SAMHÄLLE & POLITIK

Tidigare artiklar

Till framsidan >>>

Brev till redaktion >>>

139 000 webbsidor som förändrar

En kraftkälla mot slaveri

Sökordet ”slaveri” resulterar i många svenska webbsidor på Internet. Innehållet på sidorna har en samstämd vilja: ingen tolerans för slaveri! Det här är mycket värdeladdat och upprör människor! 


Slaveri är i sin omfattning vår tids värsta och inhumanaste problem! Svensk solidaritetsyttring på nätet är säkert världsunikt! Här formas hörnstenen för den allra bästa solidaritetsanda, och faktiskt en verklig modell att efterlikna.

 

Hjälparna i nöden. På webbsidorna finns den sam-

lade kunskapen om slaveri av i dag, även hela slaveriets historia. Vilken kraftsamling!  Ovidkommande sidor i sammanhanget är förvånansvärt få.

Slaveriet av i dag ser olika ut: tvingande prostitution och trafficing, skuldslavar eller infångade eller kidnappade barn och ungdom som sätts i slavarbete.

Utförligare dokument finns alltså på nätet. Slaveri vi mest hör talas om har sin grund i stor fattigdom och förnedring.

Ett annat stort problem är begreppet ”billig arbets-

kraft” – det moderna slaveriet.  

 

Bakom ovanstående webbsidor finns de svenska representationerna för FN: s och EU: s organ, och här finns raden av svenska riksorganisationer för en sam-

stämd slaveribekämpning. Det finns juridiska och medicinska specialistorganisationer av många slag, och kyrkornas alla hjälporganisationer. Högskolornas forskningsresultat uppgraderas ständigt.

Så många goda viljor, med sådan kunskap! Det imponerar verkligen! Utan dessa hjälpande påtryckare skulle situationen i världen vara mycket värre.  

 

Billig ung arbetskraft. FN lyckades för några år sedan få alla världens nationer att underteckna förbud mot slaveri. På vissa håll har det därefter blivit bättre – sådär, rättare sagt. Det såg ut att bli en föredömlig början, på vissa ställen.

Nya moderna och slavliknande former kommer istället, men i större omfattning än någonsin. Det är begreppet ”billig arbetskraft”, vilket lockar väst-

världens industrier till nationer med billig och välutbildad arbetskraft, för att sedan sälja till den rika världen med ökad profit.

Billig arbetskraft ska alltså ersätta den rika världens löntagare. Så är förhållandena i praktiken, faktiskt!

Det gäller inte bara ”skitjobben” utan även kvalificerade ingenjörstjänster inom samtliga branscher.

I ovanstående situation har västvärlden ett oerhört politiskt och moraliskt ansvar! Det handlar alltså inte om isolationism – världens globalisering är ett oåterkalleligt faktum, på gott och på ont. Det handlar i stället om solidaritet och hållbar civilisation för alla!

Det ohållbara handlar många gånger om tvångs-

arbetskraft utan fria demokratiska rättigheter, mycket unga människor, som omöjligt kan, eller har rätt till att försvara sina rättigheter och människovärden. Det enda värde de har är som billig arbetskraft – under tvång och bevakning! 

Över 200 miljoner människor är under olika förhållanden utsatta för denna djävulska tillvaro, enligt vederhäftiga beräkningar.

 

Framtidens stormakter. Vi är vana att se slaveriet i de fattigaste länderna. Men bland framtidens stormakter, som formas nu, finns gigantiska industrianläggningar – superföretag som tillverkar alla produkter från dagligvaror till bilar. Industrierna är så stora att de täcker hela världsmarknadens behov av snart sagt allting.

De kommande supermakterna har aldrig haft några demokratiska traditioner, vilket de nu heller inte efter-

strävar. För dessa miljonarméer av tvångsutnyttjade ungdomar finns inga socialförsäkringssystem, eller någon sjukvård. Blir de sjuka, får de arbeta sig friska eller gå under. 

Ofta handlar det om upp till 16 timmars arbetsdag, utan raster; drygt tre kronor i timmen; en kort undermålig måltid. För toabesök fordras tillstånd.

Uppgifterna var giltiga från 2005, enligt forskning.  

 

”Big bang” för alla investerare. Kinesiska myndigheter har inför västerländska finansintressenter kallat detta för ”Big bang” för alla investerare, helt öppet – utan att skämmas. De ville i första hand vinna investerarna, inte den demokratiska opinionen. 

Som vi idag kan se har Kina invaderats av dessa investerande mamonsvärmar. De kinesiska ledarna blir på detta sätt förrädare mot sina försvarslösa ung-

domar.

Någon arbetsrättslagstiftning finns över huvudtaget inte. All form av facklig organisering, eller opinionsbildning är totalförbjuden och straffas hårt. De statliga fackföreningarnas enda syfte är att hålla löntagarna i schack.

Medaljens framsida är de låga priserna för väst-

världen, och dess baksida är rena helvetet. I detta politiska klimat stormtrivs västvärldens investerare.

Makthavarnas avsikter handlar om den ekonomiska stormaktsdrömmen. Att denna utveckling leder till demokrati är väl inte troligt. De tycks värdera alltring i dess extremaste former av nytta, en slags förvrängd 1800-tals "utilism" (maximalt utnyttjandet av vissa för sakens skull, eller för nationens skull).

 

Legalism. Kina har en lång historia med ovanstående värderingar, som kallas "legalism". Flera dynastier gjorde sig mäktiga på att driva legalism in absurdum. 

Mycket uträttades (Kejsarkanalen, Kinesiska muren, Förbjudna staden osv.) Men detta grundades alltid på människas makt över människa, och som bara ledde till elände för folkflertalen.

Mao Zedong var anhängare av legalism, men med vissa sociala förtecken. Pol Pot, Röda Khmerernas ledare, uttalade också sin beundran för legalism, idéer han också satte i verket. Mycket kan uträttas med slaveri eller med billig arbetskraft. Alla världens imperiedrömmar har gått ut på utnyttjandet av för-

slavad eller av billig arbetskraft, men som alltid varit mot människornas vilja.

 

Diktatur och konformism skapar inre splittring. Kinas nuvarande president har vid flera tillfällen varnat och hotat ledarskapet att hejda den ohöljda korruptionen som växt sig allt starkare i landet. I diktaturer finns det nämligen inga moraliska spärrar, och ingen opinion som kan påminna om det ohållbara.

Upprinnelsen av intermezzot på Tien Anmentorget i Peking handlade just om denna korruption. Skandalen om världens största beställning av Rolls Roycebilar för ledarskiktet – flera hundra lyxbilar – fick intellektuella att explodera och göra uppror.

Den utveckling vi nu ser i Kina är det andra försöket av ”Det stora språnget”, som makthavarna inte tillåter att misslyckas. Priset får betalas med miljonarméer av billig arbetskraft. 

Ingen missunnar Kina att lyckas, men inte till vilket pris som helst, så som vi ser det för närvarande. Dessutom, har det visat sig, är demokrati den främsta framkomligheten för en ändamålsenlig utveckling, och som gynnar alla människor.

 

Parias som billig arbetskraft. I Indien, exempelvis, utnyttjas föreställningen om parias, för att kunna förslava arbetskraft till de numera moderna storföretagen. 

Detta utnyttjande har lett till att Indien utvecklat världens rikaste och största medelklass. De fattiga utnyttjas hänsynslöst, på alla sätt och vis – som slavar. Något mänskligt egenvärde har inte dessa människor. Medlidande och medkänsla definieras och tränas bort av maktägarna, bara för att underlätta upprätthållandet av makten över andra människor.

Flera av Indiens religioner har emellertid visat stor medkänsla och medlidande för de svagaste, men de har ingen reell makt över situationen.

 

Billig arbetskraft både här och där. Idag  agerar vissa kretsar för att svenska löntagare ska konkurrensutsättas i förhållande till världsmarknaden. Det är oftast nyliberala företrädare. En sådan anpassning skulle inte gynna några människor alls. 

Om inte sådant agerande är ondska så är väl heller inte slaveri någon ondska, i alla fall inte med deras ögon. Men med solidariska ögon är dessa värderingar helt asociala och odemokratiska.

Här ser vi hur globala förhållanden även blir inrikes-

politik hos oss. Ingens lycka är viktigare än någon annans!

Paul Lindberg

Senast uppdaterad 2007-08-27

Slaveriet finns idag!

Front mot livegenskap och slaveri

BLLF Sweden Bonded Labour Liberation Front  

 

Slaveriet finns idag! BLLF – Society (Skuldslavarnas befrielsefront) i Mirpurkhas i Sindh har sedan 1989 kämpat mot skuldslaveriet först på tegelbruken, sedan i mattfabriker och bland lantarbetare. Ett viktigt vapen i den kampen är utbildning. Okunnighet, analfabetism och fattigdom gör att människor luras in i slaveri.

Under vårt besök hos organisationen i Pakistan mötte vi många skuldslavar, som berättade om sin svåra situation.

De materiella resurserna är mycket små för BLLF. Ändå lyckas BLLF:s tre provinsorganisationer i Pakistan ge sammanlagt 4 500 barn grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och räkna genom BLLF:s skolprojekt.

 

I ett land som Pakistan, rikt på resurser men med en befolkning i svår fattigdom, kan de insatser som görs av olika frivilligorganisationer inte överskattas.

BLLF är en sammanslutning med och för fattiga arbetarfamiljer. Att stödja dess arbete innebär därför ett stöd mot orättfärdiga lagar. Det kan existera på grund av människors okunskap om sina rättigheter. Vägen ut ur slaveriet är därför utbildning för en utveckling mot demokrati och rättvisa.

Det handlar om att göra ett folk medvetet om sina rättigheter och möjligheter. Systemet med skuldslaveri är fortfarande utbrett, särskilt bland lantarbetarna, som är helt i händerna på rika jordägare.

 

BLLF-skolornas idé går längre än till att göra barnen läs- och skrivkunniga. Det handlar också om att stärka barnens och familjernas självförtroende, ge dem kunskap om sina mänskliga rättig-

heter och handfast träning i demokrati. 

Man kallar skolorna Apna (Våra skolor). De kallas också Skolan utan käpp. Det är ett bra uttryck för den människosyn och syn på lärande som Lidköpings U-landsförening och BLLF Sweden vill främja. Det sker också genom att bilda föräldra-

kommitté kring varje skola, där föräldrarna själva får ta ansvar. Vidareutbildning av lärarna är en annan viktig del i projektet.

 

BLLF:s provinsorganisationer i Pakistan är det som driver och ansvarar för skolorna.

Samarbetet med Sverige sker inom ramen för ett treårigt projekt, som drivs av BLLF Sweden. Projektet stöds av Sida, men skulle inte vara möjligt utan det helhjärtade engagemanget från Lidköpings U-landsförening och BLLF Sweden, alla deras medlemmar och sympatisörer och vänliga bidragsgivare.

Utdrag från BLLF:s hemsida

 

 

BLLF Sweden

Bonded Labour Liberation Front

Front mot livegenskap och slaveri

BLLF Sweden vill arbeta för att avskaffa olika former av livegenskap var de än förekommer!

vill stimulera och underlätta kontakter och informationsutbyte mellan organisationer i olika länder som arbetar för samma mål

vill sprida information i Sverige för att skapa ett ökat medvetande om och engagemang för frågor om livegenskap och tvångsarbete

stöder BLLF i Pakistan med informations och opinionsarbete, ekonomiska bidrag och stöd-

aktioner t ex för viktiga rättsfall eller hotade personer

 

Du är välkommen som medlem i BLLF Sweden.

Medlem blir du genom att betala in medlems- avgiften, 100 kr/år eller 250 kr/år för stödjande medlem, på postgirokonto 90 04 28-4

Du kan stödja arbetet i Pakistan med en gåva via BLLF Sweden.

Du kan bli BLLF-fadder dvs. lova att stödja arbetet med ett visst belopp varje månad. Beloppets storlek bestämmer du själv.  

www.bllf.se