WALRUS-Skyfrieghter

Tåg och Luftskepp kan bli realistiska komplement till bilism och det nuvarande miljöskadliga flyget.

Med cirka 130 kilometer i timmen blir luftskepp ett bra och miljöanpassat alternativ för diverse transporter.

 

Luftskeppens återkomst 

Gammal visdom i ny design

Av Ulf Svensson

Livsstil & Livsanda

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Tidigare artiklar

En del bedömare menar att 2006 kommer att bli ihågkommet som det år då klimatfrågornas fokusering kastade nytt ljus över världens utvecklingsmodell. Vi ser till exempel en pånyttfödelse av gamla tekniker som vindkraften som i dag blivit big business. Pånyttfödelsen av äldre teknologier stannar dock inte vid vindkraften och en av de mest fantasieggande är kanske luftskeppen.


Zeppelin NT (New Technology) tillverkas i dag som turistfarkoster. För några år sedan var ett sådant skepp på besök i Stockholm, och kunde ses flygande längs med E-4:an. Zeppelins kan idag levereras med upp till femtio passagerare.

I Storbritannien finns ett projekt som handlar om att ersätta dagens satelliter med luftplattformer för både tele-, data och tv-sändningar.

Zeppelin NT (New Technology) har upptäckts vara en av de bästa reklampelare för den tyska industrin, som tillsammans med passagerare blir en lönsam historia.

Zeppelin NT (New Technology) är tekniskt ledande för material och komponenter, och tillsammans med andra teknik- och prospekteringsföretag har man möjliggjort för andra sektorer inom bland annat gruvindustrin och telekomutvecklingen.

Räddning och krisinsatser. Genom klimatförändringen blir översvämningar allt vanligare på jorden vilket ökar behovet av luftskeppstransporter eftersom flera luftskeppssystem har den fördelen att de kan landa på vatten. 

Även uppvärmningen i Arktisområdet gör att nuvarande infrastrukturen försämras och även här kan luftskeppen spela en allt större roll i framtiden.

Fördelarna med luftskepp är många. Komfort och stabilitet för passagerarna är så pass hög att känslan av upplevelse blir euforisk. Utsikten genom stora fönster, och lagom flyghöjd på omkring 700 meter gör resan till en retreat.

på samma sätt som för vindkraften kan teknologiområdet ”lättare-än-luft” komma att utvecklas till ett betydande fält för ekonomisk aktivitet. 

Hundraett år efter att bröderna Montgolfier designat och bemannat den första fria flygningen med passagerare (om nu inte kineserna var först) lärde sig människan 1884 att också styra sina farkoster till ett bestämt mål, vilket var ett viktigt utvecklingssteg för flyget. 

Vid det förra sekelskiftet togs ytterligare ett kliv mot en mera robust lättare-än-luft konstruktion genom greven och generalen Ferdinand von Zeppelin

Nya principer och nya material

Zeppelin använde nya material (aluminium) och nya principer för konstruktion för att bygga ett luftskepp som innebar en avsevärt förbättrad manöverbarhet, lyftkraft och stabilitet.

Redan 1909 startades bolaget DELAG, Deutsche Luftschiffahrts-AG, som året därpå startade turistflygningar och inrikesflyg. 

Totalt reste 41 000 passagerare (siffrorna varierar mellan 34.000 och 41.000 passagerare) under 1600 flygningar utan en enda olycka. Allt upphörde i samband med utbrottet av första världskriget 1914

Luftskepp innehar också en del tidiga rekord. Exempelvis var den första interkontinentala flygningen utfört av ett luftskepp, vilket skedde med ett tyskt militärluftskepp som 1917 skulle undsätta sina trupper i Afrika. Även den första tur och retur resan över Atlanten utfördes av ett luftskepp.

Vad händer idag? Moderna luftskeppssystem utför redan i dag en rad uppgifter runt om i vår omvärld som är relativt dåligt belysta i svensk press. 

I södra Tyskland och i det schweiziska alplandskapet bedrivs turisttrafik med luftskepp. 

Under Aten-OS utnyttjades luftskepp för övervakning av telekommunikationer i syfte att förhindra terroristattacker. 

På Trinidad-Tobago använder polisen luftskepp som ett led i sin brottsbekämpning. 

I Botswana letar De Beers efter diamanter med hjälp av luftskepp (råkade dock nyligen ut för ett haveri när man under ett oväder var mastad vid marken). 

Andra användningsområden är trafikövervakning (USA och Ryssland), forskningsändamål (Afrika), minröjning (Kosovo), reklam (på ett flertal platser), luftförsvarssystem (USA), som några exempel.

Kanada kanske är den nation som kommit längst i tänkandet hur man kan använda luftskepp i dagligt liv. Landets infrastruktur täcker cirka 30 procent av landets yta och man funderar på fullt allvar hur ett luftskeppssystem, både skall kunna serva industriell verksamhet och service till invånare i perifera delar av landet.    

Framtida affärer – att göra mer med mindre.

Vad finns det egentligen för skäl att satsa på detta gamla teknologiområde?

Det korta svaret är att det ibland är mycket lönsamt. Till exempel när det inte finns andra alternativ, eller när alternativen är för kostsamma. 

I fallet med diamantprospektering i Botswana fanns ett annat alternativ, men kostnader och effektivitet med ett luftskeppssystem var helt överlägset.

Prospektering är självfallet ett hett område just nu men kanske är transportområdet generellt det mest omfattande och närliggande på sikt.

Utbudet av transporter kan sägas ”stramas åt” genom att olika regeringar vill styra dessa mot vissa transportslag.

Exempelvis finns en strävan inom EU att styra över gods och varor från vägtrafik till sjö- och järnvägstrafik av en rad olika skäl. I framtiden får vi räkna med ökade kostnader där trängsel- och miljöavgifter kommer att bli allt vanligare och med allt högre avgifter. Parallellt kan man även tänka sig att efterfrågan ”stramas åt” av delvis samma skäl. 

De som köper transporter, men även kunder och konsumenter, kommer kräva att transporterna blir mer eller mindre klimatneutrala, energieffektivare och att de ej belastar miljön. Detta förändrar efterfrågan i grunden. Att göra mer med mindre kommer att bli en överlevnads-

fråga för transportbranschen. 

Ultrastrukturer . Alla våra transportslag opererar inom ett givet infrastruktursystem som utgör ramvillkoren för hur gods och varor kan transporteras över världen. 

När det gäller luftskepp finns inte samma bundenhet till en infrastruktur genom att dessa kan operera delvis helt fritt från dessa. 

Man kan till och med tala om en ultrastruktur, d.v.s. en struktur bortom de vi vanligen tänker och föreställer oss i transportsammanhang.

Internetbegreppet ”connectivity”, d.v.s. att alla skall nå alla andra, överallt och alltid, kan ses som en metafor och kittlande vision för denna teknologi.

Intressanta egenskaper med luftskepp är bland annat följande;

a) är tystgående, 

b) är miljövänliga på flera skilda sätt, 

c) kan operera 24 timmar i ett stadslandskap eftersom man är tystgående, d.v.s. mycket hög tillgänglighet 

d) utsläppen är små med tanke på liten motorstyrka för att transportera tunga laster, 

e) kan leverera gods point-to-point vilket innebär att man inte behöver omlastningscentraler, 

f) stör inte andra transportslag, 

g) små anspråk på infrastrukturinvesteringar

h) kan nå alla platser, 

i) kan lätt etablera nya transportrutter och därmed serva nya marknader, 

j) kan ingå i olika logistikkedjor, 

k) är inte belastade med invanda tankemönster och traditioner inom transportområdet,

l) kan lätt utbyta last mellan andra transportslag som några viktiga exempel.

  De finns nackdelar och svagheter, såsom att det inte testats i större skala och kunnat demonstrera sina förtjänster.

Få beslutsfattare känner till luftskeppsbranschen vilket försvårar möjligheterna att få investeringsmedel.

Kanske är man mer väderberoende än andra transportslag, men alla transportslag är väderberoende. Men med tanke på styrkan och möjligheterna inför framtiden är dessa hinder hanterbara och förhoppningsvis övergående. 

Teknik, tjänster och produkter från Sverige.

Under årens lopp har jag stött på en rad svenska företag som mycket väl skulle kunna gynnas av luftskeppstransporter, respektive stärka detta potentiella transportslag. 

Nyligen har vi kunnat läsa om prefabricerad hustillverkning som antingen tillverkat ”platta paket” som likt IKEA-paket pusslas ihop på byggplatsen eller färdiga volymenheter. 

Att flytta förnyelsebar energi i form av pellet eller motsvarande utan att lägga för stor kraft på de energislukande transporterna är ett annat användningsområde med svensk anknytning. 

Det finns ett företag som tagit fram en unik lösning på ballastproblematiken som är användbar för transportluftskepp.

Hans Lans och hans navigeringssystem kan bli en viktig pusselbit i nya logistiklösningar med ständig uppdatering av utbud och efterfrågan av transporttjänster.

Mobilsystem och luftskepp (aerostater som är fastsatta luftskepp) är en annan kombination där vi som nation har mycket att hämta. 

Att bygga sjukhusenheter, paketerade eller helt färdiga att sätta upp, kan bli en svensk specialitet med tanke på svenskt logistikkunnande och industriellt systemtänkande. 

Ultrarent bränsle är ett annat bidrag där ett svenskt företag utvecklar både syntetisk diesel och biodiesel, respektive syntetisk Jet A1 och biosyntetisk Jet A1. 

Ytterligare ett exempel är ett datorprogram som sorterar olika ämnen från havsbottnen som mycket väl kan bäras av ett luftskepp. 

Denna lista över möjligheter med svensk anknytning är säkerligen mycket lång och oväntad. 

Entreprenöriella individer kommer att se en myriad av möjligheter. Och inte bara idéer kopplade till transporter utan helt andra idéer till affärsidéer. Det är om detta som luftskepp handlar och vi är bara början av en ny era av fantastiska möjligheter.

Ulf Svensson

Senast uppdaterad 2007-10-17