IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto RLC

Greenpeace

Akut räddningsplan för haven

Greenpeace lägger fram akut räddningsplan för haven inför biodiversitetsmötet i Japan. Medan regeringar världen över förbereder sig för mötet om biologisk mångfald senare den här månaden i Nagoya i Japan, lägger Greenpeace nu fram en akut räddningsplan för haven. Det är en vägledning för beslutsfattare till att skapa ett globalt nätverk av marina reservat, områden som är helt skyddade från fiske, utvinning av fossila bränslen och andra industriella aktiviteter.


  Jesper Liveröd: |2010-10-06| Om vi vill att haven ska frodas och fortsätta understödja både människors och djurs livsvillkor, behöver vi marina reservat nu, säger Jan Isakson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.

Räddningsplanen kommer i samband med rapporten från Census of Marine Life som i tio år har kartlagt livet i haven och visar en häpnadsväckande mängd oupptäckt liv under havsytan. Samtidigt är haven i en svår kris. 80 procent av de kommersiella fiskbestånden i världen är idag fullt utnyttjade, överutnyttjade eller redan kollapsade. Överfiske, bottentrålning, oljeutsläpp, havsförsurning och de pågående klimatförändringarna gör att haven runt om i världen mår mycket dåligt. De svenska haven är inget undantag.

– Sverige har i olika internationella avtal lovat att vidta åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Trots det går arbetet med att skydda havsområden mot destruktivt fiske oerhört långsamt, även i kustnära vatten där myndigheterna idag har laglig möjlighet att agera, säger Jan Isakson.

Förra månaden uttalade sig FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inför politiker från hela världen om det akuta behovet av ett räddningspaket, liknande det som infördes efter den globala finanskrisen, för att stoppa den globala förlusten av biologisk mångfald. Greenpeace plan är just ett sådant räddningspaket. Om vi ska kunna säkerställa levande hav i framtiden behöver omkring 40 procent av haven avsättas som marina reservat.

– Marina reservat är det enskilt mest kraftfulla verktyget för att skydda livet i haven, återställa den biologiska mångfalden, säkerställa fiske och matförsörjning, motverka fattigdom och ge haven den motståndskraft som behövs för att hantera klimatförändringarna, säger Jan Isakson.

Läs mer:

Emergency Oceans Rescue plan

First Census of Marine Life 2010: Highlights of a Decade of Discovery

Greenpeace protesterar

Djupförvaring av kärnavfall

Greenpeace levererar kärnavfall till EU-parlamentet i en protestaktion. Europa kan få ett direktiv som godkänner djupförvar av radioaktivt kärnavfall på ovetenskapliga grunder. EU-kommissionen väntas snart presentera ett förslag till direktiv som godkänner den typ av slutförvaring av kärnavfall som SKB planerar i Sverige - djupförvaring. 

  Jesper Liveröd: |2010-10-06| Men en oberoende, av direktivet avslöjar att kommissionens beslutsunderlag är genomförd av kärnindustrin själv, är missvisande och undviker allvarliga problem. Dessutom utlämnar utkastet vissa typer av radioaktiva avfall, som skulle få fortsätta att släppas ut i miljön om direktivet skulle godtas.  

Därför genomförde 40 Greenpeace-aktivister en protestaktion vid EU-parlamentet - och levererade kärnavfall till parlamentarikerna.  

 

Under demomstrationen besatte Greenpeace-aktivisterna, inklusive aktivister från Sverige och Finland, flaggstängerna utanför parlamentet. Samtidigt levererades kärnavfall till parlamentarikerna. Det radioaktiva materialet hade samlats in längs Sellafields stränder, från havsbotten utanför La Hauge, längs Molse Nete-floden i Belgien och från byar kring urangruvorna i Niger. När detta släpps ut i naturen betraktas det inte som kärnavfall av dagens regelverk men samlas det in, som Greenpeace nu gjort, måste det slutförvaras i hundratals år.

– Som direktivet ser ut nu bör det betraktas som en partsinlaga från kärnkraftsindustrin. Vad man gör är att försöka sopa kärnkraftens största, svåraste och olösta problem under mattan. Det är oerhört viktigt att EU-parlamentarikerna och allmänheten får veta att det som kommissionen vill föra fram inte har någon vetenskaplig grund, säger Ludvig Tillman, ansvarig för kärnkraftsfrågor på Greenpeace.

Direktivet är ett försök att skapa en mer positiv syn på kärnkraft i Europa genom att godkänna djupförvar av samma typ som föreslås av kärnkraftsindustrin/SKB i Sverige. Men kommissionens förslag baseras framförallt på kärnkraftsindustrins egna uppgifter, och undgår problemen med opålitliga skyddsbarriärer, kopparkorrosion, dålig kunskap om sprickbildningar , med mera.

Antas utkastet av parlamentet och ministerrådet, träder direktivet i kraft i vår och en metod utan vetenskapligt stöd för att hantera det högaktiva kärnavfallet blir den påbjudna kärnavfallsförvaringen i Europa.

Vetenskaplig granskning

Rapporten Rock solid?   (In English)

Dansk energirapport 

Dansk energirapport 

miltals före Sverige

Den danska klimatkommissionen offentliggjorde en färdplan för hur Danmark kan bli helt oberoende av fossila bränslen till 2050 utan vare sig kärnkraft, koldioxidsamling eller krediter.

  Jesper Liveröd: Rapporten beställd av den danska regeringen, visar att el- och värmesektorn kan vara fossilfri redan 2035.

Danska politikerna har nu fått den hållbara färdplan som även svenska politiker måste beställa om man har långsiktiga visioner.

Rapporten visar att ett fossiltfritt samhälle med 100 procent förnybar energi faktiskt kommer till lägre kostnad, utan att ta en riskfylld omväg via kärnkraft eller falska klimatlösningar.

SVERIGE BAKÅTSTRÄVARE

– Sveriges energiutveckling framstår som bakåtsträvande i jämförelse, säger Isadora Wronski, energiexpert på Greenpeace.

– Den danska klimatkommissionens ordförande Katherine Richardson har sagt att vi behöver en energirevolution och Greenpeace håller med.

Danmark, som till skillnad från Sverige har satsat fokuserat på vindkraftsutveckling, har redan idag en energitillförsel som till 20 procent kommer från vind. Dessutom är vindkrafts-el och -teknologi en enorm exportmarknad för landet.

– Sverige har bland världens bästa förutsättningar för förnybar energi. Ändå är den svenska regeringen inställd på att förlänga kärnkraftsparentesen under överskådlig tid. Detta är en dyr, riskfylld energiform som inte bara skapar farligt, radioaktivt avfall utan förvaringslösningar det blockerar även vägen för den förnybara utvecklingen. Det säger Isadora Wronski.

ALTERNATIV ERSÄTTER FOSSILENERGI

Scenariot, som på många sätt liknar en Greenpeace-rapport från i våras, visar att den fossila energin i Danmark ersätts främst av vindkraft (80% av elproduktionen år 2050) och biomassa i kombination med värmepumpar, elbilar och smarta elnät. 

Kommissionen föreslår 40 åtgärder, och är en kraftfull signal till den danska regeringen som hittills gjort oerhört lite för att få till inhemska minskningar.