IHS

LIVSSTIL & LIVSANDA

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: RLC

Intervjuundersökningar

Klyfta mellan kyrkan och folket?

Svenska kyrkan gör anspråk på att vilja möta människor i samtal kring livsfrågor, deras sökande, deras tvivel och deras existentiella och andliga funderingar. Detta sker bland annat genom foldrar, böcker och annonskampanjer. De flesta människor är engagerade i dylika frågor. 


   Elisabeth Arborelius: |2010–04–12|  Tre intervjuundersökningar med ”vanliga människor” i församlingar i Stockholm under åren 2002-2006 har visat att de vanligaste funderingarna om livet hos bortemot två tredjedelar av de intervjuade handlade om existentiella, andliga och religiösa frågor1-3. I flera nationella undersökningar4-5 har man visat att hälften till två tredjedelar av de tillfrågade hade upplevt en närvaro eller kraft – Gud eller något liknande – bortom den vardagliga verkligheten.

Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket?

Trots att många människor funderar över livsfrågor och tror på en ande eller kraft av något slag, vare sig de kallar den Gud eller något annat, och trots att kyrkan gör anspråk på att vilja lyssna på människor och deras livsfrågor – så efterfrågar människor i allt mindre utsträckning de tjänster som erbjuds av kyrkan, särskilt vad beträffar gudstjänster och förrättningar6. Vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar måste det ligga nära till hands att livsfrågor aktualiseras. Finns det en klyfta mellan människors erfarenheter och förväntningar på kyrkan och de erfarenheter och synsätt som kyrkans företrädare har?

Avhandlingens syfte är att beskriva och jämföra församlingsbors och prästers 

1) existentiella, andliga och religiösa upplevelser och 

2) förväntningar och föreställningar kring kyrkan och kyrkans verksamhet och att 

3) i teologiska termer reflektera över dessa upplevelser och föreställningar.

Intervjupersoner

Ett slumpmässigt stratifierat urval gjordes avseende församlingsbor och präster i 24 församlingar i Stockholms stift, både innerstads-, förorts- och landsortsförsamlingar. De utvalda fick ett brev om undersökningen och kontaktades därefter om de var intresserade av att delta i en intervju med 29 frågor, Sammanlagt intervjuades 24 församlingsbor och 24 präster; män och kvinnor i åldrarna 25-65 år. De församlingsbor som intervjuades visade sig utbildningsmässigt vara genomsnittliga för befolkningen i Stockholms län.

Intervjufrågor

Exempel på frågor om livsupplevelser och livsåskådning

9. Vad har du för funderingar om livet i stort?

11. Har du varit med om någon/några upplevelser, när det känts som om din värld ramlat ihop? Kan du berätta om det?

14. Hur tänker du kring döden?

15. Har du någonsin varit medveten om eller påverkad av en närvaro eller kraft, vare sig du kallar den Gud eller inte, som är annorlunda än din vanliga vardag?

Exempel på frågor om religiositet och föreställningar om kyrkan

22. Har du kontakt med kyrkan, på vilket sätt i så fall?

23. Hur ser du på kyrkan och kyrkans verksamhet?

24. Skulle du kunna beskriva en präst, som du tycker att en verkligt riktig präst skulle vara!

29. Många människor, sådär 2/3, funderar – av och till – över frågor kring livet, döden, kärleken, lidande, om det finns något mer i tillvaron. Men få människor har kontakt med kyrkan och kyrkans verksamhet. Hur ser du på det? Varför är det så?

Bearbetning av intervjuerna

Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder har använts vid bearbetningen. En utomstående bedömare har gått igenom samtliga skattningar som gjorts av författaren. Denne hade en avvikande uppfattning i 15 av de sammanlagt 661 utsagorna vilket innebär att samstämmigheten mellan bedömarna var hög.

Existentiella, andliga och religiösa upplevelser

Såväl församlingsbor som präster berättade om åtskilliga upplevelser av stark glädje/förtvivlan och om existentiella och andliga/religiösa upplevelser. Det gick inte att klargöra om det fanns någon skillnad mellan grupperna avseende andliga/religiösa upplevelser. Däremot fanns det många exempel på att upplevelser tolkats på olika sätt, såtillvida att prästerna ofta beskrev upplevelser med konfessionella inslag. Ett exempel är känslan av det förunderliga i vardagen: att man lever och andas, att man är frisk och har familj, som beskrivs i konfessionella termer av Kristoffer, som är präst, medan Julia, som är barnsköterska, beskriver en liknande upplevelse som stark glädje.

Lever och andas i det hela tiden, vi lever och rör oss i Gud - det är så jag ser det och så jag upplever det (Kristoffer 36 år, präst)

Ibland bara tänkt när det är en härlig vårdag, cyklat hem, man är frisk, har familj, bara glad att man har det man har, inget speciellt som utlöst det, bara en känsla (Julia 30 år barnsjuksköterska)

Om Julia hade varit präst hade hon kanske beskrivit samma upplevelse i andliga/religiösa termer med konfessionella inslag.

En skillnad mellan grupperna var dock att präster berättade om avsevärt fler andliga/religiösa upplevelser med konfessionella inslag, t ex bönesvar, närvaro av Gud m m.

Föreställningar om religiositet, kyrkan och kyrkans verksamhet

De intervjuade församlingsborna hade sinsemellan likartade åsikter och menade att det går att beskriva en person som religiös, troende, kristen på många olika sätt, dvs de gav uttryck för en bred syn på religiositet:

Tror att det nånstans finns nåt som man inte kan sätta ord på; stillheten, hav, tystnad, nåt nånstans, nåt som är lite bortanför vardagen (Berit 63 år, byrådirektör).

Församlingsborna uppfattade gudstjänster som stela och svårtillgängliga:

“Jag nyttjar väl inte kyrkan så himla mycket, men kan bli lite trött, lite stelt, lite domedagsställning” (Mårten 53 år, officer)

De önskade att en präst skulle vara på samma nivå som man själv och inte sätta sig över människor:

“En del har från uppväxten att dom är närmast Gud - dom är luft för mig” (Katrin 37 år, speciallärare).

Församlingsbornas åsikter grundade sig huvudsakligen på egna erfarenheter. Prästerna visade sig till skillnad mot församlingsborna vara en heterogen grupp. Utifrån svaren på frågorna kunde de placeras på ett kontinuum med ytterlighetspositionerna mottagarorientering och sändarorientering.

Mottagarorienterade präster kännetecknades av att de ansåg att kyrkans främsta uppgift var att samtala med församlingsbor och acceptera och bejaka människors erfarenheter. De menade att en präst bör vara en människa på samma nivå som församlingsborna och de var allmänt positiva till folkkyrkan med dess bredd av uppfattningar och tolkningar. 

Sändarorienterade präster utmärktes av sin kritik mot folkkyrkan med dess karaktär av folkrörelse. De menade att kyrkans uppgift är att hålla fast vid trosbekännelsen och att prästens uppgift är att tydligt föra fram det kristna budskapet.

Prästerna hade sammanlagt 51 % sändarinriktade utsagor och 49% mottagarinriktade utsagor. Motsvarande siffror för församlingsborna var 5% sändarinriktade utsagor och 95% mottagarinriktade utsagor. Det är således en klar skillnad i föreställningarna om religiositet och kyrka mellan församlingsbor och präster.

Reflektioner över teologiska perspektiv

Kärnan i kristendomen är att Gud har uppenbarat sig genom Jesus Kristus. En skiljelinje i kristendomen är synen på uppenbarelsen, huruvida människor i allmänhet själva har, alternativt inte själva har, tillgång till denna.

Det ligger nära till hands att tolka ytterlighetspositionen i en sändarorientering som att kyrkans präster uppfattar att de har en kunskap som människor i allmänhet inte har tillgång till. Detta bekräftas bland annat av utsagor från sändarorienterade präster att människor borde upptäcka kyrkan och ta kyrkan på allvar samt att man kan ifrågasätta människor och deras tro. Prästerna uppfattar sig ha ett väsentligt budskap och ser det därför som sin främsta uppgift att föra ut detta till människor. 

Summariskt kan man uttrycka det som att kyrkan förvaltar en uppenbarelse som folk inte av sig själva förstår. En sådan inriktning medför ett sanningsanspråk och ett tolkningsföreträde som skiljer präster som utbildade teologer från människor i allmänhet.

Mottagarorientering innebär att man är inställd på att möta människor på en jämbördig nivå, i en dialog, i deras vardag, deras livsfrågor, existentiella funderingar och andliga erfarenheter. 

En sådan ytterlighetsposition förefaller handla om att man menar sig sitta inne med en kunskap, en erfarenhet som människor i allmänhet själva har tillgång till – även om man som präst och därmed utbildad teolog har haft mer tid att ägna åt sådana erfarenheter och därmed är mer insatt i dylika frågor. Varje människa har såväl en möjlighet som en rättighet att själv upptäcka de sätt på vilket, det man kallar, Gud uppenbarar sig. Ingen människa har större tolkningsföreträde än någon annan.

En annan viktig skillnad är religionsbegreppet: de sändarorienterade prästerna förefaller ha en avgränsad definition på kristen tro utifrån kyrkans trosbekännelse, de mottagarorienterade prästerna menar att kristen tro kan uttryckas på många olika sätt.

Slutkommentar

Om bortemot hälften av kyrkans präster har en inriktning som församlingsbor inte är intresserade av och inte frågar efter kan detta vara ett problem för kyrkan, av främst teologisk natur. Utvecklingen går generellt åt ett mindre traditionellt tänkande hos allmänheten, vilket innebär att på sikt kommer troligtvis graden av mottagarorientering att öka hos församlingsbor. Resultaten kan också innebära ett ekonomiskt problem. Om människor i allt mindre utsträckning efterfrågar kyrkans tjänster kan det på sikt påverka det ekonomiska underläget och därmed kyrkans verksamhet.

Elisabeth Arborelius är präst och docent i psykologi

Noter

1. Arborelius E. Vilka livsfrågor berör människor - och kan kyrkan möta dessa? Intervjuer med nyinflyttade i Hammarby Sjöstad. Uppsala: Teologiska Institutionen, Uppsala Universitet; 2002.

2. Arborelius E. Människor på vandring ... ut och in i Katarina och Sofia! Vilka livsfrågor och existentiella frågor berör människor som nyligen tagit ställning till medlemskap i Svenska kyrkan? Intervjuer med personer boende i två innerstadsförsamlingar i Stockholm. Magisteruppsats, teologiska institutionen; Uppsala universitet 2003.

3. Arborelius E. Vad förväntar sig församlingsborna av sin församling? Sundbyberg: Sundbybergs församling; 2006.

4. Bromander J. Enköpingsstudien: en religionssociologisk analys. In: Ahlstrand K, Gunner G, editors. Guds närmaste stad? En studie om religionernas betydelse i ett svenskt samhälle i början av 2000-talet. Stockholm: Verbum; 2008.

5. Gustafsson G, Pettersson T. Folkkyrkor och religiös pluralism - den nordiska religiösa modellen. Stockholm: Verbum; 2000.

6. Präst- och diakonmöte i Stockholms stift. Att bygga från grunden. Svenska kyrkan. Stockholm: 2005

En mer omfattande sammanfattning av avhandlingen kommer under våren att publiceras i Journal of Empirical Theology.

 

Avhandlingen i sin helhet

http://libris.kb.se/bib/11331467