LIVSSTIL & LIVSANDA >>>

Tidigare artiklar

Till framsidan >>>

Brev till redaktion >>>

För 25 år sedan kom en kraftfull varning om en planet i kris

Vårt hotade hem

 

Rolf Edberg, författare och samhällsdebattör, sammanställde för tjugofem år sedan en antologi om en planet i kris. Boken ”Vårt hotade hem” (Bra böcker, 1982) är i sann mening äkta profetisk.


en rad av tidens svenska forskare och samhällsvetare, med stor kunskap och insikt om både människor och människors beteenden, bidrog med verklig kunnighet, och med avsikten att varna oss för vår egen livsfarliga livsstil.

Nu hjälpte inte varningen. Politiker och marknadens aktörer ville inte höra talas om sådana obekväma sanningar. Dessa sanningar skulle bara förstöra livsstilsidealen, det vill säga, det som kom att utgöra vår tids konsumism till döds. Och idag går fortfarande livsstilsidealen före överlevnadens intressen.

Nedanstående text är utdrag helt från boken Vårt hotade hem från år 1982.

 

”Besättningen på rymdskeppet Jorden befann sig uppenbart i myteri mot universums ordning.”

Ed Mitchell, Apollo 14, astronaut

 

hur förvaltar vi vårt hem i rymden? Under de senaste korta ögonblicken i jordens historia har människans egen förmering, en otyglad teknologi, misshushållningen med klotets resurser, föroreningarna av livsmiljön och fingrandet på det totala ödeläggelsevapnet har lett fram till en situation som inte kan jämföras med någonting tidigare.

Jorden har blivit en planet i kris!

Länge handlade vi aningslöst. Vi visste för lite om följderna av vår hantering. De senaste decennierna (fram till 1982) har emellertid givit oss en ny medvetenhet om de hot vi själva skapat mot vårt hem. Varningsropen har ökat i styrka, nya globala organ har satts upp för att tackla problemen.

Allt som i nuet kan tyckas tyngande samlar sig till slut, som Rolf Edberg framhåller i bokens epilog, till en förkrossande enkel fråga:

Hur ska den jord se ut som vi lämnar till våra efterkommande?

 

”planetariskt självmord.” I boken Vårt hotade hem bidrog tolv forskare och samhällsvetare. Erkänt betydelsefulla människor i samtiden.

Den dåvarande FN-ambassadören Alva Myrdal, varnade för ett ”planetariskt självmord”:

”Framtidens generationer kommer att få läsa i historieböckerna – om det finns några – att mot slutet av tjugonde århundradet greps människorna av en oförklarlig lust att målmedvetet arbeta på att förstöra denna vår planet”

Professor Nils I. Meyer: ”Olja och naturgas har snart eldats upp, det stora valborgsmässobålet har brunnit ner. Hur ska vi kunna mjuklanda i nya energisystem om vi inte planerar i tid?”

Professor Anders Rapp: ”Jord förskingras, öknar sprider sig, människans försörjning hotas. Endast i samarbete med naturen kan jordens bördighet bevaras.”

Fil.dr. Malin Falkenmark: ”Vattnet bestämmer på olika sätt livets kvaliteter. Samhällets fortbestånd beror på hur vi förvaltar våra vattentillgångar.”

Fil.dr. Rolf Edberg: ”Ett mord på regnskogen kan bli största tragedin i livets historia – den gömmer möjligheter som kan bli avgörande för framtidens människor.”

Professor Olav Gjærevoll: ”De ekologiska resurserna bildar grunden för våra möjligheter till ett rikt liv. Modern resursförvaltning måste bygga på ekologiska principer.”

Pol. Mag. Lennart Daléus: ”Det störda kretsloppet. Att strö jordens tillgångar som föroreningar över världen verkar oklokt. Det är ändå vad vi håller på med.”

Författaren Björn Berglund: ”Revorna i väven. Mänsklighetens fortbestånd hotas av utarmningen i välfärdens centrum. Ska förnyelsen komma från de avlägsna stränderna, de djupa skogarna, de fattiga gränstrakterna?”

Lars Bondestam, Karl-Erik Eriksson och Britta Jungen: ”De globala klyftorna. Målet vi måste sträva mot: en mänskligare och mera solidarisk värld, grundad på självtillit.”

Professor Georg Henrik von Wright: ”Människan, naturen och tekniken. Att spå undergång är inte fruktbart. Att hoppas undgå ett hot utan att göra något är dåraktigt. Skall vår ängslan bli en visdomskälla?”

  Ovanstående innehåll utdrag ur boken Vårt hotade hem 

och av jordens naturresurser blir resultaten i slutändan bara sopor,  i människans tappning. Vi har rusat över mållinjen, och ser början till nedräkningen med en accelererande förstörelse av livsbetingelserna. Det är ett mord på kommande generationer och redan drabbade miljöoffer.

Nu är det viktigt att alla, helt solidariskt hjälper dagens ungdom att kraftfullt reagera, och ge dem allt stöd som står i vår makt! Om vi aldrig förr tagit ansvar för varandra, är det dags att göra det nu! Plikten kallar – en värld för alla!

Paul Lindberg

Senast uppdaterat 2007-09-10

Stoppa ”Förbifart Stockholm”!

Utveckla kollektivtrafik, stoppa nya motorvägsbyggen

 

Mänskligheten står inför en ödesfråga – global uppvärmning! Detta trots att problematiken inte alls har varit okänd, utan tvärtom en fråga miljörörelsen och forskare varnat om i decennier. Makthavarnas ansvarslöshet fortsätter med dödande projekt bara för den nuvarande livsstilens bevarande.

Tåg har överlägsna transportkvaliteter, och kan ta över en hel del från motorvägarna.


”förbifart stockholm” är ett sådant destruktivt mastodontprojekt, ett alltför stort motorvägskomplex, med gigantiska kostnader – som visat sig vara betydligt kostsammare än vad som tidigare offentliggjorts, enligt SvD.

Projektet som sådant har som mål att underlätta och förbättra framkomligheten för bilismen, som på grund av sådana åtgärder får problemen att växa i en katastrofal omfattning. Och ju mer motorvägar som byggs, desto fler bilar – den onda cirkeln. Detta är inte några överord!

 

bilismen omhuldas med hur mycket anslag och resurser som helst. Samtidigt som omsorgskostnader bantas i samma takt. Lobbyverksamheten för bilismen är i sig en mycket stor verksamhet, som ofta motsätter sig förändringar av livsstilsideal. Och några miljöbilar finns inte – trots reklamen!

Bilen i sig är på grund av rovdriften av naturresurserna och processtillverkningen en av industrialismens värstingar i sin omfattning. Detta gäller oavsett ett framtida miljöanpassat bränsle eller inte. Andra argument är bara illusionistisk propaganda för bilismens bevarande.

 

resurser för bilismens utveckling tas idag från det som istället skulle behövas för kollektivtrafikens utveckling. Stockholms trängselskatt är exempel på ovanstående – detta trots kollektivtrafikens ekonomiska fördelar totalt sett, och per capita är skillnaden oerhört stor till kollektivtrafikens fördel. 

Motorvägarnas utnyttjande av mark överträffar också kollektivtrafikens markanspråk. En utveckling av kollektivtrafik går ofta i befintlig infrastrukturer, men som byggs ut, och kan öka i intensitet och kapacitet.

 

inför den tidigare kärnkraftsomröstningen, för kärnkraftens vara eller inte vara, publicerade ingenjörernas tidning Ny Teknik, en serie vetenskapliga artiklar om faran inför framtiden, på grund av misshushållningen och misshandeln av planeten Jorden.

Ny Teknik beskrev då den globala uppvärmningen, och dess följder exakt så som nu visar sig ske i sin katastrofala inledning. Till en viss punkt kommer golfströmmen att kunna ändra riktning på grund av smältvattnet från glaciärerna, vilket kan leda till en ny istid. Grönlands inlandsis kom till under bara tio år, enligt Ny Teknik, och som idag kan bekräftas av forskningen.

 

hela scenariot av det som beskrevs för tjugofem år sedan, visar sig nu ta sin början som en skrämmande verklighet. Artiklarna i Ny Teknik beskrevs sakligt av en vetenskaplig forskning, på samma sätt som forskarna kan avläsa miljöns händelseutveckling av idag. Och det är inte mycket som görs från makthavarnas sida för att ändra människornas livsstil.

 

politikerna sviker när de inte går i täten för den nödvändiga förändringen av livsstil. Tidigare VD: n för Volvo, P. G. Gyllenhammar har övergett bilbranschen och startat tillverkning av vindkraftverk av mycket stor omfattning. Det är ett bra bevis att industrin kan omformas av viljestarka och föredömliga människor från näringslivet.

Paul Lindberg

Senast uppdaterat 2007-09-10