SAMHÄLLE & POLITIK

Tidigare artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Demokratin tappar greppet

Världsbanken–Mamons fäste

Världsbanken representerar ensidigt marknadens intressen. Det är ingen hemlighet. Medan klimatfrågan och u-ländernas försvårade och förändrade jordbruksförutsättningar har kommit på tapeten som de största frågorna, så arbetar Världsbanken med att försämra arbetstider och social välfärd för världens arbetande människor.


världsbanken mäter vilka länder som föregår med ”gott exempel”, enligt deras egna synsätt. De mäter och kontrollerar länder som flexibelt kan styra arbetstider från maktpositioner uppifrån. Denna styrning handlar ensidigt om att sätta arbetskraften på plats till förfogande för marknadens behov. De betygsätter länder som kan kringgå lagar och fattade avtal med fackföreningar, men även försämringar av löntagarnas sociala skyddsanordningar.

Mats Essemyr, biträdande samhällspolitisk chef på TCO, menar att detta är en provokation mot både fackföreningar och löntagare.

Världsbankens syften med dessa tilltag är att ingenting ska få stå i vägen för ökad ekonomisk tillväxt. Människor ska inte andas fritt med något som helst demokratiskt inflytande, det ända som räknas är människan som redskap för marknaden. Personerna bakom Världsbanken tillhör mörkrets furstar, och är bland de mäktigaste i världen. Jämför dessa förhållanden med Jesus ögon, så kan det aldrig bli fel. Jesus talade om Mamon, och det är vad vi kan se i levande livet.

rigidity of hours, kallas Världsbankens mätningsnormering, passande. Och höga poäng för arbetstidsflexibilitet ges om:

> Arbetstiden får vara tolv timmar eller mer per dag.

> Arbetstiden per vecka får vara 66 timmar eller mer.

> Veckovilan inte är bestämd till någon särskild dag och inte heller betald.

> Inga restrektioner för nattarbete finns.

> Den betalda semestern är maximalt 21 dagar.

FN-organet ILO (sysselsättnings- och arbetslivsfrågor) står i bjärt kontrast till Världsbankens normeringsträvanden. Men även om ILO:s normer är klena, så är Världsbankens i klass med allra värsta maffiametoder.

Världsbanken tycks ha målsättningen att sätta in sina stötar först och främst i u-länder och diktaturer, för att på längre sikt konkurrera ut arbetskraften i den rika världens löntagarkollektiv. Här gäller det inte någon solidaritet med underkuvade och fattiga länders livsförhållanden. Det handlar om nyliberal strävan att fullständigt förinta den nuvarande internationella fackföreningsrörelsen. Marknaden väljer diktatur hellre än demokrati. Så är det!

gunnel axelsson nycander och Erik Lysén skriver för Svenska kyrkan i tidningen Omvärlden, att ” Dessa frågor vittnar om Världsbankens blinda fläckar”, och menar att Världsbankens årliga rapport undviker konsekvent frågan om hur Världsbankens eget agerande bidragit till de problem som finns i jordbruket i dag, och hur Världsbanken bör och kan förändra sitt eget arbetssätt.

Författarna till artikeln skriver vidare:

” I Afrika har Världsbanken varit pådrivande i de reformer som har lett till att bönder förlorat stöd, rådgivning och försäljningskanaler. Resultatet har varit förödande, med ökad fattigdom och hunger på landsbygden i flera länder.”

”Världsbanken har också finansierat och drivit på spridningen av miljömässigt ohållbar bevattningsteknik och jordbruksmetoder som leder till utarmning av biologisk mångfald, något man lämnar okommenterat i sin rapport.”

”Det saknas analyser av hur livsmedelsföretagens växande makt påverkar odlarna och hur den ska kunna balanseras. Det saknas en analys av riskerna med importliberaliseringar i utvecklingsländer. Och ingenstans talas om betydelsen av fackföreningar, grundläggande mänskliga rättigheter eller företagens ansvar för att förbättra situationen för lantarbetare”, fortsätter Gunnel Axelsson Nycander.

I artikeln skriver undertecknarna att ”Klimatförändringarna ställer jordbruket inför utmaningar som vi ännu bara kan ana vidden av. Jordens växande befolkning behöver mer mat och ekosystemen måste nyttjas på ett hållbart sätt. Detta är formidabla utmaningar, som borde leda till en analys av vilka misstag som gjorts, i vilken mån Världsbanken har bidragit, och i vilket avseende det krävs ett radikalt nytänkande. Världsbanken hade möjlighet att fråga sig om dagens situation tvingar oss till en mera grundläggande omprövning av utvecklingsstrategin för jordbruket. Det är en missad möjlighet.”

Det vi kan läsa, i dessa rapporteringar är hur verkligheten i världen faktiskt ser ut. Därför borde människor kunna ta Gud på allvar, och Jesus på orden, och handla därefter!

Paul Lindberg

Uppdaterad 2008-01-14