IHS

RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Rikare Liv publicerar Hans-Erik Nordins artikel från i våras om barn som far mycket illa.

Foto Corel

Strängnäs stift

Nyfattigdomens verklighet

Fattigsverige har inte utrotats en gång för alla. Allt oftare talas om nyfattigdom som en reell verklighet i vårt rika land. Från Rädda barnen kom strax före jul en larmrapport om en ökad barnfattigdom. Frågan om utförsäkring är delvis en annan fråga. Men även den kan hänga samman med barnfamiljernas situation. En politisk debatt mellan blocken handlar om det var bättre eller sämre förr. Som kyrka ger vi oss inte in i den debatten. Däremot ser vi allvarliga brister i nuet. Vårt engagemang motiveras av barnens särställning i kristen tro, liksom Jesus omsorg om dem som lever i utsatta situationer. Rikare Liv publicerar artikeln som en påminnelse.


  Hans-Erik Nordin: |2011-02-25| Från stiftets diakoner tar vi emot oroande rapporter, som gör att något måste sägas.  Diakonerna bär på en erfarenhetskunskap, som är baserad på många möten med människor som far illa. Problemen handlar bl.a. om utförsäkring eller oro för att bli utförsäkrad, om att leva på försörjningsstöd som är tänkt som tillfälligt stöd men som blir långvarigt, om absurda situationer där människor p.g.a. regelverket hamnar i moment 22. Berättelserna handlar också om hur människor bollas runt mellan olika myndigheter.

I många av dessa familjer finns det barn som far mycket illa. Föräldrar söker medel för att barnen skall kunna få möjlighet att köpa det mest nödvändiga liksom att barnen skall kunna delta med kompisar i viktiga aktiviteter. 

Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle att barn skall växa upp i skam. På sikt innebär det långsiktiga ekonomiska och sociala påfrestningar. Men framför allt innebär det mänskligt lidande. Det finns skäl att påkalla uppmärksamhet inför denna bistra verklighet i ett land med stark ekonomi.

Det moraliskt anstötliga behöver lyftas fram i ljuset, att några i vår samhällsgemenskap har det så svårt att man knappt har det livsnödvändiga. Allt medan många av oss lever ett gott liv.

Hans-Erik Nordin Biskop i Strängnäs stift.

Den politiska uppgiften handlar om hur människor i utsatta situationer skall få konkret stöd.  Kyrkans uppgift, liksom andra aktörers ansvar inom det civila samhället, har att tydligt signalera till beslutsfattare när nöden blir alltför skriande och visa på nyfattigdomens verklighet.

Läs biskop 

Hans-Erik Nordins

biskopsbrev om

vuxenutbildning

Vuxenundervisning