ANDLIGHET

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Dura Europos i Syrien – anses vara världens äldsta kyrkobyggnad. Likheten mellan kristna och manikeiska lokaler var slående. Just i Dura Europos var profeten Manis centrum för det som blev en annorlunda kristen världsreligion – manikeism.

Kulturhistoria 

Kyrkans mörka traditioner

Kyrkans ljusa traditioner finns i en världsvid mångfald. De första samfunden var jämlika, enkla och med glädjefulla förhoppningar om en bättre framtid, för alla människor. Så blev det knappast under historiens gång. Maktsökarna tog över och märkte sin egendom, och bestämde vad som skulle gälla. Dessa traditioner har kristenheten ännu inte kommit till rätta med.


  Paul Lindberg: |2009–09–29| Ordet kyrka kommer från grekiskans kyriakon, "tillhörande herren", med ursprunglig betydelse av "mannens egendom". Kyrios och Doma betyder herrens hus. Dessa ords etymologi har sin uppkomst enligt följande:

Greklands aristokrati (herrarna) hade under antiken makt över alla människor – slavar, kvinnor och barn. Allting räknades som ägodelar. Ägandet "uppfanns" av dem som sökte makten över människorna! 

En kvinna ur en aristokratisk familj kunde aldrig själv äga någon egendom, eller bestämma över sig själv. Ingen kvinna kunde ärva, eller ingå några avtal på något sätt. Kvinnorna var helt rättslösa, och ägaren kunde göra vad som helst med sin egendom.

Ordet kyrios ursprungligaste innebörd är egentligen "manlig förmyndare". Först gällde det familjefadern, därefter maken, och sedan i tur och ordning männen i släktens rangordning. Ur dessa släktled uppstod betydelsen av en stamtavla, eller anor, med en hierarkisk samhällskultur. Och av det följde en hierarkisk kyrkokultur med en "fader" som ledare. 

Detta är egentligen en förfärlig tradition som omhuldats av dem som söker maktens normering över människorna. Visserligen har människor varit listiga och konverterat ordens betydelse, eller erövrat orden för en mer ändamålsenlighet. Ändå finns det fortfarande kvardröjande elände i mycket stor omfattning för kvinnor runt om i världen, på grund av dessa traditioner. Vi ser det i oviljan med kvinnliga präster exempelvis.

Ordet kyrka med ovanstående betydelse finns inte i den katolska världen. Latinets ecclesiasticus och grekiskans ekklesiastikos betyder församling, eller folksamling, och är den ursprungliga benämningen för den kristna rörelsen och dess församlingar. I svenska språket har vi fortfarande ordet eckliastik, som syftar på den kyrkliga förvaltningen, och ibland på skolväsendet.

Av dessa ursprungliga ord har en teologisk kunskapsutveckling skett under århundradena, och fått innerliga betydelser. Framförallt har ordet ekklesia fått meningen att Gud slöt ett nytt förbund genom Jesus, för alla människors skull.

UNDANTAG BEKRÄFTAR REGELN

Under den grekiska antiken fanns vissa undantag för kvinnans rättsliga del i Athen. Det gällde endast prostituerade kvinnor, de kunde få ett visst egenvärde med ägarmöjligheter enligt lag, i den värsta av machokulturer. 

Det hellenska Egypten under ptolemeiska perioden skedde vissa blygsamma förändringar, med lagändringar för både kvinnornas rätt och synen på medmänniskan i allmänhet. Det var troligtvis inverkan från egyptisk tradition och andliga värderingar som påverkade hellenism. 

Människors värde har värderats av dem som haft makten över människorna, och så är det än i dag. Därför har värderingen av människovärdet åkt bergochdalbana under solens gång. Den lyhörde kan se detta utan några som helst problem. 

Jesus och jämlikheten

I ett inlägg i tidningen Sändaren, Missionskyrkans organ, fick jag en kommentar från en läsare. Han tyckte att det var bättre att teologer sysslade med teologi, än att jag som journalist uttalade mig i teologiska frågor. Till sådana värderingar har jag bara att säga, glöm inte att Jesus var snickare!

Mitt svar blev följande: Är Jesus Herre, eller en föredömlig jämlike? Poängen med min artikel i Sändaren var att visa på Jesus tydlighet med vad han ville med människorna.

Det kristna språkbruket och dess etymologi har i Nordeuropa, i många fall, sitt upphov från de herrar som ägde makten över samhället – precis som i antikens Grekland. Ordet ”Herre”, är forntyska (Sachsen), ”förnäm”, ”mäktig”. Under medeltiden titel endast för kungar, prinsar, adel och dignitärer – aldrig för vanligt folk. Att Jesus och Gud fick ställa in sig i ledet, med denna titel är ju inte alls svårt att förstå. 

Borgerskapet kunde först på 1800-talet ta över ordet och tituleras som Herr. Kyrios Dominus och Lord, har samma innebörd som det nordeuropeiska ordet Herre.

Jesus däremot omnämndes redan från allra första början med titulaturen rabbi av sina anhängare, enligt evangelietexterna. Rabbi betyder "mästare", "förkunnare" eller "lärare". Denna titulatur tycker i alla fall jag vara mer ändamålsenlig, med tanke på allt det Jesus uttalat sig om, enligt evangelieskrifterna.

Språkbruket har betydelse 

Kyriakon germaniserades och blev till "kirche", "Church" eller "kyrka". Jag menar att språkets betydelse har något att säga oss, om vilka som bestämde över sakernas tillstånd.

Människan har kunnat möta Gud, genom Jesu förkunnelse och genom efterlevelserna av hans Gudsord. Och på så sätt har läran, eller förkunnelsen för alla Jesusanhängarna, blivit så som Gud ville. Vi kan bli som Jesus – även om vi aldrig blir större än läraren.

Idag har ordet Herre, i viss mån, detroniserats och förlorat mycket av sin tidigare auktoritära betydelse. Auktoriteten Jesus, däremot, har sin respektfullaste betydelse i kärlek och rättvisa, aldrig i slavisk undergivenhet. Men det är också sant att Herre som titel på Jesus, också i viss mån detroniserade dess negativa betydelse – i alla fall som vi ser det idag, med tilltalet herr som numera nästan försvunnit och ersatts med "du". 

Jesu ord och demokrati, är i stor överensstämmelse – om ordets görare lever upp till Jesu ords innerlighet!

Vi fick också lära oss skilja på Herre över alla herrar, konungarnas konung och världsliga herrar. Men detta handlar om perspektivbyten till förmån av de världsliga herrarnas hegemoniska särintressena. 

Men ändå, lovsången till herren Jesus är idag en tradition eller en oreflekterad vana, som numera mest handlar om trivseltraditioner. Men titeln "herre" var ingenting annat än herrefolkets maktuttryck för att sätta både Gud och människor på plats.

Bli du med Jesus! Dyrka inte Jesus som ett beläte! Bli istället ordets görare!

Jesus säger: ”Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad herren gör. Jag kallar er vänner, därför att jag låtit er veta allt vad jag har hört av Livsanden.”  Johannesevangeliet 15:15  

Kyrkobyggnaderna blev tidigt i historien storslagna, pompösa och inte så sällan skräckfulla i sin pampighet. Det storslagna fick ersätta det lågmälda. Kyrkorna blev imponatorer för det grandiosa. Och ändå älskas dessa kolossala Babelstorn.

Jesus nämnde något om att han skulle kunna riva Jerusalems tempel på ett ögonblick. Det gjorde han nu inte, det gjorde andra, men symboliken har förståtts av många Jesusanhängare.

En konstnärs egocentriska vilja, som växte honom över huvudet – som Babels torn kanske?

Vacker riddarromantik av dem som ägde egendomen.

Mammons tempel...

... och dess ägare. Vatikanen har varit majoritetsägare av Bank of America, och faktiska ägare av en hel del av världens banker och ekonomiska resurser.