LIVSSTIL & LIVSANDA

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Energi och lättare-än-luft

Vindkraft och transporter

Just nu finns planer på att bygga drygt 5000 vindkraftverk i Sverige. Planerna är storslagna och målet är att en betydligt större del av energiförsörjningen än i dag ska produceras utan att förorsaka nya koldioxidutsläpp. För att även utbyggnaden ska bli så hållbar som möjligt diskuteras livligt transporterna för att uppföra vindkraftverken. Ett alternativt transportsätt för delar av dessa transporter är att använda luftskepp respektive lyftballonger. 


  Ulf Svensson: |2009–05–04| Frågan är hur realistiskt detta är samt vilken betydelse detta skulle få för miljöbelastningen. Det var några av de frågor som en ny studie försöker besvara. 

I en studie för SBUF, Svenska Byggbranschens UtvecklingsFond, har undertecknad deltagit för att undersöka möjligheterna att använda lättare-än-luft teknologi. 

Ett av tre fallstudier handlar om vindkraftens utbyggnad i Sverige. Det krävs tre typer av transporter, för det första transporter av grus, sten,

Foto RLC

cement och liknande material för själva grundfundamentet, för det andra prefabricerade sektioner för vindkraftstornen, för det tredje komponenter till själva kraftverken som turbinblad, generatorer, nav och liknande. 

Det är framförallt det sistnämnda som är problematiskt, eftersom exempelvis turbinbladen numera är ganska långa, upp till 55 meter för den nya generationens vindkraftverk, som även ska kunna ta vara på svagare vindar. 

Innebörden är att man ibland måste göra omfattande infrastrukturåtgärder för att överhuvudtaget kunna transportera dessa enheter till produktionsområdena. Ett alternativ är att använda stora, ryska helikoptrar men detta är både en dyr och miljömässigt dålig lösning.

Återstår i de flesta fall, att använda lastbilar och vägtransporter i kombination med rörliga eller fasta kranlösningar. 

Frågan är om alternativet med luftskepp är realistiskt ur ekonomisk och teknisk synvinkel.

Tysk lösning

I Tyskland finns ett företag som heter CargoLifter som specialiserat sig på ballonglyft. Man har byggt och testat ballonglösningar som dels kunnat genomföra lyft på 55 ton utan problem. Dels transporterat turbinblad via denna teknik i ett närområde som exempelvis skulle kunna vara ett vindparksområde. Denna teknik är testad i liten skala men inte i ett skarpt produktionsläge. 

Fördelen att använda en ballonglyftare är att lyftkraften uppåt för en ballong inte har några större begränsningar, vilket är en fördel när den nya generations vindtorn på 160 meter introduceras. 

En annan fördel är att man har samma lyftkraft i sidled vilket inte är görligt med en kranlösning. Dessutom har man via förankring i marken en hög stabilitet i lyften, vilket är en stor fördel när det blåser (vilket det förhoppningsvis ska göra på de platser man bygger).

LUFTSKEPP ETT ALTERNATIV

Vad beträffar själva transporten av turbinbladen från fabrik i Danmark eller Tyskland, där de flesta vindkraftsverken tillverkas, till vindkraftsparker i Sverige är i dagsläget mer problematisk med luftskepp. I dag finns nämligen inga tillgängliga luftskepp som kan genomföra denna transport. Men många projekt i världen siktar på att inom en snar framtid kunna göra just detta. 

Vi har studerat ett ryskt luftskeppsföretag som menar att denna typ av transport både är fullt möjlig och ekonomiskt konkurrenskraftig visavi dagens teknik. För att kunna genomföra utbyggnaden av vindkraften i stor skala, är det kombinationen sjövägen via Göteborgs hamn och vägtransport genom Sverige, där landtransporten kan bestå av långa lastbilskonvojer.

Framtiden via tävlingar

Förutom de allmänna utvecklingsförutsättningarna sker framsteg och utvecklingssteg ibland via olika tävlingar. Inom flygverksamhet har dessa varit legio från det att luftskepp och flygmaskiner först skapades. På detta sätt utvecklas nytt utbud, nya prestanda och ny kapacitet. 

Och ett av det senaste exemplet på detta, med viss svensk anknytning, är The Ansari X PRIZE. Priset handlade om en rymdtävling om 10 000 000 miljoner US dollar till den första, ickestatliga organisation, som kunde skjuta upp en återvinningsbar och bemannad rymdfarkost till rymden två gånger under en tvåveckorsperiod. 

Detta lyckades och till år 2010 planeras kommersiella rymdresor från Kiruna via företaget Virgin Galactics. 

Nyligen har ett nytt pris instiftat för ny luftskeppsfart. Priset, The airship Z-prize, har följande syfte:

“To develop a freight transport airship for humanitarian logistics support and as a green transport solution.”

Målsättningen med priset formuleras enligt följande;

“One key goal of the Airship Z-Prize to develop a viable transport airship industry is focused on the potential for the application, renewal and update of the airship transport mode for the safe and effective provision of transportation support and distribution for humanitarian purposes.”

De parametrar som står i fokus för utvecklingen av det vinnande bidraget är utsläpp, hastighet, transportkapacitet samt last- och lossningsförmåga. Bakom priset står tre personer som har stora erfarenheter av lättare-än-luft teknologi, transportforskning respektive logistik. Just nu designas de sista delarna av denna pristävling.

Resultatet av ovanstående initiativ skulle kunna underlätta livet för många människor i världen som behöver pålitliga, miljövänliga och kraftfulla transportlösningar. Frågan är om det finns svenska intressenter? 

Luftskeppsrapport