LIVSSTIL & LIVSANDA

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Linköping 5–6 november

Kyrkans musikliv

Kyrkan finns mitt i musiklivet – men behöver stöd. Statlig ”kyrkomusikalisk ersättning ” – kan det rädda Svenska kyrkans musikliv i framtiden? Går det att skapa en motsvarighet till kyrkoantikvarisk ersättning på musikens område? Ett statligt stöd för kyrkans musikliv. 


  Kristiina Ruuti  | 2008–10–30 Redan 2003 uppmärksammades behovet av offentligt stöd för musiken i Svenska kyrkans egen kyrkomusikutredning. I den konstaterades det att det finns en risk för att Svenska kyrkan i framtiden inte själv kommer att kunna bära kostnaderna för den omistliga delen av svenskt musikliv som finns i kyrkan.

– Bara förra året anordnades det över 2 600 konserter i Svenska kyrkan med nästan en halv miljon besökare. Därtill kommer alla musikgudstjänster, musikgrupper och körer. Det gör kyrkan till en av de största kulturarrangörerna i landet, säger Gunnel Fagius, musikkonsulent vid kyrkokansliet i Uppsala.

– En vikande ekonomi kan komma att få kulturpolitiska konsekvenser som kyrkan ensam inte kan ta ekonomiskt ansvar för. Utredningens slutsats var att Svenska kyrkan måste tillförsäkras förutsättningar att kunna förbli en viktig aktör i svenskt musikliv även i framtiden, säger hon.

– Därför är det intressant att pröva om man med musiken i kyrkan som det immateriella kulturarvet, kan använda ett liknande dubbelt ansvarstagande som med den kyrkoantikvariska ersättningen, säger Gunnel Fagius.

Den kyrkomusikaliska ersättningen diskuterades i Linköping under november i en panel bestående av: Åke Holmquist, ständig sekreterare Kungliga Musikaliska Akademien, Björn W Stålne, direktör Rikskonserter, Erik Nordin, antikvarie Svenska kyrkan och Jan H Börjesson, kyrkomusiker. Samtalet leddes av Johan Norrback, prodekanus vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Andra seminarieämnen är bland annat hur kyrkomusik hörs i massmedia – bara i annonserna om de talrika konserterna? 

Jens Möller leder diskussionen med: Staffan Söderberg, f d kulturchef Sydsvenskan, Helena Lundberg, kulturchef, Östgöta-Correspondenten, Gustaf Sjökvist, domkyrkoorganist samt Anna-Karin Larsson, redaktionschef Musikradion, Sveriges Radio.

Konferensen ”Kyrkan mitt i musiklivet – musiklivet mitt i kyrkan” äger rum i Linköping den 5-6 november 2008

Fakta:
Utredningen om kyrkomusikens ställning som en del av det offentliga musiklivet i Sverige lämnades till Kyrkostyrelsen 2003. Utredningens uppgift var att kartlägga och analysera kyrkans musikverksamhet och föreslå åtgärder för att stärka kyrkomusikens ställning.

Kristiina Ruuti

pressekreterare