LIVSSTIL & LIVSANDA

Tidigare artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Folkkampanjen

Utveckla alternativen!

Varför inte kärnkraft? Folkkampanjen vill arbeta för att människorna på jorden ska få en bättre framtid, i ett väl utvecklat samhälle där vi använder energin mer effektivt och producerar el ur förnyelsebara energikällor. I effektivisering, sol, vind och biobränslen, där hittar vi framtiden.


  Folkkampanjen samlar människor i en rörelse, och arbetar för en bred opinion mot kärnkraft och kärnvapen. Vi påverkar beslutsfattare, samlar information, granskar och kritiserar.

Uranbrytningen förstör både stora landarealer och grundvattnet. Uranbrytningen skadar därför befolkningen var den än sker. Produktionen av femton gram uran till reaktorbränsle leder till att 200 kg radioaktivt avfall och 40 kg koncentrerad svavelsyra sprids i naturen. För ett års drift av de svenska reaktorerna används 250 ton reaktorbränsle.

Miljöförstöringen ökar för varje led i kärnbränslekedjan. Kärnkraften är miljöfarlig, allt annat är bara myter som sprids av kärnkraftsindustrin.

Kärnkraftverken kan aldrig bli helt säkra, inte ens de svenska. Tekniken styrs av människan och det är mänskligt att fela. Amerikanska kärnkraftsinspektionen räknar med en större kärnkraftsolycka vart 20:e år.

Slutförvaringen är inte helt löst. Ingen kan garantera att avfallet kan förvaras säkert i minst 100 000 år.

Avvecklingen är lönsam. Flera av de svenska reaktorerna är gamla och alternativet är att renovera dem för miljarder kronor. Dessa miljarder bör istället satsas på att skapa ett mer energisnålt samhälle och på att utveckla alternativa, mer hållbara energikällor.

Framtiden!

Effektivisera. Sverige har extremt låga energipriser jämfört med andra länder. Det har gjort det olönsamt att investera i ny energisnål teknik – både för hushållen och industrin.

NUTEK, som är ett statligt verk för teknikutvecklingen, har räknat ut att vi skulle kunna stänga 3–5 reaktorer om vi effektiviserar vår energianvändning.

Överskott. I dag producerar vi mer el än vi behöver, trots att en reaktor har stått stilla i flera år (Oskarshamn 1) och trots att flera andra har varit ur drift under långa perioder.

Alternativen är en mix av olika energislag. Det går inte att ersätta kärnkraften med en enda stor energikälla. Effektiviseringen måste därför byggas på med främst solkraft, vindkraft och biomassa ( t ex flisvärmeverk). Det krävs tusentals, små, lokala projekt. Kommuner och små energibolag måste ta egna initiativ för att producera el.

Avvecklingen ger jobb. I tider av arbetslöshet är det viktigt att satsa på sådant som skapar nya jobb. Om näringslivet ställer om till ett energisnålare samhälle, blir företagen också mer uthålliga. Jobben blir säkrare. 

Miljösektorn är världens snabbast växande marknad. Kärnkraften är förlegad. De nya jobben växer fram i de miljövänliga företagen. Behovet av en ny miljövänlig elproduktion gör att Sverige kan hamna i framkant på den tekniska utvecklingen. Men det krävs offensivt tänkande, och att kärnkraften avvecklas.

Bli medlem i Folkkampanjen!

Håll dig informerad! Du behövs i kampen mot kärnkraften. Var aktiv i dag, så slipper du vara radioaktiv imorgon. Bara en kraftig folkopinion kan garantera att avvecklingen inte fördröjs.

Folkkampanjen är en partipolitiskt obunden ideell förening, som vill att vi alla ska hushålla med naturens resurser och tänka på naturens kretslopp.

Vi vill arbeta för att människorna på jorden ska få en bättre framtid, i ett väl utvecklat samhälle där vi använder energin mer effektivt och producerar el ur förnyelsebara energikällor. I effektivisering, sol, vind och biobränslen, där hittar vi framtiden.

Folkkampanjen samlar människor i en rörelse, och arbetar för en bred opinion mot kärnkraft och kärnvapen. Vi påverkar beslutsfattare, samlar information, granskar och kritiserar. Gå med du också!

Bifoga följande uppgifter på postgirotalongen samt vårt postgirokonto: 

3 00 90 - 5.

Betalningsmottagare: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

Medlemsavgifter

Stödmedlem 300 kr

Medlemsavgift 200 kr

Familjemedlem 50 kr

Studerande, pensionär, arbetslös 100 kr

Gåva ........ kr

Jag vill bli fadder för ......... kr per mån/ kv / halvår / år

 

GLÖM EJ NAMN OCH ADRESS!

Mer information kan du få från oss: info@folkkampanjen.se  

Uppdateriad 2008-08-18

Fakta om kärnkraften:

Tjernobylkatastofen

Vi vill veta sanningen!

Hur många offer förorsakade Tjernobylkatastofen? 56, 4 000, 60 000 eller 500 000? Detta är några av siffror som diskuteras. Fortfarande hemlighåller myndigheter på olika håll i världen, främst i Ukraina, Ryssland och Vitryssland det undersökningsmaterial och den statistik som finns över antalet drabbade


Likaså gör många länder i väst. Detta fastän det finns mängder av olika undersökningar och rapporter som visar att konsekvenserna både vad gäller antalet döda och sjuka är långt högre än de gissningar som har gjorts av olika FN-organ.

När världshälsoorganisationen (WHO) 1959 ingick ett avtal med det Internationella Atomenergiorganet (IAEA) ströps möjligheten att få en saklig, vetenskaplig information om kärnkraftens medicinska effekter. Detta var nämligen inget WHO skulle syssla med, allt som rör kärnkraft, kärnvapen och strålning är IAEA:s angelägenhet. Möjligtvis kan WHO få vara med på ett hörn, men då på IAEA:s premisser.

Sedan ett år tillbaka demonstrerar människor från sex olika organisationer utanför WHO:s lokaler i Genève med kravet på att avtalet från 1959 mellan IAEA och WHO rivs upp.

Folkkampanjen, i likhet med de flesta miljöorganisationer världen över, instämmer i detta krav.

Vi uppmanar regeringen att omedelbart kräva att WHO får mandat att utföra en sanningsenlig och fullständig undersökning av konsekvenserna av Tjernobylolyckan. Vi vill veta sanningen!

Göran Bryntse

ordförande i 

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

 

 

Uranbrytning och anrikningen 

Östersjön – radioaktivast

Uranbrytning och anrikningen av uran är energikrävande. Det gör att denna energikälla inte är koldioxidfri, skriver teknologie doktor, Göran Bryntse, ordförande för Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen.


Det tyska Öko-institutet har med hjälp av livscykelanalyser kommit fram till att kärnkraft orsakar utsläpp av växthusgaser som motsvarar 64 gram koldioxidekvivalenter/kWh.

Räknat på nuvarande svensk kärnkraft, cirka 65 TWh, motsvarar det utsläpp på totalt 4 miljoner ton koldioxid per år, runt 7 procent av hela Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det beror bland annat på att både uranbrytningen och urananrikningen är energikrävande.

Anrikningsanläggningen i Kentucky, USA, drivs exempelvis av två kolkraftverk om 1 000 MW vardera.

Termisk nedsmutsning 

De enorma kylvattensutsläppen från kärnkraften på grund av dess dåliga verkningsgrad leder dessutom, enligt ryska forskare, redan nu till en miljöskadlig uppvärmning av Östersjön med förvärrad algblomning som följd. Denna så kallade termiska nedsmutsning påverkar också klimatet, enligt professor Bo Nordell i Luleå. Kärnkraften är således ingalunda klimatneutral.

Forsmark och Oskarshamn släpper ut flera tusen gånger mer radioaktivitet än motsvarande ryska kärnkraftverk Sosnovij Bor som ligger utanför S:t Petersburg.

Östersjön är världens mest radioaktiva hav och de svenska kärnkraftverken är i dag de största utsläppskällorna. Talet om den relativt rena svenska kärnkraften klingar därför ihåligt, i verkligheten är det tvärtom. 

Radioaktiviteten hos fisk som fångats vid den svenska Östersjökusten är nu nästan uppe i 300 Bequerel per kilo.

Osäkerheten med kärnkraftsanläggningarna

De svenska kärnkraftverkens skydd mot terrorister är också undermålig, vilket påpekats av Miljödomstolen och Foi. Säkerhetskulturen i kärnkraftsindustrin är som helhet oroväckande dålig i Sverige, vilket är en orsak till de återkommande incidenterna vid svenska kärnkraftverk.

Forsmarkshändelsen visade att Statens Kärnkraftsinspektion, SKI, inte har säkerhetsläget under kontroll.

Dess kontroll av säkerheten försämras också av vänskapen med kraftindustrin. Ett väl motiverat förslag är därför att komplettera SKI med en internationellt sammansatt oberoende expertgrupp, som har till uppgift att regelbundet granska säkerheten vid kärnkraftverken.

Högaktivt avfall går inte att slutförvara 

Kärnkraften lämnar efter sig ett högaktivt avfall som är livsfarligt i minst 100 000 år och som inte går att slutförvara på ett säkert sätt.

KBS-metoden, som den svenska kärnkraftsindustrin förordar, ska lagra avfallet i grundvatten 500 meter ner under Oskarshamn och Östersjön.

Metoden är inte värd att ta på allvar som ett slutförvar. En bättre metod är DRD-metoden, Dry Rock Deposit, lanserad av seismologexperten docent Nils-Axel Mörner. Metoden möjliggör dessutom återtagbarhet om något oförutsett skulle hända de närmaste 100 000 åren, som en istid eller jordbävningar. I anslutning till istiden för cirka 10 000 år sedan drabbades Sverige av många stora jordbävningar.

 

Hållbara alternativ

Hållbara energislag, som solenergi och vindkraft är på stark teknologisk och ekonomisk frammarsch, liksom bioenergin. 

Inom de närmaste åren kommer dessa alternativ sannolikt att vara kommersiellt tillgängliga i så stor utsträckning att vår kärnkraft blir onödig. Sverige bör samtidigt satsa på effektiv energianvändning.

En tredjedel av Sveriges elförbrukning kan faktiskt sparas bort med energisnål teknik.

Göran Bryntse
Ordförande

Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen

 

För ytterligare information kontakta:

Eia Liljegren-Palmær
info@folkkampanjen.se
0573-21 337

Uppdateriad 2008-08-18