RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Annika Wirén och Helene Egnell verkar för religionsdialog på uppdrag av Stockholms stift.

Centrum för religionsdialog

Den världsvida kyrkan

Inom Stockholms stift finns numera ett Centrum för religionsdialog.  Man kan se detta initiativ som ett sätt att förse Svenska kyrkan med ett nytt operativsystem, Svenska kyrkan 3.0, där målet är universell fred genom nydanande dialog inom det interreligiösa landskapet. Efter samtal med prästerna Annika Wirén och Helene Egnell framgår att det finns mycket sprängkraft i det man håller på att bygga upp.


  Ulf Svensson: |2009–03–23En inspirationskälla i vår svenska tradition av brobyggarkyrka är Nathan Söderblom. Man kanske kan säga, om än lite orättvist, att mycket har tystnat sedan den tiden även om det genom åren inte varit helt tyst. Vår ärkebiskop Anders Weijryd har via sitt klimatmöte återigen fört upp världen på agendan på ett föredömligt sätt. 

Det som händer inom Centrum för religionsdialog är en ny och spännande vinkling i denna tradition, som också mobiliserar församlingarna på lokalplanet, vilket inte skall underskattas. Målet är universell fred och medlet ”prisa gud”.

Det är inte heller långt mellan fredsfrågan och miljöfrågan. Någon har sagt att ska vi få fred på jorden måste vi först ha fred med jorden. 

Vi kan i denna post-moderna, post-globala och post-koloniala era dagligen läsa om hur länder, eller stora företagskonglomerat, köper upp eller leasar markområden i fattigare områden för exploatering av nya bränslen eller olje- och gasutvinning, och annan produktion. 

Även svenska kommuner var via SEKAB inne i denna business tills helt nyligen. All exploatering är förvisso inte att betrakta som utsugning, men med tanke på ett demokratiunderskott i många av världens fattiga länder måste man höja ett varningens finger. Några av dem som fördrivs hamnar ju till slut även i Sverige. Här spelar även klimatfrågan en alltmer pådrivande roll i en globala flyttkarusell. 

En kyrka med mening

Religion handlar ju bland annat om att ta hand om och vörda, vilket bland annat också innebär att ta hand om relationer via dialoger med andra trosinriktningar. Både Annika Wirén och Helene Egnell har ägnat stor del av sin yrkesverksamhet och arbetstid till praktisk dialog. 

Annika Wirén, som också har bakgrund som sinolog, har i över ett decennium verkat i västra Stockholm i områden med många olika religiösa trosinriktningar. 

Helene Egnell har bland annat forskat, och skrivit en avhandling, om vad feministiska perspektiv kan tillföra religionsdialogen genom att ha studerat ett antal religionsdialogprojekt.

I artikeln ”Folkkyrkan i det mångreligiösa samhället” ställer Helene Egnell en rad avgörande frågor om hur Svenska kyrkan och våra församlingar kan handla och resonera i dessa frågor. Helt klart är att även om våra församlingar möter många människor med andra religiösa trosinriktningar så är det konkreta och organiserade arbete med religionsdialog hopplöst eftersatt.   

Vad kan vi förvänta

Det handlar således om verkliga möten och livet lär oss ju att med dom kan ju allt förändras. För att få igång en verklig dialog, verkliga religionsmöten tar man i början av april initiativ till en inspirationsdag. Syftet är att bilda ett nätverk för religionsteologi som just handlar om hur man förhåller sig till den religiöst andre. 

Bland annat kommer direktorn för S:t Philip´s Centre i Leicester, Andrew Wingate, som skrivit boken Ceelebrating Difference, Staying Faithful, att tala om de erfarenheten som gjorts i England och i Indien.

Eftersom vi i Sverige missat mycket i religionsdialogen finns enligt både Annika Wirén och Helene Egnell ett stort sug efter mera kunskaper om andra religiösa traditioner bland medarbetarna i våra församlingar och i  institutionssjälavården. Och det är denna kompetenshöjningslucka som man bland annat ska arbeta med, vilket verkar vara en minst sagt angelägen uppgift.  

Tradition av brobyggarkyrka

Det som slår en när man möter projekt av denna kaliber, välstrukturerat, väl genomarbetat och med kompetenta medarbetare, är varför Svenska kyrkan inte har startat ett centrum för religionsdialog mycket tidigare. I Sverige har vi nästan alltid haft människor med olika religionstillhörigheter.

Under de senaste decennierna har detta accentuerats via stor invandring men vi verkar inte ha varit intresserade av en dialog. Kanske hade vår integrationspolitik sett helt annorlunda ut om vi förstått ”den andre” och tidigt satsat på en brobyggarkyrka. 

Hursomhelst, detta kan bli ett viktigt bidrag till den världsvida kyrkan där vi ju faktiskt har en tradition från Nathan Söderblom att förvalta, och det arbete som prästerna Annika Wirén och Helene Egnell nu gör är bara att applådera.