IHS

RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Jonas Bromander, religionssociolog och docent, chef för analysenheten vid Svenska kyrkans kansli.  

Foto RLC

Svenska kyrkan

Röst åt kyrkans medlemmar

En omfattande undersökning har gjorts om vad Svenska kyrkans medlemmar har för värderingar om kyrkans uppgift. Resultaten redovisas i en bok av docent Jonas Bromander med titeln Svenska kyrkans medlemmar. Enligt boken efterfrågar medlemmarna i första hand en kyrka som tar fasta på samhällets sociala problem och som aktivt tar ställning för samhällets utsatta – diakoni. Men också en kyrka som ser människors längtan att finna en mening med livet.


  Paul Lindberg: |2011-06-20|  Ett glädjande budskap om en medlemskår som har det gemensamt att de håller fast vid Jesus grundläggande värdelära och humanitet, det är vad som kan utläsas av denna enkätundersökning.

Två avgörande faktorer gör sig gällande i denna omfattande undersökning, och det handlar om en kyrka i stora förändringar avhängigt med tidsandan som vi passerar. Under dessa förändringens tider minskar medlemsantalet, av olika orsaker, men som får sina förklaringar, enligt undersökningen. Vi får också veta genom medlemmarnas enkätsvar att de önskar en prioriterad och humanitetens kyrka, vilket kan tydas som ett klart ställningstagande för den väg som Jesus uppmanade oss att välja.

KVALITET OCH KVANTITET

Svenska kyrkans medlemsantal är totalt 6,5 miljoner individer, men som historiskt grundats av en påtvingande anslutning. Men trots friheten att kunna lämna skeppet, så har de flesta valt att bli kvar. En fråga och en förundran man då ställer sig är varför inte fler har hoppat av? Och svaren beror på olika anledningar, som redovisas i rapporten.

Svenska kyrkans medlemmar. Verbum

Inom kyrkan har en viss oro infunnit sig över medlemstappet, en del har menat att det drabbar kyrkan ekonomiskt. Men det är det minsta man behöver oroa sig för, enligt min mening. Nu tappar inte kyrkan så värst mycket medlemmar, trots allt. Men om Svenska kyrkan hypotetiskt skulle halveras på medlemmar, så skulle det fortfarande vara Sveriges största organisation. Det säger en hel del om den potential som skulle kunna utgöra kyrkans efterföljelse som Ordets görare, så som Jesus bad oss att göra. Självklart vill kyrkan ha så många medlemmar som möjligt, men helst då av dem med frivillig övertygelse, vilket inte varit den tillbakablickande bilden av medlemskap inom kristenheten. Idag är givetvis medlemskapet helt frivilligt.

KYRKANS FÖRTROENDEKAPITAL

Enkätundersökningen har omfattats av 10 700 medlemmar som fått möjlighet att beskriva sin relation till Svenska kyrkan. Undersökningen visar att medlemmarna anser att kyrkan har ett stort förtroendekapital att förvalta och att den upplevs som öppen, närvarande och hoppingivande. Svenska kyrkan når cirka 85 procent av sina medlemmar under ett år och en stor majoritet tänker fortsätta vara medlemmar.

Enligt författaren till boken Jonas Bromander, chef för analysenheten på kyrkokansliet i Uppsala och ansvarig för studien Medlem 2010, är ett nyckelord i boken relevans.

– Det är dels för att ganska få upplever kyrkan som relevant, men medlemmarna menar samtidigt att kyrkan bör vara relevant i en samtid där det fortfarande finns stora sociala problem och inte minst en längtan efter att finna mening med livet, förklarar Jonas Bromander. Och han fortsätter: – Studien har visat att kyrkligt engagemang, tron och religiositeten kan fungera som ett meningsbärande system även i vår egen samtid. Den insikten är värd att bygga vidare på.

NÅGRA EXEMPEL FRÅN UNDERSÖKNINGEN

» Den som inte är konfirmerad tycks ha svårare att se relevansen i sitt medlemskap. I alla åldrar ökar benägenheten att gå ur Svenska kyrkan bland dem som inte har konfirmerat sig.

» Medlemmarnas associationer till kyrkan är mer positiva än negativa. Kyrkan upplevs som både öppen och närvarande, men i viss mån också som konservativ och gammaldags.

» De som är i störst behov av hopp, tröst och öppna dörrar verkar inte uppleva att kyrkan kan ge detta på samma sätt som de som är mer nöjda med livet.

» Kyrkliga handlingar, det vill säga dop, konfirmation, vigsel och begravning är den största kontaktytan med såväl medlemmar som icke medlemmar. Omkring 10 procent av medlemmarna har sökt upp kyrkan när det inte har förekommit någon speciell verksamhet.

Rapporten går att finna i Svenska kyrkan och utges av förlaget Verbum. Sakinnehållet i denna

artikel är hämtat från Svenska kyrkans pressinformation.