brahman. Atman är rent medvetande, som finns i botten av våra olika medvetandetillstånd. Atman är vårt väsens grund.

De judisk-kristna religionerna hävdar också att du inte är din kropp, utan du är din själ. Man kan då fråga: Vad är själen? Vad är “rent medvetande”?

När man riktar uppmärksamheten inåt, finner man alltid tankar. Det “tysta vittnet” bakom tankarna, det rena medvetandet, hittar vi dock ingenstans. Det hävdar i varje fall de flesta människor i väst. Särskilt i det sekulariserade Sverige, som undrar:

Finns det “något” i mig som tänker alla tankarna och som djupast sett är jag (min inre värld) eller är det själva tankeprocessen som är jag?

Vår vetenskap har svårt att acceptera att utvecklingen bara har gjort en cirkel, dvs. att det materialistiska framåtskridandet återvänder till den spirituella, andliga startpunkten. Men den här gången är den andliga sanningen inte baserad på tro, utan på kvantfysikens förenade teorier, Unified Theories.

I brist på materiellt bevis avstår emellertid majoriteten i väst att tala om Atman, Medvetandet och Paradigmskiftet.

Inte ett ord om byte!

Vid Sveriges senaste val nämndes aldrig ordet medvetande. Inte heller ordet paradigmskifte, med undantag för valnatten, då landets utrikesminister Carl Bildt yttrade ordet paradigmskifte, man han syftade på vänstervindarnas ändrade färdriktning – det blåser inte sossevindar länge, dagens vindar är borgerliga. Men det är inte samma sak som byte av vetenskapliga tankemönster. Så som under renässansen. Då förstod man att solen var tillvarons medelpunkt och inte jorden, som man trodde tidigare. Kopernikus, Kepler och Galilei bevisade det.

Kan man tala om paradigmskifte i dag, när bara en liten procent av jordens sju miljarder människor hört talas om det?

Materialisterna inom den vetenskapliga sfären försöker hela tiden få det till att evolutionsteorin är något mera än den är, ja, förvandla den till något som ersätter religionen. Den är näst intill den religiösa glöd med vilken man velat upphöja Darwins “storslagna teori” till högsta sanning, vilket visar oss att det som det handlar om här är mer än det som möter ögat. Det räcker inte med att säga att teorin “råkar vara sann”, för många människor måste den vara sann, för de kan inte acceptera någon annan förklaring. För dessa personer är modernitet och religiös tro oförenliga storheter. Och modernitetens paradigm som välver sin båge över allt gör att de i den kan finna en tillflykt, som gör att de kan låta bli att tro.

Motarbetar!

Materialisterna i väst fortsätter naturligtvis att motarbeta medvetandeerans Paradigmskifte. Trots att medvetandeeran har signalerat sin självklara ankomst redan 1690, då den engelske filosofen John Locke skrev:

“Det är omöjligt att tänka sig att materian som är oförmögen att tänka skulle kunna framskapa en tänkande intelligent varelse sådan som människan.”

Ingen har hittills kunnat förklara hur det kan uppstå ett moraliskt medvetande i en blind, ändamålslös och mekanisk process som utgått från intet.

Likväl tar människorna i modernitetens väst avstånd från det mystiska, från metateorier. De fortsätter att tvivla. De kräver att allting ska vara gripbart och synligt. Därför dröjer paradigmskiftet – trots att kvantfysiker hävdar motsatsen.

Atman präglar

Risken är stor att väst hamnar mellan två stolar. I motsats till Indien och andra asiatiska länder, där Atman präglar människornas tänkande.

Asien kommer att vinna kampen om paradigmskiftet – trots Asien än så länge inte berörs av de västerländska bytesvindarna. Men Atman är äldre än kvantfysiken. Därför är det lättare att förklara bytet i Asien.  

Paradigmskiftet blir global verklighet först när vetenskapen kan ta vara på den komprimerade och osynliga energi, som hela vår tillvaro består av. När vi får tillgång till detta oändliga energihav, när vi kan utnyttja detta billiga vakuum  – ja, då ändras också vårt tankemönster…

Fakta

Atman

människans essens

Atman, är sanskrit med innebörden av "självet". Uppom från upanishaderna, som en indisk filosofisk term för evig essens i alla levande varelser – människa som djur. Essensen är oförändrad från ett liv till ett annat, och oberoende av varelsens olika personliga egenskaper.

Man kan säga att Atman utgör det summerade subjektets erfarenheterna eller medvetande. Om detta finns det delade filosofiska meningar inom den indiska filosofin.

Atman har också ansetts vara den eviga själen, framförallt av jainism. Enligt andra beskrivningar ses Atman som den yttersta verkligheten, det absoluta (brahman), och kan därför aldrig förknippas med någon individuell varelse.

Den materialistiska filosofin har motsatt sig Atman som förklaringsgrund. Även buddhism motsatte sig Atman och i stället hävdas "icke-självet, eller anatman.