LIVSSTIL & LIVSANDA

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Ny miljörapport

Certifierat slam döljer föroreningar

Ny miljörapport om slammet av Göran Petersson, professor i Kemi- och Bioteknik, Chalmers. Den nya rapporten, som bifogas, har skrivits för Cancer- och Allergifonden. Den visar att allt detta tal om "certifierat slam" är en kuliss som skall dölja att en rad verkligt riskabla miljöföroreningar, läkemedelsrester, hormoner, tungmetaller etc etc finns i de slam som nu skall spridas på svensk odlingsmark.


  Gunnar Lindgren: |2009–03–11Allt tyder på att de orenade halterna kan vara hur höga som helst – gränsvärden tycks saknas. Hela certifieringsförfarandet är ett luftslott, som mindre kritiska jordbrukare låtit sig duperas av. Att reningsverken utformat sina egna regler för "certifieringen" är lika stötande som om tobaksindustrin skulle utforma sina egna regler för "certifirade ciggaretter".

Det finns nu uppenbar risk att PFOS, som jag berättade om i förra brevet, hormoner, flamskyddsmedel och dioxiner m m kan påvisas i våra livsmedel. Det är främst animaliska livsmedel som mejeriprodukter, ägg och kött som är kritiska för denna typ av ämnen. Även om halterna i det odlade fodret är låga och ligger under detektionsgränsen, så ackumuleras de i våra husdjur och kan nå höga halter. Men även vegetabiliska oljor (t ex rapsolja) kan innehålla denna typ av riskabla ämnen.

Skandalöst höga kadmiumhalter godtas

När det gäller kadmium tillämpar man i "certifierat slam" ett gränsvärde vid 72 milligram kadmium per kilo fosfor (enl 1998:944). Detta är skandalöst! Källseparerad urin har en halt lägre än 1 milligram per kilo fosfor. Ett års slamspridning med en kadmiumhalt vid exempelvis 40 mg kadmium per kilo fosfor, sprider lika mycket kadmium som 40 års spridning av källseparerad urin vid samma fosforgiva. Detta är upprörande med tanke på kadmiumproblemets allvar – njurskada, prostatacancer, livmodercancer. (Anm: Konstgödseln NPK ligger idag vid cirka 5 milligram kadmium per kilo fosfor.)

Kvarnindustrins och potatisodlingens produkter är kritiska. Men det är kanske främst barnmatstillverkarna som måste agera för att få denna stora tillförsel av kadmium att upphöra. Det är viktigt att påpeka att det kadmium och andra miljögifter som sprids med slammet, söker sig även till grödor på gårdar som inte tar emot slam. De kan komma med inköpt foder via djurgödsel, eller som luftnedfall eftersom vi vet att exempelvis klorerade miljögifter avdunstar, förflyttar sig och sätter sig på växternas vaxartade ytskikt.

Eftersom det mesta slammet alstras i de stora tätorterna, sprids de av transportekonomiska skäl just runt tätorterna. På detta sätt bildas ringar av föroreningar runt dessa. På kartor kan man  redan idag se att kadmiumhalten runt Stockholm och Malmö är förhöjd om man jämför detta med halten in i de underliggande och opåverkade marklagren.

Hjälp till att hålla åkermark och livsmedlen rena

Ni som uppskattar mina nyhetsbrev, jag skulle sätta stort värde på om ni ville hjälpa till med följande:

1. Välj ut tre livsmedelsföretag vars produkter ni köper. Ta reda på deras emailadresser.

2. Skriv ett eget brev och fråga om de har undersökt om det finns slamföroreningar i deras produkter? Bifoga Göran Peterssons rapport.

3. Har de samma åsikt som vi konsumenter, att slam inte skall spridas på någon odlingsmark över huvud taget, då riskabla ämnen sprids ut över fastighetsgränserna? Samt att exempelvis kadmium laddas upp i åkrar, där människor i framtiden efter exempelvis ägarbyte skall framställa sin mat?

4. Vidarebefordra detta brev till vänner och bekanta!

Detta är en bra början på arbetet med att få till stånd ren växtnäring och ren mat, i stället för förorenad växtnäring och förorenad mat. Tack på förhand!

Ni kan också lyssna på ett inslag från Vetenskapsradion, där Göran Petersson varnar för slammets risker.

www.gunnarlindgren.com

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1617886&BroadcastDate=&IsBlock=