Hybridskepp för tunga och snabba lyft, har testats och visats vara mycket effektivta.  Mellan städerna Los Angeles och San Fransisco går idag permanent linjetrafik med luftskepp av märket Zeppelin NT.

upp

LIVSSTIL & LIVSANDA

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Hybridtekniken för luftskepp handlar både om lättare-än-luft teknik och om tyngre-än-luft teknik, både om aerostatisk och om aerodynamisk flygförmåga. Det vill säga man får lyftkraft från två olika teknologier. Det mest vardagliga exemplet på hybrider, som handlar om mer än en teknologi i komgbination, är kanske dagens moderna bilar som numera ofta har två typer av motorer; elmotor i kombination med förbränningsmotor. 

Ändamålsenlig utveckling

Luftskeppshybrider snart här

Det finns flera anledningar till att så kallade lyftskeppshybrider lättar från marken. Gas- och oljeindustrins behov inom Ryska federationen och det komplicerade militära läget i Afghanistan har varit pådrivande för utvecklingen. Faktum är att man redan testat denna konstruktion och att man nu går in i ett nytt utvecklingsskede av kombinationen lättare-än-luft och tyngre-än-luft. 


  Ulf Svensson:  |2010–10–11|  Bakom utvecklingen av luftskeppshybrider finns flera olika behov som pockar på uppmärksamheten. Det gäller för exempelvis transporter vid katastrofer, utveckling av mobila sjukhus, förflyttning av vindkraftskomponenter, mobila reningsverk och annat som behöver flyttas utan att man nödvändigtvis måste bygga ny och kostsam infrastruktur.

Det råder stor osäkerhet om hur omfattande marknaden är för fraktluftskepp. Nyligen gjordes en utredning från ett konventionellt konsultföretag inom fraktmarknaden, som kom fram till att det bara behövs ett trettiotal skepp. Andra menar att behovet är betydligt större. 

Att bedömningarna skiljer sig åt har att göra med att man ser och bedömer olika framtidsbilder. Skulle man som CargoLifter se transporten och design- och konstruktionsprocessen i ett stycke, så är potentialen flera hundra luftskepp bara inom frakt av stora konstruktioner. Ser man till säkerhetsläget i världen blir bilden lika dan; det behövs hundratals skepp för att bära olika typer av utrustningar, för att bevaka gränser, rörelser på marken, flytta utrustningar i oroliga områden, bevaka miljöförändringar, som några exempel. 

Inom fraktområdet fyller luftskeppen dessutom ett behov mellan sjö- och landtransporter. Sjötransporter är billigt, men långsamt. Och på land går det fortare men är mera kostsamt. I vissa delar av världen finns dessutom inga förutsättningar att bygga konventionell infrastruktur, vilket gör att luftskepp kanske är det enda rimliga alternativet. Dessutom kan man designa konstruktioner, som gruvmaskiner, på ett helt annorlunda sätt, frakta dem till platsen för en verksamhet och sedan köra igång, dvs så som CargoLifter ser världen. Frakten blir lite dyrare med luftskepp, men man kan börja tjäna pengar direkt istället för att starta en komplicerad logistikkedja som ofta tar tid, som innebär kvalitetsförluster och kan innehålla många oväntade problem. 

Lägger vi dessutom till aspekter som ekosystemtjänster, biologisk mångfald, klimatförändringen, försurningen av världshaven etc blir bilden också en annan. Kort sagt; det finns en stor potential att optimera affärsmöjligheter där nollutsläppstransporter snart kommer att vara ett standardkrav hos fraktkunderna.    

Northrop Grumman

Att militär verksamhet driver teknikutveckling är ingen nyhet. Även Zeppelin, som tillverkat drygt 130 luftskepp, var cirka två tredjedelar ämnade åt militära ändamål. Just nu är det läget i Afghanistan, som kräver nya kostnadseffektiva lösning. HAV 304 är beteckningen på det nya hybridluftskepp som amerikanska militären beställt från försvarskoglemeratet Northrop Grumman

Tanken är att denna hybrid ska vara uppe mellan tre och fyra veckor i sträck och förse trupperna med information om ”krigsläget” (är det inte krig i Afghanistan så kan man undra vad det är). Efter detta uppdrag räknar företaget med att kunna sätta in detta luftskepp som en kommunikationsplattform även för civila ändamål, gränsövervakning, vid naturkatastrofer och liknande uppdrag.     

Gas och olja

I Ryssland har klimatförändringarna redan påverkat stora delar av Sibirien och den lilla infrastruktur som finns. Att bygga ny infrastruktur i oländig terräng är i princip ogörligt. Tidigare, när man haft kraftfulla vintrar med många köldgrader, har man kunnat använda snön och floder som viktiga transportleder, men man märker nu av klimatförändringar, vilket gör att dessa transportleder inte längre fungerar lika länge som tidigare. Man har även behov att ta sig till nya lokaliseringslägen. Därför bygger ett ryskt företag en ny luftskeppshybrid som ska sättas in i olje- och gasindustrin.    

Balloon Crane System

I Tyskland finns en fortsättning på CargoLifter, det företag som skulle bygga transportluftskepp för laster upp till 160 ton, med ballonglyft. Detta ballongsystem kan idag hantera tunga lyft på 75 ton, och börjar nu finna nya marknader där denna lyftanordning har komparativa fördelar. 

På en internationell konferens nyligen i Bedford, England, presenterades dessutom helt nya koncept för tunga lyft, som om de kommer att förverkligas öppnar helt nya möjligheter för användandet av luften som den nya transportleden, även för godstransporter. 

Och detta med framdrivningsanordningar via sol, vätgas/hybrider som ger nollutsläpp. Eller med andra ord: att frakta framtidens miljöteknologi med framtidens transportteknologi. Oslagbart!