RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Svenska kyrkan:

Homosexuella äkta par

Läronämnden bejakar äktenskap för par av samma kön och konstaterar i sitt yttrande över Kyrkostyrelsens skrivelse om vigsel och äktenskap, att det är möjligt att acceptera äktenskap för par av samma kön. Den vigselordning som föreslås i skrivelsen kan också antas, menar Läronämnden.


  Ewa Röllghård  |2009-09-02|  Den grundläggande frågeställningen om homosexuell samlevnad har behandlats under mer än 50 år i Svenska kyrkan. I oktober ska Kyrkomötet besluta om fortsatt vigselrätt och kyrklig vigsel för par av samma kön. Nämnden ser ett bejakande av samkönade äktenskap som centralt i Kyrkostyrelsens skrivelse, och menar att dess förslag är förenliga med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

"I denna situation är vi inte neutrala, eftersom vi tidigare bejakat homosexuellt partnerskap och förklarat det förenligt med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära att välsigna samkönade relationer. Frågan vi ställs inför nu blir: hur bejakas samkönade relationer på bästa sätt under de nya förutsättningarna?" skriver nämnden i yttrandet.

Vårens ändring i äktenskapslagstiftningen har gjort det möjligt för par av samma kön att leva tillsammans under etablerade juridiska former, och nämnden skriver att kyrkan i detta kan återfinna äktenskapets kännetecken: kärlek, intimitet, sexuell gemenskap, livslång trohet och ansvar.

Efter lagändringen har Svenska kyrkans präster vigselrätt under en övergångstid till 1 maj 2010. Höstens kyrkomöte måste ta ställning till fortsatt vigselrätt, annars upphör den. Läronämnden anser att båda alternativen – att behålla vigselrätten eller att avsäga sig den – är möjliga ur läromässig synvinkel.

Yttrandet antogs med röstsiffrorna 12-8, och fyra reservationer har inkommit. Läronämnden konstaterar att vigselfrågan är komplicerad och berör många människor djupt. Äktenskapet har haft olika utformning genom historien, och det görs fortfarande olika bedömningar inom kyrkan. "Även om nämnden för sin del inte ser läromässiga hinder att bejaka Kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2009:6 kan beslut om detta sannolikt inte fattas i total enighet", skriver Läronämnden.

Läronämndens yttrande samt reservationerna finns i sin helhet på Kyrkomötets webbplats: www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet  

Ewa Röllgårdh, 

ärkebiskopens pressekreterare

Med Biskopsbrevet 1951 tog kyrkan avstånd från kriminaliseringen av homosexuella handlingar, och tog senare avstånd från diskriminering och marginalisering av homosexuella par.

1995 bejakade kyrkan homosexuella relationer, och 2005 bejakades välsignelse av partnerskap. Kyrkomötesbeslutet från 2005 kan dock inte längre följas eftersom partnerskap inte längre kan ingås. Från och med 1 maj 2009 finns bara äktenskapet som juridiskt giltig form av samlevnad för homosexuella.

I Kyrkomötets läronämnd ingår Svenska kyrkans 14 biskopar samt åtta ledamöter som väljs av Kyrkomötet (vid beslutet om yttrandet var en person frånvarande och en plats vakant). Nämnden ska inför beslut i Kyrkomötet yttra sig i frågor som rör grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, till exempel om Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakramenten och kyrkans vigningstjänst.