SAMHÄLLE & POLITIK

Tidigare artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto Svenska kyrkan/IKON

Kyrkan visar vägen, sanningen och livet

Klimat och överlevnad

Ärkebiskopen Anders Wejryd kräver att regeringen tar sitt fulla ansvar för kommande generationer, och menar att regeringen övervältrar miljöproblemen och bördan på kommande generationer.


kritiken kommer med ett inlägg i DN, undertecknat av fyra insiktsfulla organisationer. Förutom Anders Wejryd är det Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, Alexander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet, samt Ulf Bengtsson, ordförande Sveriges Ingenjörer.

  Det är tydligt att många människor ännu inte kommit till insikt om situationens allvar. Det värsta är att regeringsansvariga inte heller kommit till insikt och tagit sitt fulla ansvar. Eller lotsas de att de inte förstår?

Statsminister Fredrik Reinfeldt brukar ofta i brydsamma situationer svara med att de inte gick till val på den, eller den frågan, och så vidare. Detta verkar vara uttryck för handlingsförlamning och ett kraftlöst schackrande med framtiden – framtiden som nu står på spel för kommande generationer.

Det frågan nu gäller är: kampen för livet, eller livsstilens bevarande till döds. Detta scenario är knappast några överdrifter, tyvärr! Klimatoffren ökar ständigt!

Problemen ökar i takt med tiden, och tiden står inte längre till vårt förfogande. Handlingen gäller att klimatutvecklingen accelererar betydligt snabbare än vad forskarna tidigare kommit fram till. Och detta är ingen skrämselpropaganda för att påskynda utvecklingen. Detta är verkligheten i dag!

I de fyras uttalande heter det bland annat:

”Vi förenas av en vilja att Sveriges regering ska visa ledarskap och sätta ribban så högt att vi inte återigen försöker lösa problemet genom att lägga hemläxan i barnens knä. Vi kommer genom våra organisationer att utbilda och skapa opinion för att alla individer och aktörer tar krafttag för att minska utsläppen av växthusgaser.

Denna kraftfulla föredömlighet borde kunna hjälpa andra mera vankelmodiga länder. Uttalandet fortsätter:

Vi vill nu lansera ett helt nytt sätt att se på den svenska klimatstrategin. Vi vill att Sverige sätter upp dubbla klimatmål. Först ett mål för hur mycket utsläppen av svenska växthusgaser ska minska till 2020 och sedan ett för Sveriges internationella insatser för att minska utsläppen i utvecklingsländerna.”

Det är helt avgörande att vi agerar nu, ju längre vi dröjer desto dyrare och svårare blir det framöver, och de verkningsfulla insatserna måste därför göras nu:

”För att vända klimatutvecklingen behövs såväl etiska som solidariska förtecken som är tydliga. Världssamfundet har ett gemensamt uppdrag och mål, att befria kommande släkten från krigets och fattigdomens gissel. En viktig utgångspunkt är för oss därför att den svenska klimatpolitiken måste utgå ifrån ett globalt rättviseperspektiv.”

Strävan efter bättre levnadsvillkor har varit motorn till den ekonomiska och industriella utvecklingen runt om i världen. Men rikedom har utvecklats med olika förtecken: överkonsumtion och ett arbetsutnyttjande i människornas svett – många gånger till skada för mänskligheten, har det visat sig. 

Vi måste lära oss skilja på rikedom och Rikedom! Denna urskiljning kan betyda välstånd eller undergång för kommande generationer!

För att klara framtiden måste vi bli mera medvetna om vikten av en ny livsstil och en ny livsanda som gynnar alla människor på ett rättvist och jämlikt sätt.

Framtidsstrategin måste formuleras nu, och kan inte vara avhängig till en ideologisk vilja som grundas på ohållbara livsstilsideal, vilket drabbar alla andra människor.

Olika särintressen måste samordnas och underställas en gemensam strategi för trygghet och rättvisa för kommande generationer – i civilisationens och humanitetens namn! Fram till dess kan ansvarsfulla människor vara föredömliga påtryckare, som oupphörligt  trycker på – om och om igen!

Kommentarer till inlägget i DN

Paul Lindberg  

Senast uppdaterad 2007-10-16