LIVSSTIL & LIVSANDA

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Lättare än luft

Framtida transporter

Nej, vi kan ännu inte skönja någon sådan men däremot ett ökat intresse från EU kommissionen och ett framsynt EU-initiativ inom detta fantasieggande område. Det finns lättare–än–luft-lyft koncept som fungerar men att ta steget till transportluftskepp är inte helt problemfritt.


Ulf Svensson:  | 08-10-31| Världens första lufttransportskepp anses vara det amerikanska USS Macon som tjänstgjorde mellan åren 1933 och 1935. Anledningen att det konstruerats och designat som ett hangarfartyg i luften var att det bar på fem militärflygplan.

I ton räknat var Graf Zeppelin och Hindenburg större och starkare, eftersom de kunde lyfta mer än 100 ton nyttolast, men var inte tänkta för att transportera gods.

Dessa fakta framkom vid den 7 internationella luftskeppskonferensen i tyska Friedrichshafen, Zeppelins hemmahamn.    

Att framtida transportsätt diskuteras just nu är inte konstigt med tanke på, dels klimatsituationen, dels vikten av transporter för ekonomisk utveckling.

Ett annat skäl är att målet att göra EU till den mest ekonomisk, dynamiska regionen i världen, har inte visats sig helt enkelt. Nu höjs dessutom flera kritiska röster om att vår nuvarande ekonomiska modell för en global värld kanske helt måste göras om.

Problemet är nämligen inte bara klimatet utan också fördelningen av de varor som produceras, eller natursystem som håller på att överutnyttjas.

Girigheten som fått finansmarknaden att på ett ögonblick radera ut sparade medel för många vanliga människor, och det utmanande i att de ansvariga för denna ekonomiska härdsmälta går mer eller mindre skadefria. 

I detta läge väcks motreaktioner som inte bara kommer från aktivister utan också från globala aktörer, som vill ta ett större ansvar. 

Självklart drivs mycket utifrån krisen inom miljöområdet, men även frågor som har att göra med möjligheterna att bygga och underhålla infrastrukturen, eftersom detta är en tung post i de flesta staters budgetar. 

I denna kontext har VEATAL initiativet tillkommit. Ett initiativ som handlar om luftskeppens eventuella roll i det framtida globala transportsystemet. Initiativet har tagits av Europeiska Kommissionen inom ramen för det sjätte Europeiska ramprogrammet, vilket gör att det är välförankrat och väldefinierat. Utgångspunkten för initiativet är i korthet följande:

Ökat utbyte av transporter, tillföljd av fortsatt globalisering, kommer att kräva:

ä att lasterna blir tyngre, större, odelbara och prefabricerade,

ä att leveranserna alltid kan ske, i alla väder, till alla platser, på alla underlag, dörr-till-dörr och inga krav på infrastruktur (infrastructure-free),

ä att fraktföretagen blir mångkampare, det vill säga, kan hantera alla transportsätt i en och samma transportkedja och att när luftskepp förflyttat sig på långa distanser så ska de kunna landa och lyfta med automatik samt vara ekologiska föredömen.

Ovanstående utgångspunkter, som måste anses vara mycket ambitiösa och krävande, kompletteras med ett antal målsättningar för hela initiativet, som exempelvis: 

ä att utmana branschen att delta, 

ä att man går in i samarbeten med industrin för att ta fram producerbara lösningar, 

ä att man talar om för logistikföretagen om vad man gör och vad man faktiskt kan, 

ä samt att man även tar in ryska intressen i denna europeiska satsning, eftersom ryssarna ligger långt framme, inte minst med sättet att integrera alla transportslagen i fungerade koncept. 

Ökat samarbete, hållbara transportlösningar, globala aktörer som tar större ansvar är naturligtvis mycket positivt. Men, vi får inte glömma att goda initiativ också måste underordna sig en mer rättvis världsordning annars blir vinsterna av framsynta projekt bara att redan starka blir ännu starkare. Dock ser jag flera fantastiska utvecklingsmål där luftskeppsteknologin skulle kunna göra skillnad. Men det är nästa artikel.